Comunicat a les AMPAs sobre la concentració del 16 de març

A l’AMPA:

Per què diem NO a la sisena hora?

Som conscients que la primera opinió de la majoria de pares i mares en conèixer l’anunci de la Consellera d’implantar la sisena hora als centres públics de primària, haurà estat favorable a aquesta mesura,pensant segurament: “ Si l’escola m’acull el nen/a de forma gratuïta una hora més, que jo puc aprofitar per …, doncs no està malament la 6ª h.”
Tot i que podem entendre que es produeixi aquest raonament immediat, creiem que cal tenir en compte altres consideracions ja que l’increment d’una hora en la jornada escolar, lluny de solucionar cap de les actuals mancances del sistema educatiu (fracàs escolar, rendiment, atenció a la diversitat de l’alumnat, aules massificades, etc.) repercutirà negativament en el nen, en les famílies i en l’ensenyament públic en general. És per això que posem en la vostra consideració arguments del nostre rebuig a aquesta mesura del Departament d’Educació:

Equiparar l’escola pública amb la privada concertada?
La sisena hora ha estat utilitzada fins ara a la concertada com a reclam per atreure les famílies: “si el nen/a està més a l’escola gaudirà de més hores per a ampliar o reforçar el currículum”. Aquest argument, en realitat dissimulava una font d’ingressos extraordinaris (a part del salari diferit dels professors a través dels concerts educatius), no obligatori per als pares legalment.
Aquest excedent d’horari tant criticat fins ara per tots els sindicats i partits d’esquerres serà exportat a l’escola pública; i per tant, donat que la seva aplicació normativa afectarà a tots els “centres sostinguts amb fons públics”, els recursos humans necessaris per dotar de professorat aquesta franja horària hauran d’abastar tant a l’escola pública com a la privada concertada.
El gran beneficiari doncs d’aquesta mesura serà l’escola privada concertada, qui rebrà
un increment en els concerts, de fons públics per a cobrir el que fins ara pagaven els pares.

Millora la qualitat educativa i contribueix a disminuir el fracàs escolar?
La veritable millora de la qualitat educativa ha de passar forçosament per un augment de les plantilles lligat a una disminució de les ràtios, que faciliti una major atenció a la diversitat. Des del punt de vista pedagògic no creiem que sigui prioritari, perquè estem en la mitjana d’hores de la Unió Europea i perquè no hi ha arguments que justifiquin ampliar l’horari de l’alumnat a primària. Creiem que això suposarà una inversió de despeses molt gran, una part de la qual es desviarà a la privada concertada.

Contribueix a conciliar la vida laboral i familiar?
L’escola no pot ser un aparcament provisional. Els nens/es han de gaudir d’un temps extraescolar que complementi amb activitats lúdiques i culturals el seu procés educatiu, així com d’un temps de descans i d’oci personal. La conciliació laboral-familiar implica precisament disminuir la jornada laboral del nen/a i de l’adult per a invertir el temps en relacions personals. Es responsabilitat doncs d’ administracions i patronal assumir una reducció generalitzada de la jornada laboral d’una banda a 35 hores, i facilitar la compatibilització horària entre pares/mares i fills/es. Les administracions locals i autonòmiques han d’assumir el cost de les activitats extraescolars.