El Síndic reprova a la DGAIA per la falta de seguretat en el transport de menors tutelats

A rel d’una denúncia presentada per la Federació d’Ensenyament de CGT, el Síndic suggereix al Departament de Benestar Social i Família que
revisi les condicions de seguretat en el transport d’infants en centres dependents de la DGAIA i que doni les instruccions necessàries per
determinar els supòsits en què resulta necessària la presència d’acompanyant i perquè s’asseguri aquesta presència.

La crítica se centra en els centres concertats o de gestió delegada que, a causa de la falta de personal derivada dels limitats recursos econòmics que disposen, solen realitzar els trasllats amb un sol professional que exerceix de conductor/a i acompanyant. Aquest fet suposa un risc per a la seguretat
tant dels/les menors com d’aquests/es professionals, com s’ha pogut constatar en alguns incidents on fins i tot algun dels/les
ocupants ha resultat lesionat/da.

Resolució del Síndic