CGT Ensenyament entra queixa al Síndic de Greuges contra l’Escola Viaró de l’Opus Dei

ELS CRITERIS DE CONTRACTACIÓ DE L’ESCOLA VULNEREN LA LLEI 17/2015 D’IGUALTAT EFECTIVA DE DONES I HOMES
La Federació Sindical de CGT Ensenyament ha decidit entrar una queixa al Síndic de Greuges contra Viaró Global School per denunciar que els criteris de contractació de personal d’aquesta escola constitueixen un cas de discriminació en l’accés a l’ocupació per raó de sexe i vulneren la LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i la LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes. La queixa s’argumenta en el fet que L’Escola Viaró restringeix la contractació de personal a “homes”tal i com fa explícit a la seva pàgina web https://www.viaro.es/ca/informacio-general/caracter-propi-de-viaro, concretament en el punt 9 de l’apartat on s’hi defineix el caràcter propi de l’escola: Com a conseqüència de l’exercici de la llibertat de què gaudeix tot professional per a treballar en el Centre docent on l’ideari estigui més d’acord amb les seves conviccions personals, els professors de Viaró —que seran sempre homes, excepte en l’etapa d’Educació Infantil”.
A més a més, el caràcter segregador de l’escola vulnera l’Article 81.1 de la LEC que determina que les escoles que formen part del sistema educatiu català regiran els seus projectes pedagògics en base als principis de l’escola inclusiva.
Viaró Global School és una escola de l’Opus Dei de Sant Cugat del Vallès que forma part dels 16 centres de Catalunya que, tot i segregar per sexes, mantenen la concertació. En concret, l’escola Viaró rep una subvenció anual de 2.559.772 € provinents de fons públics de la partida del Departament d’Ensenyament.
CGT Ensenyament és un sindicat defensor de l’escola pública i lluita per l’eliminació del sistema de concerts, alhora que rebutja plenament que es mantingui l’aportació anual de 29.633.198 € a les 16 escoles de l’Opus Dei. En aquest sentit, l’objectiu d’aquesta queixa és visibilitzar les irregularitats que s’estan donant per part d’aquestes escoles i fer explícita la necessitat de l’eliminació de l´escola concertada.  També volem destacar la permissibilitat amb què el Departament d’Ensenyament actua envers aquestes escoles, sempre emparant-se amb el fet que els criteris de contractació els delimita l’empresa privada que les regeix.
Des de CGT Ensenyament volem alertar que el manteniment d’aquestes subvencions implica un incompliment de la moció aprovada al Parlament el  20 d’abril de 2016 en què obliga a rescindir els contractes amb aquestes escoles. El manteniment dels contractes a escoles que imposen un ideari religiós, homòfob i classista és en aquests moments una voluntat política que va en contra d’un mandat del Parlament i  que ara mateix veurem refermada si es confirma la notícia de la intenció que té el govern de renovar el concert educatiu a les escoles Maristes tot i haver-se ratificat el gravíssim fet que 12 professors d’aquestes escoles van abusar sexualment d’alguns dels seus alumnes.
Mitjançant la queixa també es vol posar de manifest, especialment ara que s’obrirà el període de pre-matrícula als centres escolars, que el Departament d’Ensenyament està fent cas omís de les advertències que el  Síndic de Greuges ha inclòs en els seus informes sobre la segregació escolar a Catalunya.Des del 2008 el Síndic ha diagnosticat el nostre, com un sistema escolar malalt en termes de segregació. Fa 8 anys ja es va considerar que per arribar a assolir un sistema educatiu basat en la igualtat i que permeti la cohesió social, un 50% de l’alumnat hauria d’estar matriculat en un centre diferent del que ho estava. Passats 8 anys, al 2016, aquest tant per cent es manté. Només hi ha una lectura, el Departament d’Ensenyament no ha mogut ni una línia els criteris de matriculació als centres escolars, que són la gran causa perquè es continuï donant una situació de desigualtat. És per això també que des del nostre sindicat treballem per l’eliminació del sistema concertat.
Hem observat en els últims cursos com a la conselleria no li ha tremolat la mà a l’hora de triar tancaments d’escoles, sortint-ne clarament perjudicades les línies d’escoles públiques. Aquest curs, sense anar més lluny, es van tancar 64 grups de l’escola pública i només tres de l’escola concertada. Per aquest motiu una de les nostres reivindicacions de la vaga que vam convocar el 18 de gener era assegurar l’aturada de tancaments per al curs vinent. Malauradament aquest punt no s’ha recollit en el pacte que han signat els sindicats USTEC, CCOO i UGT, que formen part de la mesa de negociació. Quan es produeixen fets com els de l’escola Viaró és quan es fa més evident la necessitat de lluitar per la defensa de l’Ensenyament Públic i l’eliminació de la concertada.
Animem els col·lectius, sindicats, associacions i persones individuals a adherir-se i entrar la següent queixa al Síndic de Greuges.
CONTINGUT DE LA QUEIXA AL SÍNDIC DE GREUGES que podeu agafar agafar i entrar accedint al següent enllaç https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=90 Si preferiu el text en format doc per entrar-lo ens el podeu demanar enviant un correu a eductgn@gmail.com

AL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA
En XXXXXXX, amb DNI XXXXXXXX, en nom de la Federació d’Ensenyament de la CGT de Catalunya, amb adreça a XXXXXX, XXX, CP XXXXX XXXXXX i  amb efecte de notificacions a la mateixa adreça,  compareix i DIU:
Que interposa QUEIXA en motiu de la informació publicada a la pàgina web de Viaró Global School, Av. Alcalde Barnils, núm. 2 de Sant Cugat del Vallès
FETS:
PRIMER.-

L’escola Viaró, Av. Alcalde Barnils, núm. 2 de Sant Cugat del Vallès (Viaró Global School) concertada i per tant cofinançada amb fons públics de la partida pressupostària del Departament d’Ensenyament, publica la següent informació en la seva pàgina web, concretament en l’apartat on defineix el caràcter propi de l’escola: https://www.viaro.es/ca/informacio-general/caracter-propi-de-viaro

9. Com a conseqüència de l’exercici de la llibertat de què gaudeix tot professional per atreballar en el Centre docent on l’ideari estigui més d’acord amb les seves conviccionspersonals, els professors de Viaró —que seran sempre homes, excepte en l’etapa d’EducacióInfantil— i el personal no docent presten la seva lliure adhesió als principis recollits en aquestIdeari, i es comprometen a esforçar-se per fer-los realitat, d’acord amb les orientacionspedagògiques i les normes de funcionament que estableixi la Direcció de Viaró

SEGON.-

El contingut que inclou la definició del caràcter propi de l’escola, concretament: “els professors de Viaró —que seran sempre homes”  vulnera la LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

TERCER.-

Viaró Global School és una escola que malgrat segregar per sexes i implementar l’ideari de l’Opus Dei, gaudeix del concert econòmic del Departament d’Ensenyament des del curs 1999/2000. L’import que l’escola rep anualment és 2.559.772 €, segons fonts del Departament, que apareixen a l’article 30 milions d’euros cada any per a 16 escoles de l’Opus Dei   publicat pel mitjà El Crític.
QUART.
Que l’Article 2 de la LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes estableix la definició de poders públics de la següent manera:

Article 2. Definicions
Als efectes del que estableix aquesta llei, s’entén per:

a) Poders públics: les institucions, els òrgans estatutaris, les administracions públiques de Catalunya i els organismes i les entitats que en depenen, i qualsevol organisme o entitat considerat sector públic o poder adjudicatari d’acord amb l’àmbit subjectiu establert per l’article 3 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre.

L’Escola Viaró, que rep finançament públic, resta subjecta a l’aplicació de la normativa vigent en relació a les polítiques d’igualtat de gènere. En aquest sentit la política contractual de l’empresa vulnera els principis d’actuació dels poders públics inclosos en l’article 3 de la llei:
Article 3. Principis d’actuació dels poders públics
En compliment del principi de perspectiva de gènere a què fa referència l’article 41 de l’Estatut d’autonomia i per a assolir la igualtat efectiva entre dones i homes, sense cap tipus de discriminació per raó de sexe o de gènere, la interpretació de les disposicions d’aquesta llei i totes les polítiques i actuacions dels poders públics s’han de regir pels principis següents:
Primer. Transversalitat de la perspectiva de gènere i de les polítiques d’igualtat de gènere: els poders públics han d’aplicar la perspectiva de gènere i la perspectiva de les dones en les actuacions, a tots els nivells i a totes les etapes, reconeixent el valor que aporten dones i homes i aplicant de manera positiva els canvis necessaris per a millorar la societat i respondre a les realitats, les oportunitats, les necessitats i les expectatives dels dos sexes.
Setè. Justícia social i redistribució de la riquesa: els poders públics han de garantir la distribució equitativa dels recursos i l’exercici correcte de drets i deures, amb polítiques correctores i distributives que fomentin la prevenció i actuïn contra l’explotació i l’exclusió social de les dones. Les polítiques públiques han de protegir principalment les dones amb fills a càrrec i prioritzar en la distribució de la riquesa la lluita contra la feminització de la pobresa
CINQUÈ.-
Que la informació relativa a les normes de contractació de personal docent de l’escola, que queda explícitament restringida “a homes” es contradiu amb l’objecte i finalitats de la LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i finalitats
1. L’objecte d’aquesta llei és establir i regular els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.
2. Les finalitats d’aquesta llei són:
a) Eliminar les discriminacions, les desigualtats i la invisibilitat, generades pel caràcter patriarcal de la societat, que han patit històricament les dones.
b) Reconèixer i tenir en compte el paper social i econòmic dels treballs familiar, domèstic i de cura de persones, que tradicionalment han exercit les dones.
c) Afavorir una distribució coresponsable entre dones i homes del treball de mercat i del treball domèstic i de cura de persones, en el marc d’un model de societat sostenible.
d) Propiciar un marc favorable perquè el paper de les dones aporti tot el seu potencial al progrés i a la transformació social i econòmica.
e) Garantir que les polítiques públiques:
1r. Remoguin els obstacles imposats per raó de sexe, que dificulten el ple exercici dels drets de les persones.
2n. Contribueixin a eradicar els estereotips culturals que perpetuen les diferències de gènere.
3r. Assegurin el lliure desenvolupament de l’autonomia i les capacitats de les persones, i l’exercici efectiu de la plena ciutadania des del respecte a la diversitat i la diferència.
4t. Permetin que dones i homes, des de la diversitat, participin en condicions d’igualtat efectiva en la vida familiar, política, social, comunitària, econòmica i cultural.
5è. Afirmin i garanteixin l’autonomia i la llibertat de les dones perquè puguin desenvolupar llurs capacitats i interessos i dirigir la pròpia vida.
6è. Estableixin les condicions per a eliminar qualsevol tipus de discriminació de les dones i per a promoure’n l’apoderament.
7è. Integrin la perspectiva de gènere en tots els àmbits.
f) Abordar, prevenir i eradicar, d’acord amb el que disposa la normativa vigent en la matèria, tot tipus de violència masclista contra dones i infants.
g) Reconèixer el dret de les dones al propi cos, el dret al lliure desenvolupament de la identitat i l’orientació sexuals, i els drets sexuals i reproductius, i garantir la lliure decisió de les persones a l’hora d’exercir-los.
h) Impulsar polítiques públiques destinades a reparar el dèficit històric que pateixen les dones en la redistribució de la riquesa, i prioritzar l’adopció de mesures per a combatre la feminització de la pobresa, amb una especial atenció a les situacions de major vulnerabilitat
SISÈ.-
Que l’Article 2 de la LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homesestableix la definició de discriminació directa de la següent manera:

Article 2. Definicions

k) Discriminació directa: la situació en què es troba una persona que és, ha estat o pot ésser tractada, per raó de sexe o de circumstàncies directament relacionades amb la seva condició biològica, d’una manera menys favorable que una altra en una situació anàloga. No són mesures discriminatòries per raó de sexe les que, encara que plantegin un tractament diferent per a homes i dones, tenen una justificació objectiva i raonable,  com ara les que es fonamenten en l’acció positiva per a les dones, en la necessitat d’una protecció especial per motius biològics o en la promoció de la coresponsabilitat de dones i homes en el treball domèstic o en el de cura de persones.

La publicació de Viaró Global School entra en contradicció una altra vegada amb l’articulat de la llei d’igualtat efectiva entre homes i dones que adverteix quines són les situacions de  discriminació directa per raó de sexe amb relació a l’accés al treball remunerat.

SETÈ.-

Que la informació sobre les normes contractuals de Viaró Global School vulnera l’Article 5 de la LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, que defineix la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’accés a l’ocupació. 

Títol I. Article 5. Igualtat de tracte i d’oportunitats en l’accés a l’ocupació, en la formació i en la promoció professionals, i en les condicions de treball.
El principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, aplicable en l’àmbit de l’ocupació privada i en el de l’ocupació pública, s’ha de garantir, en els termes que preveu la normativa aplicable, en l’accés a l’ocupació, fins i tot en el treball per compte propi, en la formació professional, en la promoció professional, en les condicions de treball, incloses les retributives i les d’acomiadament, i en l’afiliació i la participació en les organitzacions sindicals i empresarials, o en qualsevol organització els membres de la qual exerceixin una professió concreta, incloses les prestacions concedides per aquestes.

No constitueix discriminació en l’accés a l’ocupació, inclosa la formació necessària, una diferència de tracte basada en una característica relacionada amb el sexe quan, per la naturalesa de les activitats professionals concretes o el context en què es portin a terme, aquesta característica constitueixi un requisit professional essencial i determinant, sempre que l’objectiu sigui legítim i el requisit proporcionat.”

VUITÈ.-
Que és responsabilitat del Departament d’Ensenyament que l’empresa privada Viaró Global School apliqui el contingut de la LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homesen les seves polítiques de contractació que actualment es vulneren. Aquesta responsabilitat queda també recollida en l’Article 5 de la llei:

Article 5. Competències de l’Administració de la Generalitat
Dins de l’àmbit territorial respectiu, i en l’exercici de les competències que li atribueix l’ordenament jurídic, corresponen a l’Administració de la Generalitat, en matèria de polítiques d’igualtat de gènere, les funcions següents:
a) Estudiar i detectar les mancances i les necessitats de cara a complir les finalitats d’aquesta llei, comptant amb la col·laboració de les associacions de dones.
b) Fer la planificació estratègica general i elaborar normes en aquesta matèria.
c) Crear i adequar programes per a integrar la transversalitat de la perspectiva de gènere en totes les polítiques i actuacions públiques i en l’elaboració dels pressupostos, i també en la diagnosi, el disseny i l’execució d’accions positives que s’hagin d’aplicar amb caràcter general a tot el territori.
d) Fer l’avaluació continuada de les polítiques d’igualtat de gènere i de la incorporació de la perspectiva de gènere en el conjunt de les actuacions de la Generalitat, i també del compliment d’aquesta llei.
e) Impulsar la col·laboració entre les diferents administracions públiques de Catalunya.
f)  Establir les condicions de formació i capacitació del personal al seu servei.
g) Dissenyar i aplicar un sistema d’estadístiques i d’indicadors quantitatius i qualitatius, vinculats a l’Institut d’Estadística de Catalunya, en la planificació, l’execució i l’avaluació dels plans de polítiques d’igualtat de gènere, i incorporar sistemàticament la variable relativa al sexe en estudis, enquestes, registres i estadístiques destinats a la població, i també promoure l’elaboració d’estadístiques i indicadors que permetin:
1r. Fer visible l’experiència femenina i conèixer millor les diferències, els rols, les situacions, les condicions, les aspiracions i les necessitats de dones i homes.
2n. Recollir les situacions i les necessitats de les dones del medi rural i dels col·lectius de dones en què incideixen factors de discriminació o major vulnerabilitat.
3r. Les situacions i les necessitats dels col·lectius de dones en què incideixen altres factors de discriminació.
h) Elaborar estudis i informes sobre la situació de les dones, fer anàlisis i investigacions sobre la situació de desigualtat per raó de sexe i difondre’n els resultats.
i) Impulsar i desenvolupar campanyes i actuacions de sensibilització per a fer efectiu el principi d’igualtat de dones i homes.
j) Fomentar l’autonomia personal i econòmica de les dones i impulsar l’ocupació femenina.
o) Elaborar les disposicions necessàries per a adjudicar l’aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere als òrgans dels departaments de l’Administració de la Generalitat, als organismes autònoms i als organismes públics vinculats o que en depenen.
p) Elaborar, aprovar, executar i avaluar els plans d’igualtat de dones i homes destinats al personal al seu servei a què fa referència l’article 15.
q) Dur a terme la revisió i el seguiment dels plans d’igualtat del teixit empresarial català, i també del compliment de l’obligació d’elaborar i aplicar plans d’igualtat en el cas de les empreses a què es refereix l’article 36.1.
v) Complir-ne qualsevol altra que li atribueixi la legislació vigent.
NOVÈ.-
Que és responsabilitat del Departament d’Ensenyament que l’empresa privada Viaró Global School apliqui el contingut de l’Article 9.2 de la Constitució Espanyola d’acord amb el qual correspon als poders públics vetllar per garantir l’efectiva igualtat d’oportunitats i la no-discriminació en l’accés a l’ocupació i en les accions orientades a aconseguir-ho:
Article 9

2. Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’in­tegra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.

DESÈ.-
Que és responsabilitat del Departament d’Ensenyament fer acomplir allò que queda estipulat en l’Article 2.2 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (ICESCR

Article 2
2. Els Estats part en aquest Pacte, es comprometen a garantir l’exercici dels drets que s’hi enuncien, sense cap mena de discriminació, com ara de raça, de color, de sexe, d’idioma, de religió, d’opinió política ni de cap altra índole, origen nacional o social posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició social.

 
ONZÈ.-
Que la publicació de l’escola Viaró sobre els criteris contractuals restringits a homes vulnera el text del Protocol 14 al Conveni Europeu dels Drets Humans:
L’article 1 estableix:

Artículo 1.-  Prohibición general de la discriminación.
1. El goce de todos los derechos reconocidos por la ley han de ser asegurados sin discriminación alguna, en particular por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas o de otro carácter, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.
 2. Nadie podrá ser objeto de discriminación por parte de cualquier autoridad pública, basada en particular en los motivos mencionados en el apartado 1.
DOTZÈ.-
Que la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) és el servei públic del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunyacompetent per vigilar i exigir el compliment de les normes de l’ordre social (normes legals, reglamentàries i del contingut normatiu dels convenis col·lectius), entre les quals s’hi troben les que regulen la igualtat entre homes i dones en l’àmbit del món del treball, i com a òrgan fiscalitzador de l’Administració en matèria laboral, té la competència d’iniciar expedients sancionadors contra les empreses que incorren en actuacions contràries a la normativa assenyalada, ja sigui d’ofici o en virtut de denúncia prèvia.
I que la discriminació directa per raó de sexe en relació a l’accés al treball remunerat és un exemple de les infraccions relacionades amb la igualtat definides pel ITC:

Amb caràcter general, constitueixen infraccions relacionades amb la igualtat (i poden, per tant, ser objecte de proposta de sanció) les següents:

[…] Les decisions unilaterals de l’empresa que impliquin discriminacions directes o indirectes desfavorables per circumstàncies de sexe.”

 
TRETZÈ.-
Que la política de segregació per sexes de l’empresa Viaró Global School, que aplica tant en l’àmbit de matriculació de l’alumnat limitant el seu accés a nens, com en l’àmbit de contractació de professorat, que queda exclusivament restringit a homes, són causa de la segregació escolar que pateix el Sistema Educatiu Català i que ha estat analitzada pel Síndic de Greuges en els següents informes:
CATORZÈ.-
Que de l’aplicació de polítiques que comporten segregació social se’n deriven comportaments racistes. En aquest sentit aquesta setmana l’alumnat de l’Escola Viaró ha estat notícia per la seva actitud

Una jove nascuda a l’Índia denuncia insults racistes a FGC per part de nens d’11 i 13 anys

Daniel Leo
Foto: ACN
Barcelona. Dilluns, 30 de gener de 2017
Una jove de 20 anys nascuda a l’Índia i adoptada als 11 mesos per una parella de Barcelona ha enviat una carta a El Periódico on denuncia que va patir insults racistes als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
Els fets van produir-se a l’estació de Sant Joan el passat 18 de gener. La noia ha detallat que diversos adolescents d’entre 11 i 13 anys i uniformats van tenir una conversa entre ells mentre la miraven i tenien comentaris de caire xenòfob: “Mireu aquesta noia índia… són tots fastigosos els xinos, els moros, els negres, els indis, tots són de classe molt inferior a la nostra, els blancs som millors”, diu la carta.
La carta també ha mostrat que, en aquest diàleg entre els nens, un d’ells va mostrar una actitud de tolerància i d’igualtat, molt contrari al discurs racista dels seus companys, i que ràpidament va ser reprovat pels seus companys.
En aquest moment, la noia va decidir trucar al seu pare per telèfon i va expressar-se en francès, la llengua que fa servir per comunicar-se: “Heu escoltat com parla la puta negra?”, va dir un d’ells. Després d’aquest comentari, la noia decideix encarcarar-se i va demanar la fi dels insults.“Cony, que parla espanyol”, va reblar un dels nois.

Després d’aquest fet, els nois d’entre 11 i 13 anys van abandonar el tren. La noia conclou amb una reflexió: “Com nens d’11 anys poden dir aquestes coses?” “Qui els ha inculcat aquestes idees?”

QUINZÈ.-

Que l’article 81 de la LEC, LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació,  estableix els criteris d’organització pedagògica dels centres per a l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives específiques

1. L’atenció educativa de tots els alumnes es regeix pel principi d’escola inclusiva.

Que l’escola Viaró en cap cas regeix el seu projecte educatiu amb el principi d’escola inclusiva que la llei contempla per a les escoles que formen part del Sistema Educatiu Català. D’una banda, aquest principi queda vulnerat pel fet que la matrícula al centre queda restringida a l’alumnat de sexe masculí, i d’altra banda també queda vulnerat pel fet que les quotes que cobra l’empresa en concepte d’activitats i serveis escolars fa que l’alumnat amb poder adquisitiu baix no hi pugui accedir.

En aquest sentit, també és responsabilitat del Departament d’Ensenyament que s’apliqui l’articulat 81.1 de la llei.

Destacar també que el fet que l’escola rebi la subvenció vulnera la moció que es va aprovar al Parlament el 20 d’abril del 2016 en el sentit de rescindir les subvencions a les escoles que segreguen per sexes.

Per tot l’exposat,
SOL·LICITEM:
Des de la Federació d’Ensenyament de la Confederació General del Treball (CGT)  demanem a la Sindicatura de Greuges:
1.- que revisi el contingut i estudiï la possible vulneració de la LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
2.- que revisi el contingut i estudiï la possible vulneració de la LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes.
3.- que revisi el contingut i estudiï la possible vulneració de la LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació .
4.- que revisi el contingut del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals i estudiï la seva possible vulneració.
6.- Un cop demostrades aquestes vulneracions, demanem al Síndic
-Insti el Departament d’Ensenyament a retirar la subvenció de 2.559.772 € anuals a Viaró Global School per l’incompliment de la llei
-Insti el Departament d’Ensenyament a fer efectives les recomanacions incloses als informes del Síndic de Greuges:
-Insti el Departament d’Ensenyament a aplicar la moció aprovada al Parlament de Catalunya el 20 d’abril  que rescindeix les subvencions a les escoles que segreguen per sexe.
-Insti el Departament d’Ensenyament a exigir el compliment de la LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, la LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, la LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals a totes les escoles que formin part del Sistema Educatiu Català i per tant estan cofinançades amb fons públics.
-Insti el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya a l’actuació d’ofici de la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) perquè iniciï, si escau, expedient sancionador contra l’empresa per incompliment de la normativa sobre igualtat.
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
data
 
6 de febrer, 2017