Permisos i Llicències CEB

Com debeu saber, a la web del CEB no apareixen tots els permisos i llicències que ens corresponen com a personal de l’Ajuntament. Des que vam començar la nostra tasca sindical hem estat reclamant al Consorci que estabelixi els mecanismes necessaris per a que poguem accedir a la informació sobre les nostres condicions laborals; però sempre ens diuen que hi estan treballant. En concret el cap de rrhh ens va demanar que li passessim una llista dels permisos i llicències que no apareixien. Tot i que pensem que aquesta és una tasca que haurien de fer des del Consorci, hem fet la llista dels permisos que not trobem a la pàgina web del CEB, son aquests: 
1. Llicències per efectuar estudis.
2. Llicències per efectuar funcions sindicals, de formació sindical o de representació de personal
3. Permís prenatal.
4. Per naixements de fills prematurs o que, per qualsevol motiu hagin de romandre hospitalitzats després del part.
5. Permís pels progenitors amb fills discapacitats.
6. Permís per lactància.
7- Permís per assumptes personals sense justificació 
8- Hores recuperables per assumptes propis o per conciliació familiar.

Hem demanat al CEB que ens confirmi si aquests permisos estan vigents o no i en cas que s’hagin modificat que ens enviin les circulars i acords que els modifiquen. Estem a l’espera de resposta. 
Mentrestant, hem elaborat un document amb els enllaços a la dcumentació o al conveni on s’en fa referència i la circular on es modificaven. Adjuntem document i enllaç al web per consultar-lo: 

PERMISOS, LLICÈNCIES, REDUCCIONS DE JORNADA, BAIXES I EXCEDÈNCIES CEB
LLICÈNCIES
1. Llicència per assumptes propis.
Sense cap retribució. La durada acumulada n podrà excedir el 6 mesos cada 2 anys. Subordinada a les necessitats del servei.
Només pels funcionaris de carrera o en pràctiques i el personal laboral (interins no).
2. Llicència per atendre familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat
Durant 3 mesos, prorrogables excepcionalment, fins a 3 mesos més.
3. Llicències per efectuar estudis
En el marc del Pla de Formació de l’Ajuntament de Barcelona i desenvolupament competencial es podran concedir llicències per assistir a cursos de formació.
4. Llicència per exercir funció sindicals, de formació sindical o de representació personal.
S‘atendran al que s’estableix legalment i als pactes específics
PERMISOS
1. Per raó de matrimoni o inici de convivència
15 die naturals consecutius que el conjugues o convivents podran gaudir dins el termini d’un any a comptar des de l’inici de la convivència.
3. Per raó de matrimoni d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat
Un dia si el matrimoni es celebra dins el territori de Catalunya i 2 dies naturals i consecutius si es celebra fora.
4. Per raó de naixement, acolliment o adopció.
El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un permís de 5 dies laborable consecutius dintre dels 10 dies següents a la data de naixement o de l’arribada del o la menor adoptada o acollida a la llar familiar. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís s’amplia a 10 dies laborables si es tracta de 2 fills i 15 dies laborables si són 3 o més menors.
1er grau de consanguinitat: 3 dies hàbils quan el succés es produeixi en la mateixa localitat i 5 dies hàbils quan sigui en una localitat diferent. Aquet permís és extensiu respecte les persones que tinguin la tutoria reconeguda legalment.
2on grau de consanguinitat o afinitat: 2 dies hàbils a la mateixa localitat i 4 dies hàbils quan sigui en una localitat diferent.
5. Permís per malaltia greu o accident que impliqui atenció mèdica urgent i immediata familiar.
1er grau de consanguinitat o afinitat: 3 dies hàbils quan el succés es produeixi a la mateixa localitat, i 5 dies hàbils quan sigui en diferent localitat.
2on grau de consanguinitat o afinitat: 2 dies hàbils quan el succés es produeixi a la mateixa localitat, i 4 dies hàbils quan sigui en diferent localitat.
6. Per trasllat de domicili
En la mateixa localitat: 1 dia. En el ca de canvi de localitat el permís és de 2 dies dins l’àmbit metropolità; 3 dies fora d’aquest àmbit i dins l’àmbit de Catalunya.
El dies on naturals i consecutius.
7. Per deures inexcusables de caràcter públic o personal
El temps indispensable.
8. Per exàmens finals i parcials alliberadors.
En centres acadèmics oficials i per proves de promoció interna a l’Ajuntament de Barcelona, 1 dia.
Per a proves de promoció a la resta de les Administracions públiques, el temps indispensable per la seva realització.
9. Permís prenatal
9.1. Per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part de les embarassades.
Es gaudirà del temps que estrictament es requereix a aquest efecte, previ avís i justificació de la seva realització en jornada laboral. S’ha de sol·licitar prèviament, a la direcció del centre
9.2. Per a la realització de tràmits d’adopció o acolliment.
El temps indispensable per absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l’administració competent fets a Catalunya, amb la justificació prèvia que s’han de fer dins la jornada de treball.
10. Per naixement de fills prematurs o que, per qualsevol motiu hagin de romandre hospitalitzats després del part.
La prestació de maternitat s’ampliarà en tants dies com el nounat es trobi hospitalitzat, amb un màxim de 13 setmanes addicionals.
El progenitor/a que no gaudeixi de l’esmentada ampliació de la prestació de maternitat predita a l’article 16.a del text de l’acord, té dret a absentar-se del lloc de treball fins a 1 màxim de 2 hores diàries, amb la percepció de les retribucions íntegres. Addicionalment tindrà dret a reduir la seva jornada de treball en 2 hores més, amb la disminució proporcional de les seves retribucions.
11. Permís pels progenitors amb fills discapacitats.
El temps indispensable.
El do progenitors tenen dret conjuntament a permisos d’absència del lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport.
12. Permís per lactància
Permís d’1 hora diària d’absència del lloc de treball, la qual es pot dividir en dues fraccions de 30 minuts.
En els casos de part, adopció o acolliment múltiple la durada del permís és de 2 hores diàries, les quals es poden dividir en dues fraccions d’1 hora.
El període del permís s’inicia un cop finit el permís per maternitat i té una durada màxima fins que el fill o filla compleixi els 12 mesos.
13. Per assumptes personals sense justificació.
3 dies. El nombre d’aquests dies serà proporcional al temps treballat anualment, i el seu gaudiment està supeditat a les necessitats del servei
14. Permís per cura d’un familiar de primer grau.
Es tindrà dret a sol·licitar una reducció de fins el 50% de jornada laboral, amb caràcter retribuït, per raons de malaltia molt greu i per al termini màxim d’1 mes, una vegada l’any i pel mateix fet causant.
HORES RECUPERABLES
Per assumptes Propis
20 hores recuperables, en fraccions mínimes de 1h i màxim de 5. La recuperació es farà abans dels 2 mesos següents
Per conciliació familiar
60 hores trimestrals recuperable per atenció a menors de 12 anys, fills amb discapacitat, cònjuge o pare/mare incapaç que requereix assistència especial
PERMISOS PER CONCILIACIÓ VIDA FAMILIAR I LABORAL I PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE
1. Permís per maternitat.
16 setmanes ininterrompudes. S’ampliarà en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill, i, per cada fill a partir del segon, en el supòsit de part múltiple.
2. Permís per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple.
16 setmanes ininterrompudes. S’ampliarà en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor, i, per cada fill a partir del segon, en el supòsit d’adopció o acolliment múltiple.
3. Permís per paternitat pel naixement, adopció o acolliment tant preadoptiu com permanent o simple d’un fill/a.
4 setmanes i en pot gaudir el pare a partir de la finalització del permís per raó de naixement, acolliment o adopció i fins que finalitzi el permís de maternitat o immediatament després que finalitzi el permís.
4. Permís per situacions de violència de gènere.
Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquet motiu, tinguin faltes d’assistència totals o parcials tenen dret que aquestes faltes d’assistència es considerin justificades d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents.
Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, ‘acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per llur protecció o assistència social.
REDUCCIONS DE JORNADA
Reducció de ½ jornada per interès particular amb les reduccions proporcionals de les seves retribucions. No es pot aplicar a professorat que pertany a l’equip directiu. Durada d’un curs, excepte els casos de força major degudament justificats. http://www.edubcn.cat/rcs_gene/Resolucio_CEB_Reduccions_de_jornada_2015.pdf
Reducció de 1/3 o 1/2 jornada per guarda legal d’una persona disminuïda que no realitza activitat retribuïda. Percepció del 80% o 60% de la retribució
Reducció de jornada per tenir cura de familiars fins al  segon grau de consanguinitat o afinitat, amb  incapacitat de més del 65 % o amb un grau de dependència que li impedeixi ésser autònom o que  requereixi dedicació o atenció especial.
Reducció ⅓ o ½ jornada per tenir cura d’un fill o filla menor de 6 anys amb una percepció del 80% i del 60% respectivament; Podent compactar el primer any.
Reducció ⅓ o ½  jornada per tenir cura d’un fill o filla menor de 12 anys amb la reducció proporcional de les retribucions.

ABSÈNCIES PER MOTIU DE SALUT
Un indisposat l’any natural
  S’ha de presentar (al centre) justificant de visita mèdica i declaració jurada disponible a:
Incapacitats Temporals (Baixes)
*Els comunicats de baixa, confirmació i alta mèdica es transmetran telemàticament a la  adreça a sota indicada. Els documents originals igualment s’han de fer arribar a Recursos Humans (Plaça Urquinaona, núm. 6, 1a planta, 08010 Barcelona)
EXCEDÈNCIES
GRAUS DE CONSANGUINITAT
1ER GRAU
2ON GRAU
3ER GRAU
Pare/Mare
Fill/Flla
Avi/Àvia
Germà/Germana
Net/Neta
Besavi/Besàvia
Oncle/Tia
Nebot/Neboda
Besnet/Besnéta