Permisos i llicències


Ves a ATRI per fer la tramitació

Formularis i models per sol·licituds i tràmitsTràmits a l’ATRI i sol·licitud de cita prèvia a SSTTe-VALISA

Situació d’espera de resultats de les proves PCR

Trasllat de do​miciliExàm​ensDeure inexcusableMatrimoni d’un familiar fins a segon grau de consanguinitatExàmens prenatals i tècniques de preparació al part i per a tràmits administratius d’adopció o acollimentAssistir a activitats de formacióProgenitors amb fills discapacitats per assistir a reunions en centres d’educació especial o d’atenció precoçMort, accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que comporti repòs domiciliari  d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitatNaixement de fills prematursFlexibilit​at horària recuperable

Conciliació per tenir a càrrec un/a menor de 12 anys que ha de fer aïllament, tot i no haver estat contagiat per la covid-19​Matrimoni o inici de la convivènciaMaternitat biològicaPer adopció o acollimentPermís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment (16 setmanes) Naixement fill/a o adopció o acolliment (a partir de l’1 de gener de 2021)​Permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment (12 setmanes). Naixement fill/a o adopció o acolliment (1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020)​Atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats a continuació del partVacances després dels permisos …​Permís per paternitat de progenitor o progenitora de família monoparentalAtendre un o una familiar fins al segon grau de consanguinitat (sense retribució)Víctimes de violència de ​gènereLactàn​cia​

Presentació de les sol·licituds a​ la direcció del centre. El personal docent heu de descarregar el model de formulari corresponent, l’heu d’emplenar i després l’heu de presentar al director o directora del vostre centre, perquè el signi i l’enviï als serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona, segons correspongui.​

Permisos electorals (eleccions polítiques)

Reduccions de Jornada

Guarda legal d’un fill/filla menor de 6 anysGuarda leg​al d’un fill/filla menor de 12 anys​Guarda legal d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial i que no realitza cap activitat retribuïdaTenir cura d’un familiar amb discapacitat reconeguda del 65% o superior (fins al segon grau de consanguinitat), o que requereix una dedicació especialCura d’un familiar de primer grau fins al 50%, per raó de malaltia molt greuFer efectiva la protecció o assistència social íntegra a les dones víctimes de violència de gènereInterès particular (50% de les retribucions)Cura d’un menor afectat per malaltia greuRaó de violènci​a terroristaReducció de dues hores d’activitats complementàries per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys (Direcció del centre)Discapacitat legalment reconegud​a​​ (Direcció del centre)​

Presentació de les sol·licituds a​ la direcció del centre. El personal docent heu de descarregar el model de formulari corresponent, l’heu d’emplenar i després l’heu de presentar al director o directora del vostre centre, perquè el signi i l’enviï als serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona, segons correspongui.​

Llicències

​​​Estudis (s​ense retribució)​Assumptes propisAccident laboralIncapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l’embaràs (Règim especial de MUFACE)​Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l’embaràs (Règim general de la Seguretat Social)Subsidi per Incapacitat Temporal MUFACE

​Absències (vaga, salut)​Borsa de 15 horesPermuta del lloc de treballServeis prestats. Sol·licitud de certificatEncàrrecs de serveis

Excedències

Tenir cura d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat i afin​itat​​Tenir cura d’un fill ​o filla​​​Incompati​bilitat​Interès particular (personal funcionari/laborals)​Manteniment de la convivència (fun​cionaris)​​​Violència de g​ènere​​​​Vio​lència terr​​orista​

Compatibilitats

Certificats i informes[MUFACE] Canvi d’entitat sanitària. Passa’t a la pública

Tramitació

A l’apartat Sol·licituds i tràmits del portal de centre, podeu trobar tots els tràmits (permisos, reduccions de jornada i llicències) que, si sou personal docent, podeu fer a través de la plataforma ATRI.

Si teniu algun dubte podeu consultar l’apartat Manuals i pregu​​​​ntes freqüents​.

Encara qui hi ha tràmits que encara no es poden fer a través de l’atri.

Enviament de la documentació​

Tant la sol·licitud com  la documentació que s’ha d’adjuntar, s’han de tramitar per alguns dels següents mitjans:

  • eValisa de la direcció del centre on la persona estigui destinada adjuntant la seva sol·licitud i la documentació justificativa del permís i adreçada al servei de personal docent del servei territorial corresponent.
  • Petició genèrica. Per fer una sol·licitud utilitzant aquest canal caldrà que la persona seleccioni el Departament d’Educació i el servei territorial on ha de presentar-la. A l’apartat “Assumpte” caldrà indicar el tipus de sol·licitud que es vol demanar, sense indicar ni el tema ni el subtema.

Independentment del mitjà que feu servir per tramitar, s’ha d’adjuntar la sol·licitud signada i la documentació justificativa, la qual pot ser una còpia, sense necessitat que aquesta estigui compulsada, però si aquest és el cas, s’ha d’adjuntar signada la Declaració responsable sobre l’autenticitat de la còpia de la documentació presentada​ i enviar-la escanejada juntament amb la resta de la documentació presentada.

Tant l’eValisa com la Petició​​ genèrica tenen un límit de capacitat per a cada petició, sent de 10 Mb per a l’eValisa i de 5 Mb per a la petició genèrica, motiu pel qual és preferible l’ús de l’eValisa. Segons el pes de la documentació podria ser convenient adjuntar els fitxers comprimits o presentar més d’una petició.​​

Actualització del procediment d’autorització de reduccions de jornades al personal funcionari docent - RESOLUCIÓ EDU/1327/2024, de 19 d’abril, sobre el procediment d’autorització de reduccions de jornades al personal funcionari docent. Procediment de tramitació de les reduccions de jornada  Procediment per a la tramitació…
Nou permís famílies monoparentals del personal de la Generalitat - La Generalitat de Catalunya ha aprovat en el DECRET LLEI 3/2024, de 9 d’abril, un canvi en el règim dels permisos de famílies monoparentals. S’amplien fins a deu setmanes addicionals: Sempre que siguin famílies…
[Permís] Matrimoni o inici de convivència - Durada: 15 dies naturals consecutius. És convenient d​emanar-lo dues setmanes abans de començar el permís. Es comença a gaudir en la data sol·licitada per l’interessat en la seva petició, sense…
[Permís] Dol gestacional - Durada: En el supòsit de pèrdua gestacional entre la setmana 6 i el dia 179 de la gestació, la persona gestant i l’altra persona progenitora o, en el seu cas,…
[Permís] Cura de fill/a o menor acollit per temps superior a un any, fins que el menor compleixi 8 anys (sense retribució) - Durada: No pot ser superior a vuit setmanes, continues o discontínues. Es pot gaudir a temps complet quan les necessitats de servei ho permetin. El gaudiment a temps parcial queda diferit al…
​[Llicència] Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l’embaràs (Règim general de la Seguretat Social) - Hi ha quatre tipus de processos d’incapacitat temporal, segons l’estimació de la durada, d’acord amb el Reial decret 1060/2022, de 27 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret…
Novetats en matèria de permisos del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya - Nova Nota informativa sobre les novetats en matèria de permisos del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic introduïdes pel Reial decret llei 5/2023,…
Nous permisos del reial decret llei 5/2023 del 28 de juny: 8 setmanes per cura de menors i dies per hospitalització de convivent - El juny passat el govern publicava al BOE el real decret llei que modifica i amplia alguns permisos. La Generalitat ha publicat una nota informativa al respecte, per tant aquests…
Termini extraordinari per sol·licitar la reducció de jornada per interès particular (personal docent estabilitzat) - De l’1 al 15 de setembre de 2023, s’estableix termini extraordinari per presentar sol·licituds de reducció de jornada per interès particular per al personal docent: Resolució de la directora general de Profe​ssorat…
[Permís] Accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que comporti repòs domiciliari d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat o d’una persona convivent en el mateix domicili​ - ​Ves a ATRI per fer la tramitació   Durada Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies. Aquest termini es podrà iniciar en qualsevol moment mentre…