[Comunicat intersindical] en defensa de la formació professional inicial

En breu farà 6 anys de la publicació de la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificacions professionals. Possiblement, la llei amb més repercussions negatives sobre el sistema públic educatiu català. La llei catalana de l’FP és filla de la Llei d’Educació de Catalunya, de la qual hereta els seus principis neoliberals, és a dir, primacia d’allò privat sobre allò públic, externalització, ingerència del mercat sobre la governança del sistema educatiu, la competitivitat com a màxima general de tots els aprenentatges i el lliurament sistemàtic dels estudis i dels estudiants a l’empresa. D’aquesta manera, els ensenyaments polivalents per a tota una vida professional deixen pas a uns aprenentatges concrets destinats a satisfer les necessitats puntuals d’una empresa. Un pas més ha sigut l’aprovació dels estatuts de de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya aquest febrer i la implantació, via orientacions, de la reforma curricular sense modificació del currículum oficial vigent. 

Els sindicats sotasignats, representants de la immensa majoria del professorat de Formació Professional: 

1.- Exigim una nova llei que blindi l’FP en el si del Departament d’Educació, i que garanteixi els recursos econòmics, materials i de personal necessaris. Diem no a la privatització. Volem la reversió de l’externalització de l’FP que suposa l’adscripció de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya al Departament de Presidència. 

2.- Exigim la no obligatorietat de la modalitat DUAL i que aquesta tan sols sigui aplicable en aquells cicles formatius on quedi constatat que la modalitat DUAL millora la formació de l’alumnat. Reclamem un sou just per cursar aquesta modalitat, amb contracte laboral i no pas beca salari. 

3.- Denunciem que la formació integral que necessita l’alumnat que cursa FP inicial s’equipari a la formació merament per a l‘ocupació tal com està concebuda actualment. 

4.- Exigim el manteniment de les hores de formació curriculars en els mòduls professionals, on els alumnes aprenen la professió a l’institut, i un reconeixement econòmic de les pràctiques (FCT). L’FP inicial està destinada a crear professionals qualificats i no pas mà d’obra barata. 

5.- Exigim que la futura llei vagi lligada a una legislació laboral que blindi la qualificació dels estudiants titulats d’FP perquè s’ocupin d’acord amb la seva formació. Acadèmicament, cal vetllar perquè el funcionament dels centres no quedi supeditat als interessos de l’entorn productiu immediat. 

6.- Demanem que tot el professorat de CF accedeixi en igualtat de condicions com a funcionari públic docent. No a la contractació injustificada de professorat laboral, la participació del professorat especialista ha de tenir caràcter excepcional i no pot implicar la pèrdua de drets. Reclamem una equiparació salarial a l’alça del professorat de cicles formatius, atès que imparteixen el mateix nivell docent. 

7.- Exigim mantenir el propòsit igualador de l’FP, no generant diferències i competitivitat entre centres amb l’assignació opaca de recursos, fet agreujat amb la implantació de la FP Dual. 

8.- Considerem imprescindible augmentar la despesa pública per dotar de mitjans, humans i materials, els instituts d’FP, ja que és l’única via per aconseguir uns estudis de qualitat. No a la desinversió i malbaratament de recursos que suposa l’externalització de la formació professional. 

9.- Retirada de la implementació de la reforma curricular atès que comporta la reducció de la formació acadèmica i n’implica l’externalització. 

Per tot això, demanem la derogació immediata de la Llei 10/2015 de formació i qualificacions professionals, que implica el desmantellament i la desregularització de l’FP i afavoreix la gestió poc transparent dels recursos públics

Catalunya, 17 de març de 2021