Baixa TEMPORAL de la borsa (autogestió de la disponibilitat)

Les persones que durant el curs no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació.

L’aplicació romandrà tancada de l’1 al 25 de juliol.

Les dates d’inici i de final de la no disponibilitat seran les que es demanin a la sol·licitud. En qualsevol cas, els efectes de la sol·licitud seran sempre a partir de l’endemà de tramitar-la.

Només es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se’n pot demanar un altre.

No es participarà en els nomenaments telemàtics fins que no s’informi de la data final del període de no disponibilitat.

Les persones que es trobin de baixa per accident laboral, maternitat o paternitat no han d’utilitzar aquesta aplicació sinó que han d’adreçar-se als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona per sol·licitar la baixa temporal i acreditar la seva situació. Cal fer-ho així perquè el temps de durada de la baixa o del permís computi com a serveis prestats a efectes de número de la borsa, sempre i quan hagin obtingut un nomenament.

Accés a l’aplicació

Criteris renúncia 

modificacio_dels_criteris_de_la_borsa_del_personal_docent_en_cas_de_renuncia.pdf

Resolució de modificació de la Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2020-2021

Amb la publicació d’aquesta Resolució, alguns dels motius que comportaven la baixa de la borsa de personal interí docent fins aquell moment, van passar a comportar, únicament, la pèrdua del número d’ordre de barem durant el curs, mesura que ha beneficiat enormement a les persones afectades. Així, el punt 1.5.2 de la Resolució esmentada permet que els docents que, sense causa justificada, no acceptin una destinació adjudicada o no participin en els actes de nomenament telemàtics, romanguin a la borsa i únicament perdin el número d’ordre de barem durant el curs vigent.

D’altra banda, el punt 1.3 de la mateixa Resolució preveu que les persones que durant el curs 2020-2021 no vulguin ser nomenades, ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació d’autogestió de la disponibilitat.

Durant el període de nomenaments telemàtics iniciat a principis del mes de setembre, s’ha constatat un nombre molt elevat de casos de pèrdua del número de barem recaigut en les mateixes persones, derivat de refuses o no connexions reiterades. Aquesta pràctica, però, està dificultant enormement la cobertura de llocs de treball docent que, nomenaments rere nomenaments, queden sense cobrir.

Per això, i tenint en compte que no es crea cap indefensió al personal docent, atesa la possibilitat que té d’autogestionar la disponibilitat, és necessari modificar la regulació actual en el sentit de limitar les possibilitats de pèrdua del número d’ordre de barem.

Són motius de pèrdua del número d’ordre de barem:

a) El fet de no acceptar una destinació adjudicada.
b) El fet de no acceptar un nomenament ofert dins l’àrea territorial demanada com a preferent, encara que la no-acceptació no es formalitzi per escrit.
c) El fet de no participar en els nomenaments telemàtics (manca de connexió) sense causa justificada, quan pel número d’ordre que es tingui assignat s’estigui obligat a participar-hi.

En tots els casos, els serveis territorials poden autoritzar el manteniment del número d’ordre de barem si existeixen causes justificades acreditades documentalment pel docent davant dels serveis territorials, en el termini màxim de 10 dies naturals des de l’endemà de la no acceptació o la manca de connexió.

La pèrdua del número d’ordre de barem té efectes durant el curs escolar en què es produeix el fet que la causa. En cas que es perdi el número de barem per dues vegades, no es pot participar en els actes de nomenaments telemàtics durant un període de 3 mesos. Passat aquest període, el docent s’haurà de posar disponible mitjançant l’autogestió de la disponibilitat si vol participar en els actes de nomenaments telemàtics.

La pèrdua del número d’ordre de barem no afecta a les persones que hagin accedit a la borsa de forma provisional i mentre es trobin en aquesta situació, fins a la resolució definitiva de la convocatòria d’accés en tràmit.