CGT denuncia Viaró Global School a Inspecció de Treball

Roda de premsa a la porta d’Inspecció de Treball, divendres 3 de març a les 11h.

El passat 6 de febrer, CGT va entrar una queixa al Síndic de Greuges contra l’Escola Viaró, de l’Opus i concertada pel Departament d’Ensenyament, per denunciar que els criteris de contractació de personal d’aquest centre vulneren la LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, la LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes. La queixa s’argumenta en el fet que L’Escola Viaró restringeix la contractació de personal a “homes” tal i com fa explícit a la seva pàgina web, concretament en el punt 9 de l’apartat on s’hi defineix el caràcter propi de l’escola: “Com a conseqüència de l’exercici de la llibertat de què gaudeix tot professional per a treballar en el Centre docent on l’ideari estigui més d’acord amb les seves conviccions personals, els professors de Viaró —que seran sempre homes, excepte en l’etapa d’Educació Infantil”.

Es dóna la circumstància que unes hores després que la notícia de la denúncia sortís als mitjans, Viaró Global School va fer desaparèixer aquesta informació del seu web. Des de CGT creiem que el fet que la informació no estigui publicada, no implica que no s’estiguin seguint els mateixos criteris i es continuï excloent la contractació de dones exercint així discriminació de gènere.

CGT ha decidit anar més enllà i entrar denúncia a la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya que és l’organisme competent per vigilar i exigir el compliment de les normes de l’ordre social (normes legals, reglamentàries i del contingut normatiu dels convenis col·lectius), entre les quals s’hi troben les que regulen la igualtat entre homes i dones en l’àmbit del món del treball, i com a òrgan fiscalitzador de l’Administració en matèria laboral, té la competència d’iniciar expedients sancionadors contra les empreses que incorren en actuacions contràries a la normativa assenyalada, ja sigui d’ofici o en virtut de denúncia prèvia.

CGT considera que la publicació de l’Escola Viaró és una discriminació directa per raó de sexe en relació a l’accés al treball remunerat, fet tipificat en les infraccions relacionades amb la igualtat definides pel ITC: “Amb caràcter general, constitueixen infraccions relacionades amb la igualtat (i poden, per tant, ser objecte de proposta de sanció) les següents: […] Les decisions unilaterals de l’empresa que impliquin discriminacions directes o indirectes desfavorables per circumstàncies de sexe.”

El sindicat CGT Ensenyament defensa l’educació pública, laica i de qualitat com a principi per assolir una societat sense exclusions. És per això que estem en total desacord amb el model concertat que empara la llei d’Educació de Catalunya (LEC). El traspàs de diners públics a la privada no és defensable en cap cas, però encara menys quan es demostra que l’empresa no respecta les lleis, en aquest cas d’igualtat de gènere. A més a més de la reflexió que cal fer, quan veiem clarament que els nostres diners es destinen a emparar un model que fomenta el classisme i per tant les desigualtats. Volem destacar que recentment, l’Observatori Contra l’Homofòbia (OCL_H) ha instat la Generalitat que investigui la Viaró i La Farga perquè des d’aquestes escoles s’utilitzen textos amb contingut homòfob.

Cal recordar que Viaró Global School rep anualment 2.559.772€ del pressupost públic d’educació.

Considerem que si el Departament d’Ensenyament no actua contra els incompliments de l’escola, esdevé còmplice i partícep de l’aplicació de polítiques classistes, homòfobes i racistes des de l’ens educatiu. El Departament d’Ensenyament amb el manteniment de les subvencions cap a les escoles de l’Opus Dei, omet les indicacions de l’estudi del Síndic de Greuges sobre segregació escolar, on insta l’administració a crear uns criteris de matriculació que no provoquin els alts índex de desigualtat existents en aquests moments. A més a més, la continuïtat de les subvencions des d’Ensenyament, incompleixen la moció que es va aprovar al Parlament en contra d’aquest traspàs de diners. És gravíssim que no solament s’incompleixi la normativa, sinó que a més a més l’administració reforci aquestes escoles amb partides pressupostàries que són superiors als de l’escola pública. S’ha dit poc que la partida de personal docent que s’inclou en el pressupostos previstos per al 2017, la inversió sigui de 2.637€ per alumne a l’ensenyament públic front els 2.364€ per alumne a la concertada, és a dir un 10,4% per aquest tipus de centres.
Aquesta denúncia també vol servir de crida a les famílies perquè a l’hora de matricular els seus fills i filles triïn la pública, que és l’únic sistema que permet una formació de qualitat i en condicions d’igualtat.

CGT ENSENYAMENT CONTINUARÀ TREBALLANT CONTRA EL SISTEMA CONCERTAT, I PER ASSOLIR UN SISTEMA EDUCATIU QUE GENERI UNA VERITABLE COHESIÓ SOCIAL

CGT ENSENYAMENT, 3 de març del 2017