Permisos i llicències


Formularis i models per sol·licituds i tràmitsTràmits a l’ATRI i sol·licitud de cita prèvia a SSTTe-VALISA

Permisos que gestiona el centre 

Situació d’espera de resultats de les proves PCR

Trasllat de do​miciliExàm​ensDeure inexcusableMatrimoni d’un familiar fins a segon grau de consanguinitatExàmens prenatals i tècniques de preparació al part i per a tràmits administratius d’adopció o acollimentAssistir a activitats de formacióProgenitors amb fills discapacitats per assistir a reunions en centres d’educació especial o d’atenció precoçMort, accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que comporti repòs domiciliari  d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitatNaixement de fills prematursFlexibilit​at horària recuperable

Permisos que gestionen els ST 

Conciliació per tenir a càrrec un/a menor de 12 anys que ha de fer aïllament, tot i no haver estat contagiat per la covid-19​Matrimoni o inici de la convivènciaMaternitat biològicaPer adopció o acollimentPermís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment (16 setmanes) Naixement fill/a o adopció o acolliment (a partir de l’1 de gener de 2021)​Permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment (12 setmanes). Naixement fill/a o adopció o acolliment (1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020)​Atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats a continuació del partVacances després dels permisos …​Permís per paternitat de progenitor o progenitora de família monoparentalAtendre un o una familiar fins al segon grau de consanguinitat (sense retribució)Víctimes de violència de ​gènereLactàn​cia​

Presentació de les sol·licituds a​ la direcció del centre. El personal docent heu de descarregar el model de formulari corresponent, l’heu d’emplenar i després l’heu de presentar al director o directora del vostre centre, perquè el signi i l’enviï als serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona, segons correspongui.​

Permisos electorals (eleccions polítiques)

Reduccions de Jornada

Guarda legal d’un fill/filla menor de 6 anysGuarda leg​al d’un fill/filla menor de 12 anys​Guarda legal d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial i que no realitza cap activitat retribuïdaTenir cura d’un familiar amb discapacitat reconeguda del 65% o superior (fins al segon grau de consanguinitat), o que requereix una dedicació especialCura d’un familiar de primer grau fins al 50%, per raó de malaltia molt greuFer efectiva la protecció o assistència social íntegra a les dones víctimes de violència de gènereInterès particular (50% de les retribucions)Cura d’un menor afectat per malaltia greuRaó de violènci​a terroristaReducció de dues hores d’activitats complementàries per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys (Direcció del centre)Discapacitat legalment reconegud​a​​ (Direcció del centre)​

Presentació de les sol·licituds a​ la direcció del centre. El personal docent heu de descarregar el model de formulari corresponent, l’heu d’emplenar i després l’heu de presentar al director o directora del vostre centre, perquè el signi i l’enviï als serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona, segons correspongui.​

Llicències

​​​Estudis (s​ense retribució)​Assumptes propisAccident laboralIncapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l’embaràs (Règim especial de MUFACE)​Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l’embaràs (Règim general de la Seguretat Social)Subsidi per Incapacitat Temporal MUFACE

​Absències (vaga, salut)​Borsa de 15 horesPermuta del lloc de treballServeis prestats. Sol·licitud de certificatEncàrrecs de serveis

Excedències

Tenir cura d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat i afin​itat​​Tenir cura d’un fill ​o filla​​​Incompati​bilitat​Interès particular (personal funcionari/laborals)​Manteniment de la convivència (fun​cionaris)​​​Violència de g​ènere​​​​Vio​lència terr​​orista​

Compatibilitats

Certificats i informes[MUFACE] Canvi d’entitat sanitària. Passa’t a la pública

Taula de retribucions reducció de jornada cura fill/a en diferents modalitats - RETRIBUCIONS ​​PEL​​ GAUDIMENT​​ DEL​​ PRIMER​​ ANY​​ DE​​ LA ​​REDUCCIÓ ​​DE ​JORNADA​​ PER ​​CURA ​​DE ​​FILL ​​O ​​FILLA ​​EN​​ DIFERENTS ​​MODALITATS ​​I ​​AMB​​ LA ​INCORPORACIÓ​​ DE ​​LA LACTÀNCIA,​​ D’EXCEDÈNCIA, ​​D’ASSUMPTES​​ PROPIS,​​ETC.
Permisos, jubilacions i excedències CEB - DOCUMENT PDF VEURE CONVENIVEURE ANNEX CEBPermisos autoritzats per la Direcció de Recursos Corporatius del ConsorciPermisos autoritzats per la direcció dels centres educatius JUBILACIÓ PDF JUBILACIÓ (2021) EXCEDÈNCIES Excedència per incompatibilitatExcedència…
Modificació de permisos arran de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021, que modifica els articles 48, 49 i 50 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic - Aquesta reforma afecta als permisos següents i a les opcions per compensar econòmicament el no gaudiment de les vacances: PERMÍS PER MORT, ACCIDENT O MALALTIA GREU DE FAMILIARS DE 1r…
[Permís] Mort, accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que comporti repòs domiciliari d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat - Durada: Si el familiar és de 1r grau: 3 dies hàbils si el succés es produeix a la mateixa localitat del lloc de treball i 5 dies hàbils si el succés…
Permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment (16 setmanes) Naixement fill/a o adopció o acolliment (a partir de l’1 de gener de 2021) - Durada: 16 setmanes ampliable en 2 setmanes més, en el supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada fill o filla a partir del segon en cas de…
Modificació del Pla de contingència del Departament - Les mesures en matèria de salut pública per a la contenció de brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, i la publicació de la Resolució PDA/2554/2020,​…
Nota sobre la situació del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb menors a càrrec afectats per la COVID-19 - 4_6028218034248747311.pdfAmb l’obertura dels centres docents i llars d’infants en la situació actual d’evolució de la pandèmia, s’estan donant casos de COVID-19 entre els infants escolaritzats i, per evitar que la…
[Reincorporació progressiva del personal docent] Pla d’obertura, conciliació i teletreball - Es publica la instrucció sobre la reincorporació progressiva als centres educatius del personal docent que desenvolupa les mesures per a la reincorporació progressiva als centres educatius i altres mesures organitzatives…
e-VALISA - La valisa electrònica (eValisa) és un servei que permet enviar i registrar documents en format electrònic, telemàticament i a l’instant. El seu objectiu és reemplaçar la valisa convencional en paper,…