Adaptacions i/o canvi de lloc de treballa per motius de salut


Article 25 de l’LPRL: protecció de treballadores i treballadors especialment sensibles a determinats riscos:

“L’empresari garantirà de manera específica la protecció dels treballadors i treballadores que, per les seves pròpies característiques personals o estat biològic conegut, incloent-hi aquells que tinguin reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin especialment sensibles als riscos derivats del treball. Amb aquesta finalitat haurà de tenir en compte aquests aspectes en les avaluacions dels riscos i, en funció d’aquestes, adoptarà les mesures preventives i de protecció necessàries.

Els treballadors i treballadores no seran empleats en aquells llocs de treball en els quals, a causa de les seves característiques personals, estat biològic o per la seva discapacitat física, psíquica o sensorial degudament reconeguda, puguin ells, els altres treballadors o altres persones relacionades amb l’empresa posar-se en situació de perill o, en general, quan es trobin manifestament en estats o situacions transitòries que no responguin a las exigències psicofísiques dels respectius llocs de treball.

Igualment, l’empresari haurà de tenir en compte en les avaluacions els factors de risc que puguin incidir en la funció de procreació dels treballadors i treballadores, en particular per l’exposició a agents físics, químics i biològics que puguin exercir efectes mutagènics o de toxicitat per a la procreació, tant en els aspectes de la fertilitat, com del desenvolupament de la descendència, amb l’objectiu d’adoptar les mesures preventives necessàries.”

Sol·licitud

Article 26. Protecció de la maternitat substituït per la Llei 39/1999, de 5 de novembre, i modificat i substituït per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març.

1. L’avaluació dels riscos a què es refereix l’article 16 d’aquesta Llei ha de comprendre la determinació de la naturalesa, el grau i la durada de l’exposició de les treballadores en situació d’embaràs o part recent a agents, procediments o condicions de treball que puguin influir negativament en la salut de les treballadores o del fetus, en qualsevol activitat susceptible de presentar un risc específic. Si els resultats de l’avaluació revelen un risc per a la seguretat i la salut o una possible repercussió sobre l’embaràs o la lactància d’aquestes treballadores, l’empresari ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar l’exposició a aquest risc, per mitjà d’una adaptació de les condicions o del temps de treball de la treballadora afectada. Aquestes mesures han d’incloure, quan sigui necessari, la no realització de treball nocturn o de treball a torns.

2. Quan l’adaptació de les condicions o del temps de treball no sigui possible o, a pesar d’aquesta adaptació, les condicions d’un lloc de treball puguin influir negativament en la salut de la treballadora embarassada o del fetus, i així ho certifiquin els Serveis Mèdics de l’Institut Nacional de la Seguretat Social o de les Mútues, en funció de l’entitat amb la que l’empresa tingui concertada la cobertura dels riscos professionals, amb l’informe del metge del Servei Nacional de la Salut que assisteixi facultativament la treballadora, aquesta haurà d’ocupar un lloc de treball o funció diferent i compatible amb el seu estat. L’empresari haurà de determinar, amb prèvia consulta als representants dels treballadors, la relació dels llocs de treball exempts de riscos a aquests efectes.
El canvi de lloc o funció s’ha de dur a terme de conformitat amb les regles i els criteris que s’apliquin en els supòsits de mobilitat funcional i ha de tenir efectes fins al moment en què l’estat de salut de la treballadora permeti la seva reincorporació a l’anterior lloc.
En el cas que, fins i tot aplicant les regles assenyalades en el paràgraf anterior, no existeixi un lloc de treball o funció compatible, la treballadora pot ser destinada a un lloc no corresponent al seu grup o categoria equivalent, si bé conserva el dret al conjunt de retribucions del seu lloc d’origen.

3. Si aquest canvi de lloc no és tècnicament o objectivament possible, o no es pot exigir raonablement per motius justificats, es pot declarar el pas de la treballadora afectada a la situació de suspensió del contracte per risc durant l’embaràs, contemplada en l’article 45.1.d de l’Estatut dels Treballadors, durant el període necessari per a la protecció de la seva seguretat o de la seva salut i mentre persisteixi la impossibilitat de reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre lloc compatible amb el seu estat.

4. El que es disposa en els números 1 i 2 d’aquest article també és d’aplicació durant el període de lactància natural, si les condicions de treball poden influir negativament en la salut de la dona o del fill i així ho certifiquin els Serveis Mèdics de l’Institut Nacional de la Seguretat Social o del dels Mútues, en funció de l’entitat amb la que l’empresa tingui concertada la cobertura dels riscos professionals, amb l’informe del metge del Servei Nacional de la Salut que assisteixi facultativament la treballadora o el seu fill. Podrà també declarar-se el pas de la treballadora afectada a la situació de suspensió del contracte per risc durant la lactància natural de fills menors de 9 mesos contemplada a l’article 45.1.d) de l’Estatut dels Treballadors, si es donen les circumstàncies previstes al número 3 d’aquest article.

5. Les treballadores embarassades tenen dret a absentar-se del treball, i a ser remunerades en aquesta situació, per fer-se exàmens prenatals i practicar tècniques de preparació al part, amb previs avís a l’empresari i justificació de la necessitat de fer-ho dintre de la jornada de treball.

Sol·licitud