Permisos i llicències


Ves a ATRI per fer la tramitació

Formularis i models per sol·licituds i tràmitsTràmits a l’ATRI i sol·licitud de cita prèvia a SSTTe-VALISA

Situació d’espera de resultats de les proves PCR

Trasllat de do​miciliExàm​ensDeure inexcusableMatrimoni d’un familiar fins a segon grau de consanguinitatExàmens prenatals i tècniques de preparació al part i per a tràmits administratius d’adopció o acollimentAssistir a activitats de formacióProgenitors amb fills discapacitats per assistir a reunions en centres d’educació especial o d’atenció precoçMort, accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que comporti repòs domiciliari  d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitatNaixement de fills prematursFlexibilit​at horària recuperable

Conciliació per tenir a càrrec un/a menor de 12 anys que ha de fer aïllament, tot i no haver estat contagiat per la covid-19​Matrimoni o inici de la convivènciaMaternitat biològicaPer adopció o acollimentPermís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment (16 setmanes) Naixement fill/a o adopció o acolliment (a partir de l’1 de gener de 2021)​Permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment (12 setmanes). Naixement fill/a o adopció o acolliment (1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020)​Atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats a continuació del partVacances després dels permisos …​Permís per paternitat de progenitor o progenitora de família monoparentalAtendre un o una familiar fins al segon grau de consanguinitat (sense retribució)Víctimes de violència de ​gènereLactàn​cia​

Presentació de les sol·licituds a​ la direcció del centre. El personal docent heu de descarregar el model de formulari corresponent, l’heu d’emplenar i després l’heu de presentar al director o directora del vostre centre, perquè el signi i l’enviï als serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona, segons correspongui.​

Permisos electorals (eleccions polítiques)

Reduccions de Jornada

Guarda legal d’un fill/filla menor de 6 anysGuarda leg​al d’un fill/filla menor de 12 anys​Guarda legal d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial i que no realitza cap activitat retribuïdaTenir cura d’un familiar amb discapacitat reconeguda del 65% o superior (fins al segon grau de consanguinitat), o que requereix una dedicació especialCura d’un familiar de primer grau fins al 50%, per raó de malaltia molt greuFer efectiva la protecció o assistència social íntegra a les dones víctimes de violència de gènereInterès particular (50% de les retribucions)Cura d’un menor afectat per malaltia greuRaó de violènci​a terroristaReducció de dues hores d’activitats complementàries per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys (Direcció del centre)Discapacitat legalment reconegud​a​​ (Direcció del centre)​

Presentació de les sol·licituds a​ la direcció del centre. El personal docent heu de descarregar el model de formulari corresponent, l’heu d’emplenar i després l’heu de presentar al director o directora del vostre centre, perquè el signi i l’enviï als serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona, segons correspongui.​

Llicències

​​​Estudis (s​ense retribució)​Assumptes propisAccident laboralIncapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l’embaràs (Règim especial de MUFACE)​Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l’embaràs (Règim general de la Seguretat Social)Subsidi per Incapacitat Temporal MUFACE

​Absències (vaga, salut)​Borsa de 15 horesPermuta del lloc de treballServeis prestats. Sol·licitud de certificatEncàrrecs de serveis

Excedències

Tenir cura d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat i afin​itat​​Tenir cura d’un fill ​o filla​​​Incompati​bilitat​Interès particular (personal funcionari/laborals)​Manteniment de la convivència (fun​cionaris)​​​Violència de g​ènere​​​​Vio​lència terr​​orista​

Compatibilitats

Certificats i informes[MUFACE] Canvi d’entitat sanitària. Passa’t a la pública

Tramitació

A l’apartat Sol·licituds i tràmits del portal de centre, podeu trobar tots els tràmits (permisos, reduccions de jornada i llicències) que, si sou personal docent, podeu fer a través de la plataforma ATRI.

Si teniu algun dubte podeu consultar l’apartat Manuals i pregu​​​​ntes freqüents​.

Encara qui hi ha tràmits que encara no es poden fer a través de l’atri.

Enviament de la documentació​

Tant la sol·licitud com  la documentació que s’ha d’adjuntar, s’han de tramitar per alguns dels següents mitjans:

  • eValisa de la direcció del centre on la persona estigui destinada adjuntant la seva sol·licitud i la documentació justificativa del permís i adreçada al servei de personal docent del servei territorial corresponent.
  • Petició genèrica. Per fer una sol·licitud utilitzant aquest canal caldrà que la persona seleccioni el Departament d’Educació i el servei territorial on ha de presentar-la. A l’apartat “Assumpte” caldrà indicar el tipus de sol·licitud que es vol demanar, sense indicar ni el tema ni el subtema.

Independentment del mitjà que feu servir per tramitar, s’ha d’adjuntar la sol·licitud signada i la documentació justificativa, la qual pot ser una còpia, sense necessitat que aquesta estigui compulsada, però si aquest és el cas, s’ha d’adjuntar signada la Declaració responsable sobre l’autenticitat de la còpia de la documentació presentada​ i enviar-la escanejada juntament amb la resta de la documentació presentada.

Tant l’eValisa com la Petició​​ genèrica tenen un límit de capacitat per a cada petició, sent de 10 Mb per a l’eValisa i de 5 Mb per a la petició genèrica, motiu pel qual és preferible l’ús de l’eValisa. Segons el pes de la documentació podria ser convenient adjuntar els fitxers comprimits o presentar més d’una petició.​​

Educació incompleix les mesures cautelars dictades per protegir el gaudi del permís de 32 setmanes a mares monoparentals - CGT Ensenyament acompanya actualment diverses mares que constitueixen família monoparental i que han interposat un recurs contenciós administratiu per poder gaudir dels mateixos drets que les famílies biparentals a l’hora…
Monomarentals Nova victòria judicial per a una mare monoparental acompanyada per CGT Ensenyament - Una jutgessa del contenciós administratiu de Tarragona obliga el Departament d’Educació a concedir la totalitat de 16 setmanes de permís a una mare monoparental per a la cura de la…
[Reducció] Guarda legal d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial i que no realitza cap activitat retribuïda - Reducció de jornada d’1/3: 80% de les retribucions​ Reducció de jornada d’1/2: 60% de les retribucions. Afectació en la pensió de jubilació: Si el temps durant el ​​qual es gaudeix…
Serveis especials - A l’hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, heu d’enviar la sol·licitud mitjançant el portal ATRI amb la documentació…
[Permís] De flexibilitat horària recuperable - Es poden autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’una hora i un màxim de set per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents fins al segon…
[Reducció] Per guarda legal de fill/a menor de 6 anys - Durada: Modalitats per gaudir de la reducció de jornada per cura de fill o filla menor de 6 anys: 1. Gaudiment de la reducció de jornada després del permís de…
[Permís] pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral - Amb substitució del/de la docent Durada: El temps indispensable per complir un deure inexcusable de caràcter públic (per exemple, ser candidat/a en unes eleccions) o personal, i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i…
[Permís] Mort, accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que comporti repòs domiciliari d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat - Durada: Si el familiar és de 1r grau: 3 dies hàbils si el succés es produeix a la mateixa localitat del lloc de treball i 5 dies hàbils si el succés…
Noves mesures de flexibilització i conciliació en el gaudiment de permisos - Nous supòsits específics per al gaudiment de permisos ja existents i adaptació del marc normatiu regulador a noves realitats familiars o a altres situacions que requereixen criteris interpretatius més flexibles.…
[Permís] Maternitat biològica - Durada: 16 setmanes, ampliables, en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill o filla i en cas de part múltiple, per cada fill a partir del segon,…