L’escola Viaró sancionada per la seva política de contractació masclista

l_escola_viaro_concertada_i_de_l_opus_dei_perd_el_recurs_contra_la_sancio_per_la_vulneracio_del_dret_d_igualtat_de_la_dona.pdfL’ESCOLA VIARÓ, CONCERTADA I DE L’OPUS DEI, PERD EL RECURS CONTRA LA SANCIÓ PER LA VULNERACIÓ DEL DRET D’IGUALTAT DE LA DONA EN QUANT A LA PROMOCIÓ PROFESSIONAL

La denúncia de CGT Ensenyament prospera i es confirma un incompliment molt greu de les obligacions del concert educatiu. Aquestes no serien les úniques irregularitats de l’escola, el sindicat té proves que també s’ha vulnerat el dret d’admissió de l’alumnat

La denúncia que CGT Ensenyament va presentar a Inspecció de Treball contra L’Escola Viaró, concertada i de l’Opus Dei, ha acabat definitivament en sanció quan s’han confirmat dos incompliments greus en les polítiques de contractació de l’empresa: una discriminació directa per raó de sexe en relació a l’accés al treball remunerat i la vulneració el dret d’igualtat de la dona en quant a la promoció professional.

L’Escola Viaró va interposar al·legacions contra la sanció sobre el dret a la promoció professional després que la Inspecció de Treball de Catalunya resolgués que l’empresa D.O.I.N.S.A, que gestiona el centre escolar, hauria de pagar 25001€ per cadascuna de les faltes. Set mesos més tard, la Direcció General de Treball confirma la vulneració de la normativa en matèria de contractació.

CGT ENSENYAMENT DENUNCIA LA INACCIÓ DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DAVANT ELS INCOMPLIMENTS DE LA NORMATIVA DELS CONCERTS EDUCATIUS PER PART DE L’ESCOLA VIARÓ

El passat mes de gener, CGT Ensenyament va entrar una denuncia al Departament d’Ensenyament per exigir la rescissió del concert educatiu, ja que considera que és part responsable de les irregularitats comeses per l’Escola Viaró pel fet de no exigir el compliment de les obligacions del concert. És un fet gravíssim que l’administració, coneixedora dels fets, no hagi procedit a la retirada del concert educatiu. El Departament hauria de vetllar perquè els centres educatius fossin espais per combatre les desigualtats de gènere i en canvi, contribueix a perpetuar-les amb el manteniment d’un model totalment discriminatori.

El mateix mes, el sindicat va mantenir una reunió amb Miquel Mateo Garcia, Director General de Centres Concertats i Centres Privats, que va ser nomenat amb l’aplicació de l’article 155 per part del govern de l’estat. De la trobada se’n va desprendre un compromís verbal per part del Director General a obrir una comissió de conciliació, si s’escau. El document que ens fa arribar l’administració en data 25 d’abril inclou la resolució d’aquesta comissió, amb les següents indicacions cap a l’escola:

Adequar bàsicament els criteris de selecció del personal docent establerts pel Consell Escolar als principis de mèrit i capacitat, tot concretant els seus termes.
La publicació per part del centre de les vacants en un apartat específic de la seva pàgina web.

L’Elaboració del Pla per a la Igualtat de gènere del centre abans del dia 5 de setembre de 2018.

La informació a l’Administració educativa de les noves contractacions de personal docent, per part del centre, per tal que aquella pugui verificar els procediments de selecció i contractació.

Es confirma doncs que la comissió no es resol amb l’obertura d’un expedient per incompliment del concert tal i com reclama CGT i també cobreix la normativa:
l’article 42.1 del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius i que podria derivar en l’obertura d’un expedient.

“En cas de conflicte entre el titular del centre i el consell escolar o quan l’Administració consideri que hi pot haver incompliment del concert educatiu, s’haurà de constituir una comissió de conciliació”

I en l’article 41.2 del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius també s’apunta que:

“ Art 41[…] 41.2 L’incompliment d’aquestes obligacions tindrà caràcter greu quan, de l’expedient administratiu instruït a l’efecte o, si fa el cas, de sentència de la jurisdicció competent, es palesi que hi concorren la reincidència o la reiteració, l’ànim de lucre, la mala fe, l’incompliment deliberat o amb pertorbació manifesta del servei de l’ensenyament. L’incompliment de caràcter greu donarà lloc a la rescissió del concert. […]”

– DETERMINACIÓ DE LES SANCIONS: la rescissió dels concerts educatius

L’incompliment greu i molt greu de les obligacions del concert dóna lloc a les sancions de multa i rescissió del concert que estableixen l’article 62.5 i 62.6 respectivament de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, d’acord amb els quals:

“Art. 62[…] 5. L’incompliment greu del concert educatiu dóna lloc a la imposició d’una multa, que està compresa entre el total i el doble de l’import de la partida «altres despeses» del mòdul econòmic de concert educatiu vigent en el període en què es determini la imposició de la multa. L’Administració educativa sancionadora ha de determinar l’import de la multa, dins els límits establerts, i pot cobrar-la per via de compensació contra les quantitats que hagi d’abonar al titular del centre en aplicació del concert educatiu.

6. L’incompliment molt greu del concert dóna lloc a la rescissió del concert. En aquest cas, amb la finalitat de no perjudicar els alumnes ja escolaritzats al centre, les administracions educatives poden imposar la rescissió progressiva del concert.”

L’ ESCOLA VIARÓ també ha discriminat per raó de religió en l’admissió de l’alumnat

CGT Ensenyament té documents que proven la mala praxis de l ‘Escola Viaró va més enllà de la denúncia que s’ha pogut fer efectiva sobre la vulneració de les polítiques d’igualtat de gènere. L’escola també ha discriminat per raó de religió en l’admissió de l’alumnat. Fins al curs 2016-2017 el web de l’escola Viaró publica un formulari on s’especifica la documentació que cal aportar per a la formalització de la matrícula en el centre, tal com permet constatar l’accés a la web del centre:

La normativa pel que fa a les normes sobre admissió d’alumnes la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació determina que:

Article 84 Admissió d’alumnes

[…]

3. En cap cas hi ha d’haver discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.”

Casualment, aquesta informació desapareix en el formulari de la documentació per al curs 2017-2018 del seu web tot just després que el sindicat presentés la denuncia que evidenciava les polítiques de desigualtat de gènere per part del centre.

img_20180605_110944_605.jpg

L’Estat de la qüestió

La denuncia de les irregularitats de l’Escola Viaró per part de CGT Ensenyament va tenir unes conseqüències directes i un impacte a nivell social que van obligar a moure fitxa a les escoles concertades de l’Opus Dei que segreguen per sexe, que actualment reben 30 milions d’euros anuals de les arques públiques. A finals de gener, les seves patronals anunciaven que aquests centres contractarien dones per primera vegada, fet que evidenciava que el tipus de contractació irregular s’estenia a moltes més escoles.

El 2018 era un any inicialment esperançador per a la retirada dels concerts de les escoles segregadores, i més quan s’havien pogut provar les males praxis. L’1 de març el Parlament va aprovar un document per deixar de subvencionar els centres vinculats a l’Opus Dei que segreguen per sexe. Just després, l’aplicació de l’article 155 va permetre el Ministeri d’educació accelerar la publicació al BOE el text de la renovació d’aquests concerts assegurant-los la nova subvenció per als propers 4 anys.

Davant d’aquesta conjuntura, ens preguntem quin serà el paper de la Conselleria d’Ensenyament recent estrenada, si continuarà fent cas omís als incompliments de les escoles segregadores o en canvi, apostarà pel sistema públic. En tot cas, des de CGT Ensenyament, continuarem treballant perquè així sigui, amb l’organització que calgui, amb l’acció que calgui.

CGT ENSENYAMENT
5 de juny, 2018