Victòria judicial per a tot el professorat associat de la UB

sentencia-conflicto-colectivo-contra-ub-anom.pdfAl juliol de 2016 la secció sindical de CGT-Plataforma de professors associats de la UB va interposar un conflicte col·lectiu contra la UB denunciant que el sistema PDA establia una discriminació entre el professorat associat a temps parcial i el professorat a temps complet pel que fa al reconeixement, còmput i retribució de les tasques de docència, recerca i gestió.

Tenim la satisfacció de comunicar-vos que la demanda ha estat estimada i que la sentència reconeix el dret que tenim el professorat associat a que la nostra feina sigui reconeguda de la mateixa manera que la del professorat a temps complet, i a que el producte resultant d’aquest reconeixement sigui computat a efectes de jornada laboral i de retribució. El PDA constitueix una vulneració dels articles 4, 12.4 d) i 17 de l’Estatut dels Treballadors, i 14 de la Constitució.

Captura-de-pantalla-2018-06-08-a-las-12.52.38.png

La sentència recull una sèrie de fets provats que legitimen les reivindicacions que el professorat associat de la UB hem fet públiques des de que, fa uns anys, vam començar les mobilitzacions per posar fi al maltractament institucional que patim i a l’estatut subaltern que se’ns reserva, del qual el PDA n’és l’exemple paradigmàtic.

El PDA és un sistema de còmput de les hores de feina dedicades a la docència, la recerca i la gestió del professorat de la UB que, per acord del Consell de Govern de la UB de juliol del 2013, estableix un procediment per compensar al professorat per l’augment d’hores de dedicació que implicava el desplegament de l’EEES. Aquest acord del Consell de Govern exclou al professorat associat, de manera explícita, d’aquest sistema de compensació, malgrat el sistema EEES afecta a tot el professorat, sigui a temps complet o parcial. La sentència estableix que això té dues conseqüències discriminatòries i injustificades. En primer lloc, que hi ha una quantitat considerable de les hores que dediquem a la docència que no són retribuïdes. En segon lloc, que totes les hores que dediquem a la recerca i la gestió no són retribuïdes en absolut.

La sentència considera que l’acord del Consell de Govern estableix regulacions diferents pel professorat associat a temps parcial i pel professorat a temps complet que són inacceptables, en la mesura que queda acreditat que el professorat associat “està desenvolupant la seva activitat docent 1) en els mateixos departaments i les mateixes assignatures que els professors a temps complet, assignatures incloses dins les titulacions acadèmiques i impartides per la Universitat demandada; 2) està impartint la docència als mateixos grups d’alumnes que els professors a temps complet i, per tant, desenvolupen la seva activitat docent en grups amb el mateix número d’alumnes; i 3) estan realitzant treballs de recerca i gestió igual que els treballadors a temps complet, que no són inclosos en la dedicació global de les hores PDA y per tant no són retribuïts”.

La sentència estableix que, de fet, aquesta discriminació que la UB fa entre professorat associat a temps parcial y professorat a temps complet es deriva de l’incompliment, per part de la UB, del Conveni Col·lectiu per al PDI de les universitats catalanes, el qual reconeix, en la seva disposició transitòria segona, la necessitat de regularitzar, com a figures a temps complet, el professorat associat contractat en situació inadequada. Segons la sentència, el propi Conveni Col·lectiu, que data de 2007, reconeix “que hi ha professors associats amb la mateixa dedicació acadèmica (docent, investigadora i de gestió) que els professors a temps complet. Sabent que les tasques desenvolupades per la majoria de professors associats responen i han respost sempre, no només a les necessitats permanents i estructurals de les respectives universitats, sinó que molts d’ells realitzen un treball a temps complet perquè són un col·lectiu que fan el mateix treball, i al qual s’abona un menor salari, el que redueix els costos de la Universitat a costa de la discriminació”.

La sentència continua afirmant que “s’ha de reconèixer als professors associats la jornada que realitzen, augmentant la seva jornada màxima i computant-se totes les hores docents, i per suposat computar-se com a jornada i retribuir-se les hores PDA que realitzen d’investigació i gestió”. Això implica que s’ha implementar el procés de regularització dels falsos associats com a figures a temps complet.

Davant d’aquesta sentència, exigim a l’equip de govern de la UB:

1) Que s’abstingui de malbaratar els recursos econòmics públics de la UB, ja prou destruïda per les retallades pressupostàries, per recórrer una sentència que és de justícia.

2) L’eliminació immediata de tota distinció entre els còmputs de l’activitat docent, investigadora i de gestió del professorat a temps parcial i del professorat a temps complet de la UB.

3) La reobertura immediata d’una taula de negociació per a la regularització del fals professorat associat que cobreix funcions estructurals i permanents a la UB, per mitjà de la transformació dels seus contractes a temps parcial en contractes a temps complet, en els termes que estableix el Conveni Col·lectiu. Exigim, com a inici d’aquest procés, el reconeixement de la condició fraudulenta dels contractes dels falsos associats i, en conseqüència, la renovació immediata i sense condicions dels seus contractes pel curs 18-19, en base al que estableix l’article 15.3 de l’Estatut dels Treballadors (Es consideren per temps indefinit els contractes temporals subscrits en frau de llei). Aquest constituiria un gest clar i inequívoc, per part de l’equip de govern, de la seva voluntat de resoldre de manera no litigiosa aquest conflicte, pel qual estem reclamant solucions negociades des de fa 7 anys.

4) Mostrar la voluntat política de cercar els recursos necessaris per endegar aquestes reformes, defensant davant les autoritats governamentals els interessos de la nostra universitat, que vol ser pública, autònoma, de qualitat i lliure d’explotació laboral.

Barcelona, 8 de juny de 2018

Secció sindical de la CGT-Plataforma de professors associats de la UB.

sentencia-conflicto-colectivo-contra-ub-anom.pdfConsulta aquí la sentència: Sentencia conflicto colectivo contra UB (anom.)