Impugnem el Concurs de Mèrits perquè s’ampliï en nombre de places i s’asseguri l’estabilització del personal en frau de llei per abús de temporalitat

CGT Ensenyament impugna les bases del Concurs de Mèrits perquè s’ampliï en nombre de places i s’asseguri l’estabilització del personal en frau de llei per abús de temporalitat. 

Les bases del concurs de mèrits (Resolució del Conseller d’Educació EDU/2563/2022) vulneren els drets del personal docent en frau de llei per abús de temporalitat,

CGT exigeix  la seva modificació per garantir l’estabilització de milers de docents de Catalunya.

El passat dilluns dia 7 de novembre CGT Ensenyament presentà una impugnació a les bases del Concurs de mèrits convocat per la Resolució del Conseller d’Educació EDU/2563/2022.

CGT Ensenyament vol informar de la greu situació que s’està donant amb els processos d’estabilització del cos docent, està en joc la feina de milers de docents que porten treballant com a temporals durant fa molts anys.

La Resolució de la convocatòria del Concurs de Mèrits s’aprova en base al compliment de la Llei 20/2021 i a l’aplicació de l’Acord GOV/105/2022 , de 24 de maig i el qual preveu la convocatòria d’un total de 27.452 places  12.504 (ampliades a 12.859 places a posteriori) per la via de Concurs excepcional de Mèrits per a l’estabilització de plantilles i 14.593 places en la modalitat de concurs oposició d’estabilització extraordinari. 

Així, el Departament d’Educació amb el Conseller González-Cambray al capdavant, vol portar a terme  2 processos de forma paral·lela sense que un (concurs de mèrits) estigui resolt abans que l’altre, amb el perjudici i angoixa que provoca entre les persones afectades i el poc marge per poder-se preparar amb el temps suficient en cas de no superar el procediment de Concurs de Mèrits que ara està obert. Dins del citat acord anteriorment de l’oferta d’Ocupació Pública d’Estabilització, el mateix govern preveu la possibilitat que hi hagi un transvasament entre el nombre de places convocades mitjançant el sistema de concurs de mèrits i les places objecte de convocatòria en el concurs d’oposició d’estabilització, en ambdós sentits, amb l’objectiu principal estabilitzar aquelles docents interines que es troben en frau de llei: 

[…]Així mateix, en atenció a la finalitat de reduir l’ocupació temporal i garantir l’efectivitat dels processos selectius, es preveu que el nombre de places objecte de convocatòria mitjançant el sistema de concurs de mèrits en compliment de l’objectiu d’estabilització poden acréixer les places objecte de convocatòria en el concurs oposició d’estabilització i a l’inrevés, sens perjudici de les places de personal docent que es regeixen per la normativa sectorial d’aplicació.[…]

Per tant, CGT Ensenyament exigeix que el procés de concurs-oposició extraordinari d’estabilització es posposi, com a mínim, a setembre del 2023, de manera que hagi estat resolt, primerament, el procediment de concurs de mèrits i que la seva convocatòria contempli la modificació de les places per facilitar-ne el traspàs, de totes les que siguin necessàries, al procediment de Concurs de Mèrits, tot garantint l’estabilització de les persones que es troben en abús de temporalitat de manera real.

És clar que la convocatòria excepcional via concurs de mèrits té per objectiu principal estabilitzar aquelles docents interines que es troben en frau de llei i revertir la situació d’abús de temporalitat que ha imperat al sector públic durant més de dues dècades i el Departament d’educació de Catalunya està lluny de garantir-ho per a totes les persones afectades. Per això mateix, la Federació d’Ensenyament de la CGT insta, davant del tribunal del Contenciós-Administratiu, al Departament d’Educació a incrementar les places del concurs de mèrits en detriment de les places a convocar a través del sistema d’oposicions fins que totes les persones en frau de llei aconsegueixin l’estabilització.

Així mateix, CGT Ensenyament impugna les bases del concurs de mèrits perquè es resolguin els següents aspectes que vulneren els drets del personal interí en frau de llei per abús de temporalitat (perjudicant en la baremació i, per tant, pot impossibilitar l’estabilització de moltes persones):

  1. Vulneració del principi d’Igualtat, ja que existeix un greuge comparatiu entre les baremacions del cos de Professorat de Secundària i el cos de Professorat Tècnic de Formació Professional (aquest darrer a extingir i equiparar-se a cos de secundària segons el RD 800/2022 pel qual es regula la integració al Subgrup A1 del Professorat Tècnic de Formació Professional (PTFP) en el Cos del Professorat d’Ensenyament Secundària).
  2. Baremació de l’especialitat dins del mateix cos docent. Les docents que poden fer més d’una especialitat en moltes ocasions les alternen segons les necessitats del centre educatiu i això els hi perjudica en comptes de ser un benefici; per això exigim com a imprescindible que les diferents especialitats que una persona pot impartir per formació, computin d’igual manera al mateix cos, sense diferenciar per especialitat.

Per una altra banda, a les persones que assumeixen hores de docència en una especialitat diferent de la que tenen assignada per nomenament, demanem que es pugui acreditar l’experiència real en l’especialitat en la qual es treballa.

  1. La necessitat d’ajustar el pes percentual assignat als mèrits corresponent a l’experiència docent prèvia per tal de revertir el percentatge actual on l’experiència compta només 7 punts de 15 totals. Això va en contra de la Resolució de la Secretaria d’estat del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre les orientacions per a la posada en marxa dels processos d’estabilització derivats de la llei 20/2021 que diu que “se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia” i estableix que aquesta pugui ser fins al 90% de la valoració. Demanem modificar les ponderacions dels mèrits per dotar d’un pes majoritari i exclusiu a l’experiència docent prèvia.
  2. Improcedència a l’hora d’incloure una limitació d’oposicions el 2012 com a mèrits de formació, el topall hauria d’estar més endarrerit fins a cobrir totes les treballadores interines que es troben en frau de llei, com a mínim des de 2001, any que es va aplicar la Directiva 70/CE/1999 a l’àmbit privat.
  3. La necessitat de fer efectiva la proposició del punt sis de l’acord de govern 105/2022 i que es traspassin les places necessàries al Concurs de Mèrits, fins que totes les interines en frau de llei estabilitzin la seva feina.

Fem crida a l’organització de les interines docents a mobilitzar-se i exigir que es posposi la convocatòria del procés de concurs-oposició d’estabilització i que , de cap de les maneres, es solapin les dues convocatòries. Si és necessari, donat el caire d’OPE, la fase de pràctiques pot ser inferior a 1 any i que es puguin obtenir els resultats dins dels terminis establerts per la llei 20/2021

Des de CGT seguirem pressionant i exigint l’estabilització de totes les persones que es troben en abús de temporalitat i de les quals s’ha abusat.  Properes accions: 

  • Registre oficial d’una petició dirigida al Conseller d’Educació: Josep González-Cambray; A la Secretaria General d’educació: Patrícia Gomà i Pons; a la Directora General de Professorat i personal de Centres públics: Dolors Colell Surinyach. Petició expressa de posposar al 1r trimestre del curs 2023/2024 el procés de concurs-oposició extraordinari d’estabilització.
  • Mobilitzacions/concentracions conjuntes del col·lectiu docent interí per la setmana del 21 de novembre.