Convocades les Oposicions 2017-18 [Esquerda]

cgt_opos_ok.pdfDesprés de moltes setmanes d’incertesa sobre la convocatòria o no de places d’accés a la funció pública, de les dates de realització (finalment a l’abril) i amb una forta retallada en les especialitats sobre el nombre de vacants necessàries per reduir l’alt percentatge d’interinitat en les plantilles, us informem de manera resumida dels aspectes més importants d’aquesta convocatòria.

La relació de places per especialitat la podeu consultar a:
[OPOSICIONS] Convocatòria 17-18. Places per especialitat

Sol·licituds i termini de presentació

 • S’ha de formalitzar la sol·licitud telemàticament a través de la web del Departament d’Ensenyament (per aquest mitjà, s’aplica un descompte en les taxes).
 • (es pot fer també en paper, sense descompte però en les taxes)
 • El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 al 20 de desembre, ambdós inclosos.
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: gener de 2018. Hi ha 10 dies hàbils per reclamar.
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: març de 2018
 • Els funcionaris de carrera que participin pel procediment d’accés a un cos de grup superior podran declarar participar sense consumir plaça a la sol·licitud i continuar en la plaça definitiva ocupada.

Inici i desenvolupament de les proves

 • Mitjans d’abril de 2018: s’inicia prèviament amb la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.
 • L’endemà al matí: acte de presentació davant els tribunals i a continuació s’iniciarà la fase d’oposició. Lliurament d’un exemplar de la programació al tribunal.
 • Un cop començat el procés selectiu, el tribunal farà públics els anuncis (citació dels opositors,..) en el local on s’estigui celebrant el procediment selectiu i a través de la pàgina d’Internet del Departament d’Educació. L’ordre d’actuació dels aspirants s’iniciarà amb aquells que el seu primer cognom comenci per la lletra “V”.
 • Les proves corresponents a les especialitats d’idiomes moderns (professors d’ensenyament secundari i professors d’escoles oficials d’idiomes) s’hauran de realitzar en l’idioma corresponent.
 • Un cop publicada pel tribunal la nota global de la fase d’oposició, s’obrirà un termini de dos dies hàbils per a la presentació de reclamacions.
 • La fase d’oposició consta de dues proves, i la qualificació corresponent a aquesta fase serà la mitjana aritmètica de les dues, sempre que aquestes hagin estat superades (mínim 5 punts). Les dues proves són eliminatòries i la seva superació permet a l’aspirant passar a la fase de concurs de mèrits.
 • Per tal d’obtenir la puntuació global, les comissions de selecció ponderen en dos terços la puntuació obtinguda en la fase d’oposició i en un terç la puntuació obtinguda en la fase de concurs.
 • La puntuació global esmentada és la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases, una vegada realitzades les dues ponderacions abans esmentades.
  -* Finalització del procediment selectiu: primera quinzena de juny de 2018.

* A la part A de la primera prova són 4 hores a secundària i 3 a primària

1-3.png
2-3.png
3.png

Aquesta segona prova es valora globalment de 0 a 10. Per a la seva superació els i les aspirants han d’obtenir una puntuació igual o superior a 5 punts.

4.png
5.png
6.png

7.png

8.png

Accés a la Funció Pública diferenciat i per concurs de mèrits

La CGT Proposa…

 • Accés directe al treball per concurs de mèrits (sumatiu i no eliminatori), aquest concurs de mèrits tindria en compte:
  • La formació inicial, la capacitació didàctica com a requisit indispensable.
  • L’expedient acadèmic, la valoració de la fase de pràctiques
  • L’experiència docent.
  • L’exposició d’una unitat didàctica i la defensa d’una programació.
 • Actuals interins o substituts:
  • Accés directe a la funció pública mitjançant un concurs de mèrits a partir de 18 mesos de serveis.

Per millorar les teves condicions de treball…. la CGT reivindica:

 • Acord d’estabilitat per al professorat interí i substitut amb un any d’experiència, fins l’accés a la Funció Pública i prorrogable.
 • El procés d’estabilitat ha de ser dinàmic i automàtic, de forma que quan l’interí/na accedeixi a la F. Pública el següent de la llista es beneficiï de l’acord, o bé perquè s’ha arribat al temps mínim.
 • Equiparació amb el professorat Funcionari per gaudir de totes les llicències i permisos.
 • Cobrar el nomenament sencer, encara que el funcionari s’incorpori abans. I dels caps de setmana quan finalitzi en divendres.
 • Organització de recursos humans centralitzats per municipis o districtes per cobrir substitucions curtes.