La Comunitat Educativa de Terrassa sobre el procés de preinscripció

El procés de preinscripció de Terrassa, ha constatat el que ja es podia preveure, l’Escola Pública adquireix un paper de subalterna de l’Escola Concertada. Els darrers anys s’ha evidenciat que les retallades han afectat l’ensenyament públic. Ara, amb una baixada de natalitat que es podria aprofitar per baixar ràtios mantenint la inversió i recuperant qualitat, es decideix tancar grups i, qui pateix els tancaments una vegada més,són els centres públics.

Això succeeix per diverses raons: D’una banda, l’existència de la doble xarxa en el nostre país (recordem que a Europa, prop del 90 % de les escoles són públiques, mentre que les privades es financen amb els seus propis recursos), permet situacions anòmales. Hem de recordar que la concertada neix en un context i una època determinada per poder oferir escolarització universal a la població ja que no hi havia prou inversions en edificis públics. Aquells temps van passar, però l’escola concertada s’ha enfortit i s’ha potenciat des de les diverses administracions, gaudint de privilegis respecte a la pública: no hi ha cap tancament preventiu a la concertada, no se li genera la inseguretat de possibles tancaments, no es revisen les matriculacions fins al setembre, se’ls permet tenir ràtios molt elevades i/o en ocasions, molt baixes sense revisar el concert ni tancar aules, mentre s’ha anat retallant la inversió a l’escola pública, s’ha anat augmentant la inversió en la concessió de concerts fins i tot a centres que segreguen l’alumnat per sexes.

Una altra raó és la manca d’una planificació adequada a Terrassa durant les últimes dècades. Ens trobem amb una gran oferta de concertada al centre de Terrassa i només tres línies de pública. Per què no s’ha fet escoles públiques al centre per servir de pols d’atracció? Per què durant els anys de la bombolla immobiliària s’ha construït al centre de Terrassa habitatge per a rendes mitjanes­altes i no escoles? N’hi ha prou amb comparar amb la ciutat veïna de Sabadell, per veure que allà sí hi ha una oferta d’Escola Pública prou potent, construïda durant els darrers anys. Creiem que s’hauria de demanar responsabilitats polítiques davant d’aquest fet.

Les diferents administracions, amb el departament d’Ensenyament (ocupat en diferents etapes per diversos colors polítics) al capdavant, han deixat l’escola pública en una situació precària, no s’ha planificat bé, no s’ha pressupostat la construcció de centres…a Terrassa actualment, en paguem les conseqüències, a més dels tancaments, ens trobem amb el dèficit de dos centres de secundària i un centre de primària sense edifici. Les mateixes administracions, han evitat intervenir decididament per distribuir l’alumnat de manera equitativa, emparant­se en la falsa “lliure elecció de centre” i han propiciat la classificació i estigmatització de centres.

-La Comunitat Educativa de Terrassa defensa i defensarà sempre l’escola pública universal, gratuïta, laica, coeducadora i en català, enfront les polítiques de retallades i del model de doble xarxa que imposa la dreta. Exigim fets, concreció i decisió per part del poder polític, menys electoralisme i més voluntat de defensar l’educació pública per damunt d’interessos de determinats grups de la població.

Comunitat Educativa de Terrassa
Terrassa, abril de 2016