Permisos i llicències

A l’apartat Sol·licituds i tràmits del portal de centre, podeu trobar tots els tràmits (permisos, reduccions de jornada i llicències) que, si sou personal docent, podeu fer a través de la plataforma ATRI.

Si teniu algun dubte podeu consultar l’apartat Manuals i pregu​​​​ntes freqüents​.


Ves a ATRI per fer la tramitació

Formularis i models per sol·licituds i tràmitsTràmits a l’ATRI i sol·licitud de cita prèvia a SSTTe-VALISA

Situació d’espera de resultats de les proves PCR

Trasllat de do​miciliExàm​ensDeure inexcusableMatrimoni d’un familiar fins a segon grau de consanguinitatExàmens prenatals i tècniques de preparació al part i per a tràmits administratius d’adopció o acollimentAssistir a activitats de formacióProgenitors amb fills discapacitats per assistir a reunions en centres d’educació especial o d’atenció precoçMort, accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que comporti repòs domiciliari  d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitatNaixement de fills prematursFlexibilit​at horària recuperable

Conciliació per tenir a càrrec un/a menor de 12 anys que ha de fer aïllament, tot i no haver estat contagiat per la covid-19​Matrimoni o inici de la convivènciaMaternitat biològicaPer adopció o acollimentPermís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment (16 setmanes) Naixement fill/a o adopció o acolliment (a partir de l’1 de gener de 2021)​Permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment (12 setmanes). Naixement fill/a o adopció o acolliment (1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020)​Atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats a continuació del partVacances després dels permisos …​Permís per paternitat de progenitor o progenitora de família monoparentalAtendre un o una familiar fins al segon grau de consanguinitat (sense retribució)Víctimes de violència de ​gènereLactàn​cia​

Presentació de les sol·licituds a​ la direcció del centre. El personal docent heu de descarregar el model de formulari corresponent, l’heu d’emplenar i després l’heu de presentar al director o directora del vostre centre, perquè el signi i l’enviï als serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona, segons correspongui.​

Permisos electorals (eleccions polítiques)

Reduccions de Jornada

Guarda legal d’un fill/filla menor de 6 anysGuarda leg​al d’un fill/filla menor de 12 anys​Guarda legal d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial i que no realitza cap activitat retribuïdaTenir cura d’un familiar amb discapacitat reconeguda del 65% o superior (fins al segon grau de consanguinitat), o que requereix una dedicació especialCura d’un familiar de primer grau fins al 50%, per raó de malaltia molt greuFer efectiva la protecció o assistència social íntegra a les dones víctimes de violència de gènereInterès particular (50% de les retribucions)Cura d’un menor afectat per malaltia greuRaó de violènci​a terroristaReducció de dues hores d’activitats complementàries per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys (Direcció del centre)Discapacitat legalment reconegud​a​​ (Direcció del centre)​

Presentació de les sol·licituds a​ la direcció del centre. El personal docent heu de descarregar el model de formulari corresponent, l’heu d’emplenar i després l’heu de presentar al director o directora del vostre centre, perquè el signi i l’enviï als serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona, segons correspongui.​

Llicències

​​​Estudis (s​ense retribució)​Assumptes propisAccident laboralIncapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l’embaràs (Règim especial de MUFACE)​Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l’embaràs (Règim general de la Seguretat Social)Subsidi per Incapacitat Temporal MUFACE

​Absències (vaga, salut)​Borsa de 15 horesPermuta del lloc de treballServeis prestats. Sol·licitud de certificatEncàrrecs de serveis

Excedències

Tenir cura d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat i afin​itat​​Tenir cura d’un fill ​o filla​​​Incompati​bilitat​Interès particular (personal funcionari/laborals)​Manteniment de la convivència (fun​cionaris)​​​Violència de g​ènere​​​​Vio​lència terr​​orista​

Compatibilitats

Certificats i informes[MUFACE] Canvi d’entitat sanitària. Passa’t a la pública

[Permís] De flexibilitat horària recuperable - Es poden autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’una hora i un màxim de set per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents fins al segon…
[Permís] Mort, accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que comporti repòs domiciliari d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat - Durada: Si el familiar és de 1r grau: 3 dies hàbils si el succés es produeix a la mateixa localitat del lloc de treball i 5 dies hàbils si el succés…
Noves mesures de flexibilització i conciliació en el gaudiment de permisos - Nous supòsits específics per al gaudiment de permisos ja existents i adaptació del marc normatiu regulador a noves realitats familiars o a altres situacions que requereixen criteris interpretatius més flexibles.…
[Permís] Maternitat biològica - Durada: 16 setmanes, ampliables, en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill o filla i en cas de part múltiple, per cada fill a partir del segon,…
Permís per naixement, adopció o acolliment - 16 setmanes, ampliables, en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill o filla a partir del segon, en cas de…
Permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment - Durada: 16 setmanes ampliable en 2 setmanes més, en el supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada fill o filla a partir del segon en cas de…
[Permís] Per conciliació en relació amb la covid-19​ - Documentació que cal adjuntar:​ Comunicat del centre de gent gran i discapacitat, centre educatiu o llar d’infants. Normativa Artticle 48.j del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova…
[Permís] pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral - Amb substitució del/de la docent Durada: El temps indispensable per complir un deure inexcusable de caràcter públic (per exemple, ser candidat/a en unes eleccions) o personal, i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i…
ATRI. Expedient electrònic personal - Pla pilot per al personal docent. El projecte comença amb tot el personal docent de tots els centres educatius dels àmbits territorials de la Catalunya Central, Terres de l’Ebre i Tarragona.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ L’expedient electrònic personal…
[Permís] Lactància - Una hora diària d’absència del lloc de treball, que es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. Aquest dret es podrà substituir per una reducció de jornada normal en…