Baixa mèdica en vacances ( des de setembre 2013)

Normativa:

Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Gestió del personal docent

Les vacances anuals retribuïdes són d’un mes de durada per cada any complet de servei, garantint en tot cas 22 dies hàbils o els que corresponguin proporcionalment si el temps de servei és inferior a l’any. A aquests efectes, no es consideren com a dies hàbils els dissabtes. El període de gaudi està subjecte a les necessitats del servei, i amb caràcter general es farà coincidir amb el període d’inactivitat del centre.

Les vacances s’han de gaudir durant l’any natural. No obstant això, si el permís de maternitat, paternitat o d’atenció de fills prematurs coincideix amb el període de vacances, la persona afectada les pot gaudir un cop acabat el permís, fins i tot si s’ha acabat l’any natural; en aquest cas es podran gaudir durant l’any següent en el moment que es reincorpori del permís. També en cas de baixa per incapacitat temporal que impedeixi el gaudir de les vacances durant l’any natural es podran gaudir en el moment de la reincorporació de la baixa, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.

Interines i interins

Normativa:

Resolució de 22 de juny de 2015, per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2015-2016

1.2.3 En el cas que una persona interina amb nomenament fins al 31 d’agost de 2016 tingui un permís de maternitat, adopció, paternitat o compactació de la lactància durant el mes d’agost, té dret a gaudir, una vegada finalitzat el permís, de les vacances corresponents, en el cas que tingui un nou nomenament per un curs sencer, als dies del mes d’agost durant els quals va gaudir del permís de maternitat, adopció, paternitat o compactació de la lactància.

1.2.4 En el cas que una persona interina amb nomenament fins al 31 d’agost de 2016
gaudeixi de la compactació de la reducció de jornada durant el mes d’agost, el còmput del període de compactació queda interromput fins a l’acabament del període de vacances.
Acabat el període de vacances, pot gaudir del temps de compactació restant sempre que tingui un nou nomenament per un curs escolar sencer, és a dir, des de l’1 de setembre al 31 d’agost i destinació a jornada sencera.