Mas, retorna’ns la paga del 2012MAS, RETORNA’NS LA PAGA DEL 2012!

L’11 de setembre d’enguany, el Govern central publicava el Reial Decret 10/2015 en el qual es reconeixia (amb clares intencions electoralistes)  l’atracament de la seva administració als i a les treballadores del sector públic: “Los empleados públicos han contribuido con un esfuerzo notable y directo a la recuperación económica y al cumplimiento de los compromisos adquiridos por España en materia de consolidación fiscal.

D’aquest primer paràgraf declaratiu a la concreció en l’articulat, hi ha una gran distància. En l’article 1.1. escriuen:  Las distintas Administraciones públicas, así como sus entes dependientes y vinculados, abonarán dentro del ejercicio 2015, y por una sola vez, una retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente a 48 días o al 26,23 por ciento de los importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012,…”
Quan diem que hi ha una gran distància és perquè no es contempla ni la recuperació del poder adquisitiu perdut en anys de congelació, ni tan sols la de la paga addicional del 2012, ni els llocs de treball eliminats, ni les condicions de treball (en el cas de la docència: ràtios, substitucions, jornades…).
L’administració de l’Estat ja va pagar aquest 26,23% de la paga addicional de desembre de 2012, a l’octubre. 
El Govern de la Generalitat (provisional o anterior a la provisionalitat) no s’ha plantejat la necessitat de compensar els i les treballadores del sector públic català? Si les mesures d’austeritat imposades per la UE i el Govern estatal van ser aplicades (com se’ns intenta fer creure) a contracor, no seria ara i en aquestes circumstàncies un bon moment per demostrar-ho i modificar-les?
Molt ens temem que, novament, s’emparin en una normativa estatal per fer-ho tard i amb garreperia (com ja vàrem titllar la primera part del llarg episodi de la recuperació de la paga addicional del desembre del 2012 i que sembla que es convertirà en una nissaga de les dolentes). 
Per què opinem això? Perquè l’article 1.3. de l’esmentat decret planteja: “Cada Administración pública abonará, las cantidades previstas en este artículo dentro del ejercicio 2015, si así lo acuerda y si su situación económico financiera lo hiciera posible. De no permitirlo su situación económico financiera en 2015, el abono podrá hacerse en el primer ejercicio presupuestario en que dicha situación lo permita.”
Des de CGT Ensenyament exigim la recuperació sencera de la paga addicional del 2012 enguany! 
Des de CGT Ensenyament exigim la recuperació i millora de les condicions laborals dels i de les docents!
Des de CGT Ensenyament exigim la recuperació i la millora de la situació general de l’ensenyament públic (beques, ràtios, suport personal i tècnic…)!
CGT Ensenyament
Novembre de 2015