Posem fi d’una vegada per totes a la precarietat dins del PDI

Precarietat PDI a la UAB

El proper dia 1 de març hi haurà una nova mesa negociadora del Comitè d’empresa i el rectorat de la UAB. Amb el següent ordre del dia:

 • 1.    Aprovació d’actes de sessions anteriors
 • 2.    Aprovació de la modificació del document Model i criteris de priorització de places de professorat permanent [criteris per prioritzar “transformacions” de places de professorat agregat en TU]
 • 3.    Situació del professorat associat de la UAB
 • 4.    Torn obert de paraules

Des de la secció sindical de la CGT a la UAB esperem que la mesa negociadora abordi, de forma clara i concreta, la resolució de les múltiples situacions irregulars que aboquen a una part rellevant del professorat associat a situacions de precarietat i explotació. Al respecte, afrontem aquesta negociació fent nostres les reivindicacions de l’Assemblea de Professorat Associat/da de la UAB i detallem els plantejaments que portarem a la mesa de dilluns 1 de març:

 1. Cal afrontar de forma decidida l’erradicació de la contractació irregular i fraudulenta de professorat associat, una situació existent tal i com certifiquen nombroses sentències judicials. Considerem que aquest ha de ser l’aspecte central de qualsevol debat sobre la situació del professorat associat, sense el qual totes les solucions a problemes concrets només seran pedaços que mantindran la precarietat estructural actual. Al respecte, proposem:  
  1. Compliment efectiu de la Disposició transitòria segona: Regularització de professorat associat del Conveni col·lectiu del PDI de les universitats públiques catalanes.
  2. Definir un programa per treure places de professorat lector per a totes les places actualment ocupades per un professor associat/da que disposin del títol de doctor o que tinguin matriculada una tesi doctoral a la UAB en els propers 4 anys.
  3. Garantir per als associats no doctors un finançament institucional suficient perquè puguin cursar estudis de doctorat. La quantia d’aquest finançament ha de ser equivalent a la que està recollida al nou Estatut del Personal Investigador en Formació (RD 103/2019) i ha d’estar vehiculada preferentment en forma de contracte predoctoral.
 2. En el marc del procés de regularització del professorat associat, són urgents les següents mesures:  
  1. Reconeixement de la tasca investigadora realitzada pel professorat associat en el marc de la UAB, inclosa la seva participació en projectes de recerca i SGR així com els sexennis de recerca.
  2. Increment de la contractació al nivell A4 per a tots aquells/es professores associades que no segueixen, en sentit estricte, la categorització legal per a aquesta figura del PDI.
  3. Garantia de contractes anuals del professorat associat i de renovacions automàtiques durant la vigència del concurs.
  4. Reconeixement de l’experiència docent del professorat associat i, per tant, dels complements de docència.
 3. En el marc d’un context en que la UAB ofereix garanties de la resolució de les situacions estructurals manifestadament injustes i irregulars en relació el professorat associat, defensarem que s’estableixi una moratòria en la justificació de dedicació externa atenent a la situació excepcional resultant de la COVID19 i la conseqüent crisi econòmica.

Totes aquestes propostes es realitzen en el que entenem que ha de ser un procés per avançar cap a l’existència d’un cos únic de professorat al conjunt de les universitats públiques. La situació de pandèmia ha agreujat les condicions laborals precàries. Per això cal donar resposta definitiva al fals professorat associat que està fent carrera acadèmica sense reconeixement ni oportunitats, al qual se li exigeix molt i rep una retribució mísera. Reclamem un pla d’estabilització ambiciós que posi fre a la permanent i creixent explotació laboral, una situació única i excepcional en la nostra universitat que cal reconduir el més aviat possible. En definitiva, un procés urgent que caldrà lluitar però que estem segures que podem assolir.

Logo CGT UAB

Secció sindical de CGT UAB