Comparativa permisos i llicències Ajuntament-Generalitat

Graus de consanguinitat o parentiu

– Primer grau: pare, mare, fill, filla, sogre, sogra, fillastre, fillastra.– Segon grau: avi, àvia, nét,…