Normativa (Pública no universitària)

RDL 14/21 IcetazoEsmenes presentades

Normativa marcNormativa (personal pública)Altra normativa relacionadaCatàleg de protocolsNormativa ensenyamentsNormativa centres i serveis educatiusPolítiques d’igualtat de gènere i d’abordatge de les violències masclistesNormativa COVID-19


Nou permís famílies monoparentals del personal de la Generalitat - La Generalitat de Catalunya ha aprovat en el DECRET LLEI 3/2024, de 9 d’abril, un canvi en el règim dels permisos de famílies monoparentals. S’amplien fins a deu setmanes addicionals: Sempre que siguin famílies…
Jubilació Funcionariat (anterior a 1 de gener de 2011) – Classes passives - Jubilació voluntària Observacions: Cal presentar la sol·licitud de jubilació com a mínim tres mesos abans de la data de jubilació. D’acord amb la informació que consta al Portal de classes passives​ per…
Jubilació Seguretat Social – Funcionariat (a partir d’1 de gener de 2011) i interines - Existeixen certes possibilitats de jubilació anticipada, coeficients reductors, possibilitat de computar períodes de cotització addicionals si es donen certs supòsits, etc., fins al punt que podem dir que ens trobem…
Catàleg de protocols - Web del departament Project​​​es educatius Plans e​duc​​atius d’entorn Plans educ​atius d’entorn (XTEC)  Promoció es​colar del poble gitano. ​ Projecte promoció escolar (XTEC)  Projecte Escola i família. Continguts de l’aplicaci​ó informàtica per…
Acreditació de la competència digital docent. Modalitats i procediments [Resolució] - RESOLUCIÓ, de 3 de febrer de 2023, per la qual es defineixen les modalitats i els procediments d’acreditació de la competència digital docent Aquesta resolució: Modalitats i procediment per a…
Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP) - Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Última actualización publicada el 24/12/2022…
[Concurs de trasllats 22-23] Normes procedimentals - Orden EFP/834/2022, de 2 de agosto, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2022/2023,…
Documents per a l’organització i gestió dels centres curs 22-23 - Novetats per al curs 2022-2023 Els documents per a l’organització i gestió dels centres (DOIGC) recullen les polítiques educatives que impulsa el Departament, amb els objectius del sistema, les prioritats i les…
Indicacions sobre els nous decrets de currículum - La Direcció General d’Innovació, Digitalització i Currículum ha elaborat les Indicacions sobre els nous currículums dels ensenyaments​, que estan actualment en tramitació administrativa.Aquest document, que s’ha enviat als equips directius dels centres, té l’objectiu de clarificar quins…
Permís per naixement, adopció o acolliment - 16 setmanes, ampliables, en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill o filla a partir del segon, en cas de…