Certificats i informes

Tenim dret a obtenir els informes de salut sobre el nostre estat de salut i l’assistència que ens han prestat en els centres del sistema sanitari públic i d’acord amb el contingut de la nostra història clínica.

Així mateix, tenim dret a obtenir certificats de naixement, defunció, baixes i altes laborals i informes mèdics complementaris en processos d’incapacitat temporal.

Podem accedir als documents des de La Meva Salut, l’espai digital de salut personal, a mesura que estiguin disponibles.

Ara bé, hi ha altres documents relacionats amb la salut que podem necessitar que NO hem de demanar al nostre centre d’atenció primària perquè no són pertinents, no estan inclosos en la cartera pública de serveis o s’han de fer en un altre àmbit. És responsabilitat de tots vetllar perquè els professionals sanitaris puguin centrar la seva activitat en les funcions assistencials, sense patir una sobrecàrrega de treball derivada de sol·licituds que no tenen l’obligació de resoldre.

Certificat de l’estat de salut

Un certificat de l’estat de salut és un acte mèdic expedit pel metge en un imprès oficial que dóna fe de l’estat de salut d’una persona en un moment determinat, actual i contemporani a la data de la sol·licitud i expedició del certificat.

El podem demanar sempre que el necessiteu, seguint el procediment establert.

Demanar un certificat de l’estat de salut

Per internet
Sempre que sigui possible, s’ha de prioritzar l’ús de l’eConsulta per sol·licitar el certificat i els professionals també han de prioritzar el lliurament a través de l’eConsulta i les persones hi podran accedir des de La Meva Salut a mesura que estiguin disponibles.

Presencialment
El certificat s’ha de demanar directament al centre d’atenció primària o al centre d’atenció especialitzada on és atesa la persona sol·licitant i des del mateix centre s’informarà sobre el procediment a seguir. El dos tipus de procediments són que la persona assegurada hagi d’emplenar un imprès o que des del centre s’enregistri en el sistema informàtic la sol·licitud corresponent.

El metge o la metgessa d’atenció primària o atenció especialitzada que signarà el certificat:

 1. No pot certificar o justificar aquelles situacions o fets dels quals no té coneixement mitjançant un acte assistencial o mitjançant un document acreditatiu emès per un professional mèdic o per una entitat del sistema.
 2. No té obligació de fer el certificat si per poder-lo emetre ha de fer o bé ha d’indicar la realització de proves o exàmens complementaris que considera necessaris. És a dir, les proves complementàries que et fa fer el teu metge o metgessa són només per a l’atenció a les malalties agudes o cròniques, però no es faran fer per poder emetre un certificat.
 3. No té obligació de certificar sobre l’aptitud de la persona per a la realització d’activitats esportives, de lleure o professionals (per exemple no ha de certificar sobre l’aptitud per poder conduir o no certificarà si una persona és apta, o no ho és, per a la realització d’un determinat esport).

Informe de l’estat de salut

L’informe de l’estat salut és un document mitjançant el qual s’informa i es deixa constància de l’estat de salut de la persona, que inclou, entre altres dades, els antecedents clínics, l’estat de salut actual, els tractaments actius i les observacions.

S’elabora exclusivament amb les dades que consten a la història clínica d’atenció primària i, a diferència del certificat de l’estat de salut, la seva vigència no està limitada en el temps.

Demanar un informe de l’estat de salut

Es demana PRESENCIALMENT en el centre d’atenció primària o en el centre d’atenció especialitzada on es atesa la persona sol·licitant i des del mateix centre se l’informarà del procediment: haurà d’emplenar una sol·licitud o bé gravarà directament en el sistema informàtic la seva petició, etc.

El metge o la metgessa d’atenció primària o atenció especialitzada que signarà el certificat:

 1. No pot certificar o justificar aquelles situacions o fets dels quals no en tingui coneixement mitjançant un acte assistencial o mitjançant un document acreditatiu emès per un professional mèdic o per una entitat del sistema.
 2. No té obligació de fer el certificat si per poder-lo emetre ha de fer o bé ha d’indicar la realització de proves o exàmens complementaris que consideri necessaris.
 3. No té obligació d’informar sobre l’aptitud per a la realització d’activitats esportives, de lleure o professionals.

Altres documents

Important: L’únic document amb el que el treballador pot justificar l’absència a la feina per malaltia és el comunicat de baixa. No s’han de fer certificats d’indisposició ni de repòs, ni cap altre text predeterminat a petició de l’empresa. Si cal justificant, es pot utilitzar el certificat d’assistència (independentment que hagi estat presencial o no presencial).

 • Certificat d’assistència. L’heu de demanar a la Unitat d’Atenció a la Ciutadania del vostre CAP.
 • La recepta electrònica. L’emet el metge, metgessa o infermera de família. En podeu obtenir una còpia a través de La Meva Salut o de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania del vostre CAP.
 • Prescripció d’articles ortoprotètics (PAO). És competència del metge o metgessa de família.
 • Derivacions, sol·licituds d’interconsulta o consultes virtuals. Les tramita el metge, metgessa o infermera de família.
 • Sol·licituds de transport sanitari no urgent. Se’n fa càrrec el metge, metgessa o infermera de família.
 • Certificats de situació d’alta al Registre Central de Persones Assegurades. El podeu sol·licitar a la Unitat d’Atenció a la Ciutadania del vostre CAP.
 • Informe de dependència energètica (DE) i detecció de risc de pobresa energètica (PE). El tramita el metge, metgessa o infermera de família, o el treballador/a social.
 • Informe de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions, així com altres informes necessaris per al dret a una prestació pública. És competència del metge, metgessa o infermera de família.

Vies de sol·licitud

Podeu demanar tots aquests informes i certificats:

 • presencialment o
 • a través del servei d’atenció eConsulta, disponible a La Meva Salut (excepte el certificat defunció, que requereix sol·licitud presencial)

Vies d’obtenció

Podeu obtenir tots aquests informes i certificats:

 • presencialment o
 • a través de l’eConsulta, disponible a La Meva Salut (excepte les altes, baixes i comunicats de confirmació en casos d’incapacitat temporal, els informes o documents preceptius vinculats a les prestacions del sistema de Seguretat Social, i el pla de medicació, que podeu descarregar directament des de La Meva Salut)

Documents que NO heu de demanar al sistema sanitari públic

 • Certificat o informe d’aptitud o de capacitat per activitats esportives o de lleure. L’heu de demanar als centres autoritzats.
 • Certificat per a permisos d’armes o de conduir. Heu d’adreçar-vos als centres autoritzats.
 • Certificat o informe per ajuts, subvencions, assegurances i altres. L’han d’emetre els centres autoritzats.
 • Avaluació d’aptitud, capacitat o riscos laborals, inclosos processos de selecció i oposicions. La tramita el Servei de prevenció de cada empresa o els centres autoritzats. Podeu consultar el llistat de centres al cercador del Departament de Salut si activeu els filtres següents:
  • tipus de centre: extrahospitalari
  • cartera de serveis: serveis
  • descripció: medicina del treball
 • Peritatge per designació judicial. Només poden actuar com a pèrit per designació judicial els professionals sanitaris inscrits al registre de pèrits corresponent. Tampoc correspon emetre informes amb valor pericial o connotacions pericials.
 • Certificat de fe de vida. Només el pot emetre el Registre Civil. Ara bé, es considera que el justificant de situació d’alta en el Registre Central de Persones Assegurades també pot acreditar que la persona està viva. Es pot demanar a la Unitat d’Atenció a la Ciutadania del CAP.
 • Justificants per absència escolar per malaltia. Amb caràcter general, la responsabilitat de justificar les absències escolars per malaltia és dels titulars de la potestat parental (pares/mares) o tutors legals.
 • Justificants de l’exclusió escolar per malaltia. Excepte casos excepcionals, no està justificat haver de fer un informe per a la reincorporació a l’escola d’un infant després d’un procés infecciós, sobretot si aquest és comú i autolimitat. S’han de seguir els criteris acordats pel Departament de Salut i el Departament d’Educació.
 • Sol·licituds de proves o prestacions generades en altres àmbits assistencials. S’han de gestionar des del lloc on es generin.
 • Sol·licituds de proves o prestacions generades en l’àmbit privat. El sistema sanitari públic no té obligació de fer-se càrrec de prestacions derivades d’un acte assistencial indicat en l’àmbit privat.