[Permís] per tenir a càrrec un/a menor de 12 anys que ha de fer aïllament, tot i no haver estat contagiat per la covid-19

Web del departament (portal de centre)

Documentació que cal adjuntar:​

  • Comunicat del centre educatiu o llar d’infants on està escolaritzat el fill/a.
    a849.pdf-* Declaració responsable de no tenir ningú que tingui cura d’un fill/a menor amb qui es conviu (menor de 12 anys, que ha de fer aïllament tot i no haver esta contagiat per la covid-19).

DECLARACIÓ RESPONSABLE d’estar esperant els resultats de les proves PCR del COVID-19

Normativa
– Article 48.j del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.