[Excedència] Violència de gènere

Durada: No s’estableix un termini ni mínim ni màxim de permanència en aquests tipus d’excedència.

Observacions: No és necessari un temps mínim de servei actiu per poder sol·licitar aquesta excedència.

El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió o drets passius. En el cas del personal interí i substitut computa a l’efecte del número d’ordre en la borsa de treball docent. Hi ha reserva del mateix lloc de treball durant 6 mesos i, si les actuacions judicials ho determinen, es pot prorrogar tres mesos més i fins a un màxim de 18 mesos.

S’ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de la data prevista d’incorporació.Retribucions: Durant els dos primers mesos elpersonal funcionari, interí i substitut té dret a percebre les retribucions íntegres i si s’escau, les prestacions per fill a càrrec. Després dels dos primers mesos, la resta dels temps d’excedència no es perceben retribucions.
En​ el cas del personal laboral, sense retribucions.
​Do​cumentació que cal adjuntar a la sol·licitud​

  • ​​Fotocòpia del llibre de família o document equivalent.
  • Còpia de l’ordre de protecció a favor de la víctima o, excepcionalment, l’informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la persona demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de ​protecció.