Manifest assemblees Barcelonès Nord

ASSEMBLEES de TREBALLADORS i TREBALLADORES de l’EDUCACIÓ PÚBLICA Barcelonès Nord
divendres, 13 novembre 2020

manifest_assemblees_bnord_13nov2020.pdf

MANIFEST sobre Educació i la gestió de COVID-19

A- El conjunt sotasignant de treballadores i treballadors de l’educació considerem inacceptables i DENUNCIEM LES SEGÜENTS SITUACIONS:

1. El Departament d’Educació ha fet una delegació il·legítima de la gestió i responsabilitat en els plans d’obertura dels centres que ha recaigut sobre les espatlles dels equips directius i de la resta de treballadors i treballadores.

2. No hem disposat de materials de protecció sanitària adequats (mascaretes FFP2), ni del suport de personal sanitari qualificat, principalment infermeria. El Personal d’Administració i Serveis (PAS), Personal Docent, Personal Laboral de Suport Educatiu (PAE) i el personal externalitzat s’ha hagut de responsabilitzar de les funcions clíniques per les quals no estan qualificades/qualificats.

3. No hi ha hagut pressupost addicional per millorar la connectivitat i el suport tècnic dels centres a la situació actual, que ja eren precàries abans de la pandèmia.

4. La major part de les despeses extraordinàries s’han sufragat amb l’esforç econòmic de les famílies, el professorat i altres professionals dels centres educatius.

5. Les mesures de seguretat sanitàries són insuficients: no s’han reduït les ràtios, manquen espais, les distàncies de seguretat no es poden mantenir i les aules no compten amb les condicions de ventilació necessàries, situació que s’agreujarà amb l’arribada del fred.

6. Els protocols de valoració de personal vulnerable, de substitució i baixa han estat lents, deficients i contradictoris. Els protocols davant la sospita de contagi o de positiu contrastat han canviat i s’han mostrat força ineficients.

7. La mala gestió i coordinació entre els departaments de Salut i Educació ha generat angoixa i abandonament en la comunitat educativa. Això ha provocat una sobrecàrrega de feina i un desgast emocional i físic que serà clarament insostenible en el temps.

B- Durant molts cursos, la comunitat educativa s’ha mobilitzat pel dret a l’educació pública de qualitat, exigint entre d’altres la reducció de ràtios i l’augment de les plantilles, que hauria permès enfrontar-nos contra la Covid en un millor escenari.

Per tot el que s’ha exposat abans i per poder educar amb seguretat i amb qualitat, els i les treballadores d’educació EXIGIM LES MESURES SEGÜENTS:

1. Establir una reducció de ràtios real i efectiva per aconseguir:

– Millorar el funcionament dels grups bombolla. Mesures reals per a impedir la barreja de grups (entrades-sortides, patis, passadissos…).
– Garantir les distàncies de seguretat, augmentant els espais, i, en el cas que no sigui possible, millorar les mesures de ventilació/depuració de l’aire.

2. Dotar dels recursos sanitaris imprescindibles:

– Dotar de mascaretes FFP2 per a tot el professorat, PAS, PAE, Serveis educatius, vetlladors/es i personal de neteja, així com a l’alumnat que ho necessiti. Dotar també de mascaretes transparents homologades en les circumstàncies que ho requereixin.
– Assegurar la presència diària de personal sanitari a tots els centres educatius.

3. Proveir dels recursos digitals necessaris:

– Millorar la connexió WiFi i el parc informàtic dels nostres centres, que ja estava per sota de les necessitats reals abans de la pandèmia.
– Dotar de connectivitat WiFi i ordinadors a tot l’alumnat que ho necessiti per fer front a la bretxa digital.
– Equipar d’ordinadors i pagar la connexió a internet de les treballadores i els treballadors per fer el treball telemàtic.
– Augmentar les hores dedicades a la coordinació informàtica i reforçar el suport informàtic extern.

4. Establir un protocol Covid clar, concís i sense ambigüitats que sigui aplicat d’igual manera a tots els centres educatius del territori:

– Proves d’antígens o PCRs setmanals a totes les treballadores i els treballadors dels centres educatius.
– En cas de positius de Sars-CoV-2, s’haurà de realitzar una PCR als companys/es de classe, i a tot el personal del centre que hagi tingut contacte estret amb el positiu.
Informar immediatament a tota la comunitat educativa del centre dels casos positius de Sars-CoV-2, mantenint l’anonimat de la persona afectada.
– Compliment estricte de la quarantena abans de tornar al centre.
– La presa de mostres no es podrà fer sense la presència de personal sanitari qualificat, durant tot el procés. Aquesta responsabilitat no pot recaure, en cap cas, en l’alumnat, el personal docent, PAE i PAS, personal de Serveis educatius, i vetlladors/res.
– Unificar els criteris de valoració del personal de risc i de les situacions d’incapacitat laboral. La consideració d’“apte” ha de ser clara, àgil i transparent.

ASSEMBLEES de TREBALLADORS i TREBALLADORES de l’EDUCACIÓ PÚBLICA Barcelonès Nord
divendres, 13 novembre 2020

assemblees_bcnnord_1.png assemblees_bcnnord_2.png