Assignació de matèries i grups als docents

La normativa vigent no regula cap mena de prelació ni preferència a l’hora d’assignar grups i matèries. Només fixa com a criteris prioritaris el que estableix el projecte educatiu del centre i l’aplicació del projecte lingüístic.

L’assignació de matèries i grups és potestat de la direcció. Amb caràcter general, un cop escoltats els les docents a través dels diferents òrgans de coordinació del centre, el director/a fa l’assignació prenent en consideració la concreció del currículum que s’estableix en el projecte del centre i el criteri d’especialitat i expertesa de les docents. Cada centre pot establir els criteris d’assignació a les seves NOFC.

En tot cas, és el director/a del centre qui assigna les funcions de docència requerides per a l’aplicació del projecte educatiu i del projecte de direcció.

Els claustres han de procurar que les normes d’organització dels centres incloguin criteris més específics a l’hora de repartir grups i matèries.

En qualsevol cas, l’atribució d’una matèria o grup està limitada per l’especialitat docent.

L’especialitat docent, adquirida per oposició o per qualsevol dels procediments de reconeixement previstos reglamentàriament (inclosa l’habilitació especial), atorga la capacitat i la idoneïtat per a impartir la docència en un determinat àmbit curricular. Tanmateix, tenir garantides aquesta capacitat i aquesta idoneïtat no exclou la possibilitat de tenir també prou competència per a impartir altres matèries, quan la millor organització dels recursos disponibles ho requereixi.

Correspon al director o directora del centre l’assignació del professorat als diferents cicles, cursos i àrees (article 10.1.b del Decret 155/2010, de la direcció dels centres educatius públics). Aquesta assignació s’ha de fer segons el que disposin les normes d’organització i funcionament del centre, tenint en compte les especialitats del personal docent i ajustant-se al que determinen els articles 92 – 99 i la disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Fem un resum general. Al document “Personal docent” dels “Documents per a l’organització i gestió dels centres” es pot trobar la relació dels reials decrets i decrets que regulen l’atribució de matèries, assignatures i cursos a partir de l’especialitat docent. Es tracta de legislació bàsica d’obligada aplicació. Qualsevol atribució que no compleixi amb els criteris legalment establerts podrà ser recorreguda.

Escoles 

Mestres especialistes

Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com l’educació infantil i l’educació especial, s’han d’assignar preferentment als i les mestres que disposin de l’especialitat corresponent. En la mesura en què l’organització del centre ho requereixi, el director o directora pot assignar àrees d’especialitat a mestres no especialistes del centre, sempre que comprovi que tinguin la titulació, la formació o l’experiència adequades. 

Aquesta assignació és efectiva, sens perjudici del dret que té el mestre o mestra de presentar, davant el director o directora del centre, una reclamació per escrit contra l’assignació esmentada, en la qual exposi raonadament que no es considera prou capacitat per impartir alguna de les àrees que se li han assignat, i també té el dret a recórrer davant el director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, davant l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona, contra la resposta escrita, degudament motivada, del director o la directora en què li confirmi, si escau, l’assignació de l’horari. 

D’acord amb els criteris que el centre estableix, en funció del projecte educatiu, els mestres i les mestres especialistes poden intervenir en el segon cicle d’educació infantil. 

El director o directora de l’escola ha d’assegurar que els mestres especialistes facin prioritàriament les tasques docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o tutora i les pròpies de la condició de mestre o mestra. 

La presència de mestres especialistes ha de permetre una coordinació adequada, el suport tècnic i educatiu i l’assessorament als altres membres del claustre, així com l’assessorament de les programacions que elaborin els equips de mestres de cada cicle, en els aspectes relacionats amb la seva especialitat. 

Mestres especialistes en el suport a la inclusió: mestre o mestra d’educació especial, d’audició i llenguatge, de suport intensiu a l’escola inclusiva (SIEI) i de suport intensiu a l’audició i el llenguatge (SIAL) 

Els i les mestres especialistes de suport a la inclusió han de coordinar les intervencions en el centre per garantir que l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i, especialment, amb necessitats educatives especials (NEE), tinguin les condicions adequades per progressar en l’adquisició de les capacitats i les competències bàsiques que s’estableixen en el currículum de l’etapa i en la seva participació en les activitats generals de l’aula i del centre. 

Intervé al segon cicle de l’educació infantil i a l’educació primària. La finalitat de la seva tasca ha d’anar encaminada a promoure pràctiques educatives en el centre en contextos inclusius per garantir la presència, la participació i el progrés de tot l’alumnat, i específicament de l’alumnat amb més necessitats de suport.  

Per aquest motiu, ha de col·laborar en la planificació, el seguiment i l’avaluació l’atenció educativa inclusiva dins del centre, d’acord amb el projecte educatiu, en el marc de la comissió d’atenció educativa inclusiva (CAEI).  

L’atenció del mestre o la mestra d’educació especial és una mesura addicional; ha de prioritzar la seva tasca a ajustar la resposta pedagògica de forma flexible i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d’aprenentatge i desenvolupament personal que poden comprometre l’avenç personal i escolar.  

En els centres que tenen dos o més mestres d’educació especial, l’atenció a l’alumnat que presenti dificultats de comunicació, de parla o de llenguatge s’ha d’atribuir prioritàriament al mestre o mestra que disposi de formació d’especialista en audició i llenguatge (diplomatura o postgrau equivalent acreditat oficialment). 

En els centres que disposen de professionals de suport intensiu a l’escolarització inclusiva (SIEI) i de suport intensiu a l’audició i el llenguatge (SIAL), els i les mestres o el professorat ha de centrar prioritàriament la intervenció a desenvolupar actuacions que facilitin l’aprenentatge i la participació de l’alumnat en les activitats de l’aula ordinària i del centre en col·laboració amb aquests professionals. 

Centres d’ensenyament secundari 

Per assignar matèries i grups al personal docent, són criteris prioritaris: 

  • Els que estableixen el projecte educatiu en relació amb la concreció del currículum, els projectes d’innovació pedagògica i curricular, les estratègies didàctiques pròpies del centre i l’acció tutorial, tot equilibrant l’especialització curricular del professorat amb la globalitat necessària de l’acció educativa. 
  • L’aplicació del projecte lingüístic del centre. La llengua catalana s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge, en el marc del que estableixi el projecte lingüístic del centre. 
  • Cada centre ha d’establir els criteris d’assignació a les normes d’organització i funcionament. 

Amb caràcter general, un cop escoltat el professorat a través dels diferents òrgans de coordinació del centre, el director o directora fa l’assignació de professorat per a les matèries corresponents a cada ensenyament, prenent en consideració la concreció del currículum que s’estableix en el projecte del centre, i el criteri d’especialitat i expertesa del professorat.

Criteris d’especialització

L’especialitat docent, adquirida per oposicions o per qualsevol dels procediments de reconeixement establerts reglamentàriament (incloent-hi l’habilitació especial), atorga la capacitat i la idoneïtat per impartir la docència en un determinat àmbit curricular. 

Tanmateix, que es tinguin garantides la capacitat i la idoneïtat en un determinat àmbit curricular no exclou la possibilitat de tenir també prou competència per impartir altres matèries quan ho requereixi una millor organització dels recursos disponibles. 

En conseqüència, en l’assignació de matèries i mòduls i crèdits al professorat s’han de tenir en compte també els criteris següents. 

Obligació d’impartir matèries

El professorat té l’obligació d’impartir les matèries d’ESO i Batxillerat i els mòduls i crèdits de cicles formatius associats a l’especialitat de la qual són titulars o de la qual tenen reconeguda l’habilitació especial, en la mesura que ocupin un lloc de treball que tingui assignats els continguts curriculars corresponents.

La matèria Cultura i Valors Ètics s’ha d’assignar a professorat que reuneixi els requisits per impartir Filosofia o Cultura Clàssica.

La matèria Fonaments de les Arts s’ha d’assignar a professorat de l’especialitat de dibuix.

Assignació d’altres matèries, mòduls o crèdits

Per poder impartir les matèries corresponents a una altra especialitat docent, els professors han de reunir els requisits de titulació i/o formació concordants amb les especialitats docents establertes.

Sobre la base de les necessitats del servei i de les disponibilitats de la plantilla, el director del centre pot atribuir als professors matèries, mòduls o crèdits diferents dels assignats a la seva especialitat o al lloc de treball que ocupen, sempre que:

  • El professor disposi de la titulació requerida.
  • Hagi impartit durant dos o més cursos, com a mínim, els continguts curriculars corresponents.
  • Cal comptar amb l’acceptació de l’interessat.

L’assignació que compleixi els requisits anteriors serà efectiva, sense perjudici del dret que té el professor de presentar, davant el director del centre, una reclamació per escrit en la qual exposi raonadament que no es considera prou capacitat per a impartir alguna de les matèries o mòduls que se li han assignat. També té el dret a recórrer davant la direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona contra la resposta escrita, degudament motivada, del director en què li confirmi, si escau, l’assignació horària.

Professorat de l’especialitat d’orientació educativa i mestres de pedagogia terapèutica

Tot el professorat és responsable de desenvolupar l’orientació educativa en els centres educatius i d’atendre les necessitats educatives de tot l’alumnat.  

L’orientació educativa s’adreça a tot l’alumnat i inclou l’acció tutorial, l’acompanyament (personal, social, acadèmic i professional) i l’atenció educativa inclusiva. Aquesta atenció educativa implica la personalització i l’acompanyament en els processos d’ensenyament- aprenentatge, a través del disseny d’entorns d’aprenentatge que afavoreixin una resposta educativa singularitzada per a tot l’alumnat, dins el marc educatiu d’un sistema inclusiu.  

El professorat de l’especialitat d’orientació educativa i els i les mestres de pedagogia terapèutica possibiliten accions adreçades a tot l’alumnat. Aquests professionals han de vetllar, amb els equips docents, per acompanyar aquells alumnes que requereixin mesures i suports addicionals o intensius, una vegada s’hagin aplicat les mesures universals. 

El director o directora del centre ha de vetllar perquè les funcions d’aquests professionals dins dels centres es prioritzin amb criteris d’equitat i qualitat d’acord amb el projecte educatiu del centre.  

Algunes actuacions del professorat de l’especialitat d’orientació educativa i dels mestres de pedagogia terapèutica requereixen coordinar-se amb l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) o altres professionals de la xarxa de suport a l’educació inclusiva i altres agents de l’entorn. 

Tutoria

El director del centre assigna les tutories havent escoltat el claustre en relació amb els criteris corresponents.

Grups d’alumnes d’ESO

L’organització de l’alumnat en grups s’ha d’establir d’acord amb els criteris definits a les NOFC.

Grups sota ràtio

Els recursos assignats a cada centre es poden orientar a agrupaments per sota de les ràtios establertes a l’educació bàsica, com a opció metodològica del projecte educatiu i de direcció.

Durant el curs, l’equip directiu pot revisar la composició de cada agrupament d’alumnes en funció de les seves necessitats i dels resultats de l’avaluació contínua.