Ampliació supòsits per avançar substitucions

PDF - 156.9 kB

Resolució de 22 de desembre de 2015, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es modifica la Resolució de 22 de juny de 2015, de la Secretària General, per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2015-2016.
La resolució:
1. Afegeix a l’apartat 4 de l’annex de la Resolució de 22 de juny de 2015 els supòsits que s’esmenten a continuació en els quals es pot avançar el nomenament del substitut sempre que la baixa o incidència a substituir tingui una durada prevista superior als deu dies lectius.
“o) Es cobreixen des del primer dia lectiu les substitucions dels centres docents que tinguin implantades menys de dues línies educatives.
p) Es cobreixen des del primer dia lectiu les substitucions en cas de maternitat, paternitat, adopció o acolliment.”
2. Substitueix el punt m) de l’apartat 4 de l’annex de la Resolució de 22 de juny de 2015 pel següent:
m) Es cobreixen des del primer dia lectiu les substitucions del professorat que imparteix com a mínim 3 hores lectives setmanals a segon curs de batxillerat.