Normativa (Pública no universitària)

RDL 14/21 IcetazoEsmenes presentades

Normativa marcNormativa (personal pública)Altra normativa relacionadaCatàleg de protocolsNormativa ensenyamentsNormativa centres i serveis educatiusPolítiques d’igualtat de gènere i d’abordatge de les violències masclistesNormativa COVID-19


Catàleg de protocols - Web del departament Project​​​es educatius Plans e​duc​​atius d’entorn Plans educ​atius d’entorn (XTEC)  Promoció es​colar del poble gitano. ​ Projecte promoció escolar (XTEC)  Projecte Escola i família. Continguts de l’aplicaci​ó informàtica per…
Acreditació de la competència digital docent. Modalitats i procediments [Resolució] - RESOLUCIÓ, de 3 de febrer de 2023, per la qual es defineixen les modalitats i els procediments d’acreditació de la competència digital docent Aquesta resolució: Modalitats i procediment per a…
Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP) - Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Última actualización publicada el 24/12/2022…
[Concurs de trasllats 22-23] Normes procedimentals - Orden EFP/834/2022, de 2 de agosto, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2022/2023,…
Documents per a l’organització i gestió dels centres curs 22-23 - Novetats per al curs 2022-2023 Els documents per a l’organització i gestió dels centres (DOIGC) recullen les polítiques educatives que impulsa el Departament, amb els objectius del sistema, les prioritats i les…
Indicacions sobre els nous decrets de currículum - La Direcció General d’Innovació, Digitalització i Currículum ha elaborat les Indicacions sobre els nous currículums dels ensenyaments​, que estan actualment en tramitació administrativa.Aquest document, que s’ha enviat als equips directius dels centres, té l’objectiu de clarificar quins…
Permís per naixement, adopció o acolliment - 16 setmanes, ampliables, en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill o filla a partir del segon, en cas de…
Reconeixement dels estadis (sexennis) de promoció - Per haver treballat i haver adquirit una formació adequada el Departament concedeix el que s’anomenen ESTADIS DE PROMOCIÓ, un plus econòmic a la retribució que s'afegeix als triennis.
Real Decreto por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato - Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.
[Llicència] Serveis prestats - Sol·licitud de certificat de serveis prestats – 1,3Mb  Ves a ATRI per fer la tramitació    Important!  ​A ATRI heu de seleccionar l’opció Reconeixement de serveis prestats en altres administracions. ​​Recull dels…