Cóm ens organitzem a la CGT

L’Assemblea de Sindicat

L’Assemblea de Sindicat la constitueixen totes les persones afiliades al mateix. Tots / es tenen veu i vot.

FUNCIONS:

  • Acordar les línies d’actuació (Programa reivindicatiu) de el Sindicat en el seu àmbit, d’acord amb l’aprovat en a la seva Federació de Ram o sectorial i els acords generals de la CGT.
  • Discutir i prendre acords sobre les propostes d’actuació de la CGT en general.
  • Elegir el Secretariat Permanent (SP en endavant) del Sindicat.
  • Examinar la gestió de l’SP de el Sindicat.

Què és un Congrés

És el màxim òrgan de decisió de la CGT. Hi assisteixen representants directes dels Sindicats elegits en les seves Assemblees.

Decideix les línies generals de funcionament intern i d’actuació. Resol els problemes que en altres àmbits no s’hagin resolt des del Congrés anterior.

Es convoca cada quatre anys sent de caràcter Ordinari.

Les modificacions Estatutàries requereixen al menys 2/3 dels vots favorables.

Què és una conferència de sindicats

Es defineix com a òrgan de debat i decisió sobre temes d’índole sindical i especialment pel que fa a la negociació col·lectiva i eleccions sindicals

Estableix el Programa reivindicatiu de la CGT. Analitza i acorda l’estratègia per a la negociació col·lectiva.

Hi assisteixen els delegats elegits pels Sindicats. Se celebra cada dos anys, alternant-se la seva celebració anualment amb els Plens confederals.

Què és un Ple

És el màxim òrgan de decisió entre Congressos.

Hi assisteixen delegacions de les Confederacions Territorials en proporció a el nombre d’afiliació, que es trien en els respectius plens de cada Confederació territorial que se celebren prèviament i on es prenen els acords que aquells duran a Ple Confederal. Se celebra cada dos anys, alternant-se la seva celebració anualment amb les Conferències Sindicals.

Estableix les línies generals d’actuació de CGT a temes econòmics, administratius, sociopolítics i d’actualitat, així com els criteris de funcionament que es considerin necessaris en el període entre congressos. En qualsevol cas, un Ple no pot modificar els Estatuts confederals ni prendre acords contradictoris pel que fa als presos en Congrés.

Com es prenen els acords a la CGT

Les decisions en CGT s’adopten per i des de les ASSEMBLEES D’AFILIACIÓ DELS SINDICATS (Sindicats territorials de Branca) EL PACTE FEDERATIU DÓNA LLOC A LA CONFEDERACIÓ.

Sobre aquesta base s’estableix un senzill esquema per a l’adopció de les decisions comunes a través de Plenàries, Plens, Conferències i Congressos en l’àmbit estatal, traslladant aquest esquema a la resta de les estructures que els reproduiran per acord un cop adaptat a cada realitat.

Tots i cada un dels àmbits organitzatius descrits han de dotar-se dels seus propis estatuts que clarifiquin la manera de funcionar i la fórmula per adoptar acords sense contradir el funcionament definit per al conjunt de la CGT.

Respectar els acords presos per decisió majoritària, havent sentit a les minories i respectant tant a aquestes com el dret individual de no compartir aquestes decisions, però sense dret a paralitzar-les i boicotejar o contradir públicament; planificar entre totes, compartir i donar suport als altres, són les característiques que defineixen la nostra cultura organitzativa per construir una alternativa real a el conjunt de contravalors que es donen en la nostra societat (individualisme, competència, autoritarisme … etc.)