Com pot actuar l’empresa davant el coronavirus?

Les empreses afectades pel COVID-19 que tanquin no es faran càrrec ni de les cotitzacions a la Seguretat Social ni de les possibles indemnitzacions.

esquerda_erte_web.pdf

I les treballadores i treballadors?

Les treballadores i treballadors subjectes a un ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació) cobraran el seu sou com a subsidi per desocupació (ATUR) sense consumir el mateix o que es restin els dies que tenia acumulats com a dret.

Aquest cas es produirà quan ens trobem que l’empresa ha de suspendre TEMPORALMENT la seva activitat, ja sigui de manera total o parcial, per decisió de les Autoritats Sanitàries o de manera indirecta pels efectes del virus.

Les causes considerades de força major que justifiquen un ERTO són:

1. Índex d’absentisme que impedeixen continuar amb l’activitat de l’empresa per malaltia, adopció de mesures mèdiques d’aïllament, etc…
2. Decisions de l’Autoritat Sanitària que aconsellin el tancament per raons de precaució, prevenció i cautela.

En tot cas, cal tenir en compte que l’empresa sempre ha de seguir el procediment legal establert (període de consultes amb la representació dels treballadors, etc.)

Conseqüències:

Aquest període en què les treballadores i treballadors cobraran una part del subsidi per desocupació, no constarà com consumit de manera efectiva per part dels qui es vegin obligats a acollir-s’hi.

Es tindrà en compte la base de cotització dels 6 mesos anteriors, i el cobrament serà del 75% durant els primers 6 mesos i del 50% posteriorment. Existeix la possibilitat també de suspendre totalment o parcialment l’activitat sense tramitar un expedient de regulació d’ocupació .

Aquest procediment és el que es regeix per l’article 30 de l’Estatut dels Treballadors:
“Si el treballador no pogués prestar els seus serveis una vegada vigent el contracte perquè l’empresari es retardava a donar-li treball per impediments imputables al mateix i no al treballador, aquest conservarà el dret al seu salari, sense que se li pugui fer compensar el que va perdre amb un altre treball realitzat en un altre temps.”

Les treballadores i treballadors subjectes a un ERO (Expedient de Regulació d’Ocupació)

L’EXPEDIENT DE REGULACION D’OCUPACIÓ, es diferencia de l’ERTE per la seva temporalitat, ja que l’ERO és definitiu.

Es regeix segons l’article 51 de la llei de l’Estatut dels Treballadors. En aquest cas, les indemnitzacions que procedeixin seran a càrrec del Fons de Garantia Salarial amb les limitacions legalment establertes per aquest.

CASOS DE QUARANTENA

Els casos per quarantena per coronavirus seran considerats baixa laboral per contingència comuna. Totes aquelles treballadores i treballadors que amb símptomes han de saber que els comunicats de baixes mèdiques seran sempre emesos pels Serveis Públics de Salut i MAI per la MÚTUA. Serà considerat com a malaltia comuna però a l’efecte de prestació com a accident de treball o malaltia professional, és a dir, que a partir del primer dia percebran el 75% que anirà a càrrec de la Seguretat Social o depenent del conveni el 100%.

Des de CGT exigim que es pagui tot el salari i que siguin les mútues i no la Seguretat Social qui se’n faci càrrec.

També, exigim a les administracions que han licitat les empreses que presten serveis als ens públics, que siguin responsables i els comuniqui si la licitació segueix en peu.

En cas que l’empresa no tingui pèrdues, que les obliguin a no acomiadar (ni temporalment) les treballadores o treballadors.