CGT donem suport a la plataforma en defensa de la FP

Text per signar:

Al Conseller d’Educació, Sr. Ernest Maragall

Els i les sotasignats, docents de Formació Professional, volem demanar la resolució immediata d’alguns problemes laborals i professionals pendents des de fa molts anys, que en diferents moments han estat tractats i fins hi tot acordats, però segueixen sense solució. Tot això sense oblidar els molts reptes i necessitats de la FP a Catalunya i dels professionals que hi treballem.

Demanem:

1. Que el Departament d’Educació doni a conèixer i negociï l’oferta d’estudis de formació professional pels propers anys (fins el 2010) i que s’estableixin tots els mecanismes necessaris per impedir que l’aplicació d’aquesta oferta repercuteixi negativament en les condicions laborals i professionals del professorat de FP.

2. Que el professorat habilitat per a impartir altres especialitats, pugui participar de manera indefinida en els concursos de trasllats per l’especialitat habilitada.

3. Que quan el professorat tècnic de formació professional (PTFP) habilitat imparteixi docència en un o més crèdits, atribuïts al cos de professorat d’educació secundària (PES) rebi un complement d’habilitació per tal d’equiparar les seves retribucions a les corresponents al PES.

4. Que s’agilitzin les mesures d’accés del PTFP al cos de PES, previstes a l’Acord de la Mesa sectorial sobre condicions laborals del professorat de secundària 2006 (apartat 2B).

5. Que el professorat tutor de la Formació en Centres de Treball (FCT) sigui considerat, a més de tutor, professorat itinerant, a efectes de complement i assegurança per desplaçament. En el supòsit que un professor/a només s’encarregui de la FCT percebrà el complement de professor itinerant.

6. Que les instruccions reguladores de la FCT estableixin clarament les condicions en que ha de realitzar-se el seguiment de les pràctiques i delimiti les responsabilitats derivades dels accidents o malalties que l’alumnat pugui patir en ocasió de les mateixes, atribuint-les exclusivament a l’empresa.