Adjudicacions provisionals “d’estiu” 18-19

esquerda_cgt_destinacions.pdfResum de la RESOLUCIÓ ENS/862/2018, de 25 d’abril DOGC Núm. 7612 – 4.5.2018

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professors d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2018-2019.

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2018 i finalitzaran el 31 d’agost de 2019, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o dels directors dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

Accés a la sol·licitud: (amb identificació ATRI)

Accés a la sol·licitud: (amb identificació XTEC)

Web del Departament

A TENIR EN COMPTE

 • Professorat Interí Bloc 1 està obligat a participar: mínim 30 peticions per jornades completes i mínim10 si són mitges jornades (voluntàriament fins a 60 en les dues dedicacions) i pot ser destinat d’ofici.
 • Es faran entrevistes per llocs específics i de màxima complexitat quan l’interí/na no hagi treballat en el mateix centre el curs 2017-18. El 5 de juny es publicaran en els webs dels diferents SSTT la relació de llocs de treball.* El professorat funcionari i/o interí, voluntàriament, podrà fer arribar entre els dies 5 i 8 de juny, ambdós inclosos, un document escrit manifestant la seva disponibilitat a mantenir una entrevista amb la direcció del centre del lloc al qual opta. També podrà adjuntar el seu currículum i facilitar la seva adreça electrònica.
 • Funcionaris del cos de mestres poden accedir en fase prèvia a llocs ordinaris de Matemàtiques, Llengua Catalana i Llengua Castellana en instituts al 1r cicle de l’ESO. (NOVETAT!)
 • Professorat interí amb llicència infantament o de baixa a 1 de setembre, quedarà suspesa l’alta laboral fins al dia de la seva presa de possessió efectiva al centre, excepte que hagi tingut el curs 2017-2018 un nomenament fins al 31 d’agost de la mateixa dedicació (jornada) que l’adjudicat i no hi hagi variació en el codi empresarial de cotització a la Seguretat Social.
 • El personal interí, en la fase d’elecció, podrà demanar llocs de treball específics amb perfil professional malgrat que no li consti acreditat a l’aplicatiu en el moment de formalitzar la sol·licitud. Per obtenir destinació en aquests llocs sí serà imprescindible que l’acreditació del perfil professional consti en el registre en el moment de procedir a l’adjudicació de destinacions.
 • Torna a ser possible que la direcció nomeni personal interí per a càrrecs directius, quan ja s’hagi exercit el curs anterior i es compti amb 48 mesos de serveis en centres públics.
 • La direcció pot proposar la no continuïtat en el centre d’un funcionari o interí amb destinació provisional mitjançant informe raonat i justificat. (5 dies hàbils per presentar al·legacions)
 • Propostes de continuïtat professorat interí: cal tenir acreditats 12 mesos de serveis a la borsa i un mínim de quatre mesos (vacant, no substitució) en el centre pel que es demana.
 • Hi ha 12 perfils professionals de llocs vacants de treball específics i 19 d’específics temporals (Annex 4, apartat 2) (Perfils)
 • Cal especificar codi de centre de màxima complexitat, CFPA i d’EE perquè s’inclogui en petició de municipi.

☞ Estan obligats a participar:

 • Funcionariat de carrera que no té destinació definitiva ni provisional amb efectes 1-9 2018. Pot ser destinat d’ofici a qualsevol centre de Catalunya (excepte professorat suprimit).
 • Professorat que ha superat el procés selectiu (opos 2018), que només podrà optar a llocs del cos i especialitat que ha aprovat (excepte CFPA i propostes de continuïtat). Pot ser destinat d’ofici .
 • Acollits a l’article 25 d’adaptació del lloc de treball.
 • Reingressats i propietaris provisionals (PP). Si aquests col·lectius (excepte acollits a art. 25) no presenten sol·licitud, se’ls assignarà D’OFICI una destinació provisional pel pròxim curs.
 • Professorat interí amb serveis prestats, que participi en llocs de dedicació completa o a mitja jornada. Poden ser destinats d’ofici.

☞ Pot participar amb caràcter voluntari:

Professorat amb destinació definitiva que demana comissió de serveis. No hi ha destinació d’ofici.

Quan i com fer la sol·licitud?

Personal funcionari de carrera: del 7 al 22 de maig 2018.
Personal interí: del 24 de maig al 7 de juny 2018.
Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals: del 15 de maig a l’1 de juny de 2018. La sol·licitud es realitza presencialment als serveis territorials d’Ensenyament i/o Consorci d’Educació de Barcelona.
Professorat que ha superat el procés selectiu: des del 12 al 19 de juny 2018.
Propostes de les direccions dels centres: del 6 al 20 de juny 2018.
El professorat que perdi la seva destinació definitiva amb posterioritat al 12 de juny pot participar en les adjudicacions d’estiu emplenant manualment la sol·licitud i lliurant-la al servei territorial corresponent en un termini de 10 dies des de la comunicació de la seva nova situació administrativa
☞ Només es podrà presentar una única sol·licitud a través de la pàgina del Departament d’Ensenyament (la sol·licitud es considerarà presentada després de fer un clic en el botó d’enviar). Es podrà anul·lar i trametre una altra, sempre dins del termini amb el botó “eliminar”.
☞ Es poden demanar un màxim de 18 especialitats reconegudes.
Interins han de fer un mínim de 30 peticions a jornada completa (màxim 60) o 10 si són a mitja jornada. Voluntari posar comarques si s’han posat les 30 mínimes.

Quan sabrem el resultat de l’adjudicació?

La resolució provisional es farà pública durant el mes de juliol de 2018. S’obrirà un termini de tres dies per presentar reclamacions.
La resolució definitiva es farà pública durant el mes de juliol 2018 (segurament a la 2a quinzena)
Es podrà interposar recurs de reposició en el termini d’un mes.

Durada de l’adjudicació (vacant)

Les destinacions són irrenunciables. Tenen efecte des de l’1 de setembre 2018 i finalitzen el 31 d’agost de 2019.

Prioritat i fases en l’adjudicació de vacants

a) Procediment previ

☞Abans de resoldre el procediment general d’adjudicacions d’estiu el Departament assignarà les vacants: EAP, CRP, Cd’A, CREDA, CREDV, LIC, aules hospitalàries i llocs dependents del Departament de Justícia i del Departament de Benestar Social i Família a proposta dels Serveis Territorials, programes de formació i inserció, nous cicles formatius i centres de nova posada en funcionament.

S’adjudicaran també llocs de treball ordinaris de Matemàtiques, Llengua Catalana i Llengua Castellana en instituts a proveir per funcionaris de carrera del cos de mestres per impartir els dos primers cursos de l’ESO.

Si aquestes propostes recauen en personal interí aquest haurà d’acreditar un mínim de 12 mesos de serveis a la borsa de treball a data 31 d’agost de 2018. També s’inclouen els funcionaris que s’acollin a l’article 25 (riscos laborals) quan comporti canvi d’especialitat en el mateix centre amb destinació definitiva.

b) Procediment general en fases i subfases

Fases per a funcionariat de carrera

Fase 1: Propostes de les direccions
Subfase 1.1– Per exercir un càrrec directiu.
Subfase 1.2– Per ocupar llocs específics amb perfils professionals i en centres de provisió específica: CFPA, centres màxima complexitat i centres d’educació especial.
Subfase 1.3– Llocs de treball específics temporals.

Fase 2: Professorat que ha perdut la destinació definitiva

A aquesta fase tindran preferència per continuar com a provisional al centre de destinació del passat curs o ser destinat al centre on va perdre la definitiva. També per a obtenir destinació provisional als centres de la localitat i zona on s’ha perdut la definitiva.

Fase 3: Propostes de continuïtat de la direcció

Funcionaris de carrera i en pràctiques. Per tal de mantenir la mateixa destinació provisional del curs 2017-18. Només per a llocs de treball ordinari. La proposta permet informar fins a un màxim de 3 llocs per docent, de les especialitats reconegudes, en l’ordre que determini la direcció.

Fase 4: Professorat acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (adaptació del lloc de treball) S’ha de presentar sol·licitud davant els Serveis Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.

Fase 5: Elecció i ofici del professorat

1. Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió de lloc
2. Professorat que ha de tenir destinació provisional en data 1.9.2018 i no participa en la fase 4.
3. Professorat que sol·licita comissió de serveis i no participa en la fase 4
4. Professorat que ha superat el procediment selectiu de 2018 (en practiques)

Fases per al personal interí

Fase 6: Propostes de les direccions de professorat interí.

Quan l’interí/na no hagi estat destinat al centre la direcció podrà realitzar una entrevista, que es realitzaran de l’11 al 18 de juny. S’han de tenir 12 mesos de serveis.
Subfase 6.1: Proposta per a proveir llocs específics amb perfil professional i llocs en centres de provisió específica:
6.1.1 Llocs específics perfil professional. Aules i centres CFPA.
6.1.2 Llocs ordinaris de centres de màxima complexitat i centres d’educació especial.
Subfase 6.2 Propostes per a ocupar llocs específics temporals.

Fase 7: Propostes de continuïtat de la direcció per tal de romandre al mateix centre.
Només llocs Ordinaris. Cal haver treballat al centre el curs 2017-2018 ocupant vacant un mínim de 4 mesos i tenir 12 mesos de serveis a la borsa. Es poden proposar fins a 3 llocs de treball per persona. La direcció haurà de fixar l’ordre.

Fase 8: Destinacions per a personal interí que acrediti la condició legal de discapacitat. Art. 25

Fase 9: Fase d’elecció: 30 peticions a llocs de jornada completa 1 i 10 a llocs a ½ jornada (segons priorització feta en omplir la sol·licitud individual de destinació).

C) Adjudicacions de vacants a mitja dedicació (se segueix el procediment de fases i subfases de l’apartat b)

* El profesorat interí pot optar per fer peticions a jornada sencera, a mitja jornada o en ambdues modalitats.

MÉS RETALLADES I MÉS GESTIÓ A L’ESTIL DE LA PRIVADA

Avançant al peu de la lletra el desplegament de la LEC, la política educativa del Departament d’Ensenyament continua apostant per una educació mercantilista de persones i centres, amb una organització cada cop més vertical, imitant el funcionament del centres privats.

El moment de les adjudicacions provisionals és aprofitat per donar preferència a les propostes de direccions en la fase prèvia que cada cop és més àmplia, i on la plantilla a la carta permet una tria de persones que en molts casos restaran a disposició de les direccions i enfrontades amb altres companyes interines per la disputa d’una vacant.

«S’obre la veda»

A partir d’aquí: accelerem la consecució del perfil professional, enviem correus als centres per oferir el nostre currículum, fem entrevistes per ser els escollits/des, ……. Una competitivitat que en gran part és conseqüència de la política educativa de misèria i retallades i de la mateixa inestabilitat del professorat interí, que acaba quedant atrapat entre la voluntat de molts equips directius en aquest procés i la perspectiva d’un sistema d’accés on l’experiència docent no és reconeguda com a mèrit prioritari. Ens trobem davant un acomiadament progressiu d’una part del professorat interí i substitut.

En aquesta convocatòria ens trobem com a novetat la possibilitat que funcionaris del cos de mestres puguin accedir mitjançant entrevistes a llocs de treball de les especialitats de matemàtiques, català i castellà al primer cicle d’ESO. Un moviment de pesonal entre etapes educatives, que més enllà del que alguns podrien considerar una competència entre col.lectius docents, no és més que el resultat de la política d’improvisació sense previsió ni planificació, que esdevé després d’anys de retallades de plantilles i de permetre la massificacio a les aules.

Com el curs passat els i les interines que l’1 de setembre estiguin de baixa o permís no seran donades d’alta laboral fins a la data de la seva reincorporació al centre amb els perjudicis a nivell de cotitzacions, antiguitat, triennis, etc. que això suposa. El Departament al·lega que aquesta mesura només afectarà el personal que no hagi tingut un nomenament fins a 31 agost 2018 (vacant), ocupi plaça en una província diferent (o passi de Consorci a un altre ST o a l’inrevés) o hagi modificat la seva dedicació (entre sencera i mitja). Es tracta d’una retallada inadmissible en qualsevol cas que ataca injustificadament als i a les treballadores que es troben en una situació més vulnerable i que suposa un altre exemple de discriminació de gènere atès que afectarà especialment a companyes que tinguin el permís de maternitat.

És important doncs que el col·lectiu interí no perdi la visió de conjunt de la problemàtica i que li recordem al Departament les reivindicacions pendents per a la millora de la qualitat de l’eduació pública:

 • Substitucions des del primer dia i reconversió de les jornades d’un terç en mitges.
 • Increment de les plantilles i de personal de suport a la docència en paral.lel a la reducció de les ràtios.
 • Acordar un pla d’estabilitat del professorat interí i substitut fins a l’accés a la Funció Pública, que permeti contractacions de mig o un curs sencer, …
 • Recuperar plans de formació per a tot el professorat ajustats a les necessitats dels centres públics, etc.

Lluitant podem revertir aquestes mesures i la resta de retallades que encara patim. Però cal l’organització i la participació del màxim de treballadores i treballadors per fer-ho possible.

Informacions, consultes, dubtes

☞ Portal Atri ☞ Sindicat CGT: 93 310 33 62
☞ Gestió de personal Docent dels Serveis Territorials o al Consorci de Barcelona.