Inspecció de treball reconeix la irregulartitat en el còmput de docència en alguns departaments

El mes de juny del 2012 des de CGT-UAB vam formular una denúncia a Inspecció de treball on es posava en coneixement que des de la secció sindical teníem una sospita raonada que en alguns departaments de la UAB es computava de manera irregular la jornada laboral del professorat associat: assimilant la totalitat de la seva dedicació docent a docència presencial, en contra del que estableix el model de dedicació docent vigent. En conseqüència els professors afectats estaven efectuant moltes més hores de classe del que per contracte els corresponia, atès que no se’ls tenia en compte ni les hores de preparació ni les de tutorització recollides en la normativa vigent.

En el vincle que us detallem clica
trobareu l’informe que finalment ha dictat l’inspector de treball amb data 17 de gener i que ens ha fet arribar. En aquest escrit podreu constatar com l’inspector ha considerat oportuna la nostra denúncia i recollint la documentació que li vam exposar, ha formulat oficialment un REQUERIMENT a la UAB on (citem
textualment) “Debe eliminarse de las directrices para la configuración de los planes docentes del personal académico de la totalidad de los departamentos de la UAB adscrito, formas diferenciadas del cómputo de la docencia según sea el profesorado a tiempo completo o parcial.
Específicamente a este profesorado debe computársele en su carga docente las horas de preparación, tutorías etc… que establecen tanto el modelo de dedicación docente del profesorado de la UAB 2010-2011 como el Texto Refundido del Reglamento del Personal Académico de la UAB”.

Aquest requeriment constata la irregularitat de la manera d’assignar docència d’alguns departaments de la UAB a professor associat principalment, atribuint-los càrregues docents molt per sobre de la dedicació que els reconeix el seu contracte. Posem en coneixement vostre aquests fets, així com les actuacions dutes a terme per Inspecció de treball i us demanem que ens ajudeu a difondre-ho especialment entre aquell PDI potencialment afectat i entre els responsables de la planificació i coordinació acadèmica de departaments i facultats, així com de l’Equip Rectoral.

Secció Sindical de la CGT a la UAB.