DECRET de la Inspecció d’Educació.

DECRET 12/2021, de 2 de març, de la Inspecció d’Educació. URI ELI:  eli/es-ct/d/2021/03/02/12/dof L’article 131.2 de l’Estatut…