Comunicació de manifestacions o concentracions

La realització de reunions i manifestacions en llocs de trànsit públic s’ha de comunicar prèviament per escrit a la Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior. També s’han de comunicar les modificacions importants, com la data, l’hora, el lloc de celebració i altres circumstàncies rellevants, així com la desconvocatòria, si s’escau.

En cas de manifestació o concentració la Llei disposa que cal informar-ne l’Administració per mitjà d’un escrit de comunicació. El termini per presentar-lo és de 10 dies, com a mínim, i 30 com a màxim. Si hi ha causes extraordinàries que justifiquin la urgència de la celebració de l’acte, l’escrit de comunicació es pot presentar amb una antelació mínima de 24 hores.

En compliment de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, a partir del 12 de març la comunicació de la celebració d’una manifestació o concentració s’haurà de fer a través d’un formulari electrònic que trobareu a la vostra disposició en aquesta pàgina.

També s’han de comunicar les modificacions importants, com la data, l’hora, el lloc de celebració i d’altres circumstàncies rellevants, així com la desconvocatòria si s’escau.

Comunicar una manifestació o concentració

Del bon ordre de les manifestacions i concentracions en són responsables els organitzadors, els quals han d’adoptar les mesures perquè es desenvolupin adequadament.

Terminis

La comunicació s’ha de presentar amb una antelació de 10 dies naturals, com a mínim, i de 30, com a màxim, a la data prevista per dur a terme la manifestació o concentració.

Quan hi hagi causes extraordinàries i greus que justifiquin la urgència de la convocatòria de la manifestació o concentració, la comunicació es pot fer amb una antelació mínima de 24 hores.

La Direcció General d’Administració de Seguretat ha de notificar a l’ajuntament afectat les dades que conté la comunicació, perquè informi en un termini de 24 hores sobre les circumstàncies del lloc o del recorregut proposat. Aquest informe s’ha de referir a causes objectives, no té caràcter vinculant i ha de ser motivat. En el cas que no es rebi en el termini esmentat s’entén favorable.

Tràmits

Si ets un particular, pots fer aquest tràmit per internet o presencialment. Així mateix, s’ha habilitat perquè et puguin ajudar presencialment des d’una oficina d’atenció ciutadana (OAC) de les que s’especifiquen als punts de tramitació, on la persona que t’atengui pot fer el tràmit en nom teu, amb el teu consentiment.

Els autònoms, professionals, empreses, entitats i altres col·lectius heu de tramitar per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

No cal que disposeu d’idCAT Mòbil o certificat digital.

Per internet

Instruccions per emplenar el formulari

  1. El sistema validarà les dades i comprovarà les que són obligatòries. Si es detecten errors en les dades introduïdes o falten dades obligatòries, el sistema avisarà mitjançant el missatge d’error corresponent.
  2. Cal emplenar totes les dades obligatòries que es presenten al formulari de sol·licitud, a més de les dades opcionals que es considerin. Després s’ha de prémer el botó “enviar” i la sol·licitud validada s’envia a la Direcció General d’Administració de Seguretat.
  3. El formulari informa que la sol·licitud s’ha enviat correctament. Si el sol·licitant ha emplenat el camp de correu electrònic, rebrà un missatge de correu que conté, entre altres dades, el número de registre, i el dia i l’hora de presentació. Tant l’avís en pantalla com el correu electrònic de resposta acrediten que la sol·licitud ha quedat enregistrada correctament.
  4. Cal disposar d’un dels navegadors següents: Google Chrome, Mozilla o Explorer en la versió 10 o superior.

Suport a la tramitació.

Comunicar la modificació d’una manifestació o concentració

Es pot comunicar la modificació d’una manifestació i/o concentració en qualsevol moment anterior a la resposta de la Direcció General d’Administració de Seguretat.

Si la modificació afecta les circumstàncies del lloc o el recorregut, la Direcció General d’Administració de Seguretat ha de notificar a l’ajuntament afectat les dades de la modificació, perquè informi en un termini de 24 hores sobre les circumstàncies del lloc o del recorregut proposat. Aquest informe s’ha de referir a causes objectives, no té caràcter vinculant i ha de ser motivat. En el cas que no es rebi en el termini esmentat s’entén favorable.

Si ets un particular pots fer aquest tràmit per internet o presencialment. Així mateix, està habilitat perquè et puguin ajudar presencialment des d’una oficina d’atenció ciutadana (OAC) de les que s’especifiquen als punts de tramitació, on la persona que t’atengui pot fer el tràmit en nom teu, amb el teu consentiment.

Els autònoms, professionals, empreses, entitats i altres col·lectius heu de tramitar per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Per internet

Formulari electrònic per modificar una convocatòria de manisfestació o concentració

Comunicar la desconvocatòria d’una manifestació o concentració prèviament convocada

Es pot desconvocar en qualsevol moment posterior a la comunicació d’una manifestació o concentració.

Si ets un particular pots fer aquest tràmit per internet o presencialment. Així mateix, està habilitat perquè et puguin ajudar presencialment des d’una oficina d’atenció ciutadana (OAC) de les que s’especifiquen als punts de tramitació, on la persona que t’atengui pot fer el tràmit en nom teu, amb el teu consentiment.

Els autònoms, professionals, empreses, entitats i altres col·lectius heu de tramitar per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

No cal que disposeu d’idCAT Mòbil o certificat digital.

Per internet

Formulari electrònic per desconvocar una manisfestació o concentracióVes-hi

Suport a la tramitació

Normativa