CGT Ensenyament davant el dret de l’alumnat a fer vaga

Des de CGT Ensenyament volem manifestar:

  • És obligació dels equips directius el respecte escrupolós del dret a la no assistència a classe dels alumnes que així ho hagin decidit d’acord amb la normativa vigent.
  • Fem una crida al professorat a no obstaculitzar l’exercici d’aquest dret per part de l’alumnat.
  • Cridem també el professorat a convertir aquestes mobilitzacions en un acte més de l’exercici docent, ajudant l’alumnat al debat i la autoorganització, com a instrument necessari de l’educació en el conflicte que els nostres joves han de rebre.
  • Cridem l’alumnat a iniciar i / o consolidar els seus propis processos d’organització interna dins dels centres i a ser escrupolosos amb els mètodes democràtics de presa de decisions

Normativa

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en quant a la normativa dels estudiants contiua adreçant a la LOE Clica

Disposició final primera de la LOE:

“A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación de los alumnos en los centros educativos y facilitar su derecho de reunión, los centros educativos establecerán, al elaborar sus normas de organización y funcionamiento, las condiciones en las que sus alumnos pueden ejercer este derecho. En los términos que establezcan las Administraciones educativas, las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro.”

EL DRET A VAGA A CATALUNYA

Al web del Departament d’Ensenyament, a l’apartat Família i escola

El Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, intenta limitar el dret a vaga dels estudiants a Catalunya. El decret intenta burocratitzar el dret a vaga, ja que planteja que sigui el Consell Escolar i la Junta de Delegats els que decideixin al respecte.

Article 32

Decisions sobre l’assistència a classe

32.1 El consell escolar pot determinar que a partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat, en relació amb la seva assistència a classe, no tinguin la consideració de falta ni siguin objecte de sanció quan la decisió sigui resultat de l’exercici del dret de reunió, hagi estat prèviament comunicada pel consell de delegats i delegades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels seus pares.

HEM DE RECORDAR QUE LA LLEI DE RANG INFERIOR ESTÀ PER SOTA DE LA DE RANG SUPERIOR, PER TANT EN AQUEST CAS EL DECRET DE LA GENERALITAT ESTÀ PER SOTA DE LA LOE (EN QUANT A NORMATIVA DE DRETS I DEURES DELS ALUMNES NO MODIFICADA PER LA LOMCE)

Models per justificar la no assistència al centre (blog de Marea Verde)

Huelga de estudiantes: Aclaraciones sobre huelga de estudiantes y modelos para justificar inasistencias al centro educativo