Comunicat sobre el preacord de l’annex del conveni del CEB

DOC

El passat 15 de febrer els sindicats que negocien les nostres condicions laborals al Consorci d’Educació van convocar una assemblea per tal d’informar i decidir respecte la proposta d’acord de l’annex del CEB del conveni de l’Ajuntament de Barcelona.
Tot i que ens va arribar la convocatòria i el document un dia abans, vam assistir-hi per poder aportar algunes consideracions:

 1. Sentim que aquestes negociacions s’han fet amb poca transparència i sense la participació de les treballadores i treballadors. A més s’ha informat i s’ha facilitat el document amb molt poca antelació i doncs el personal no hem tingut temps suficient per llegir-lo, reflexionar-hi i fer preguntes i possibles aportacions.

 1. En la reunió (perquè poc tenia d’assemblea) la part social va expressar que no era el millor dels acords possibles i que seria bo fer una mobilització. Però seguidament van dir que com érem tant poca gent, no hi havia forces per fer-la i que consideraven que s’havia de signar.

Des de la CGT tenim molt clar que no es pot convocar una assemblea, o qualsevol tipus d’acció, amb poca antelació. Les assemblees i les mobilitzacions, per a que tinguin èxit, s’han de treballar molt: s’ha d’anar als centres i fer-hi assemblees, s’ha de fer unitat sindical incloent tots els actors implicats, s’ha de donar informació clara i transparent.

 1. Pensem que aquest no és un bon acord per les treballadores i treballadors del CEB i que tornem a perdre una oportunitat de fer pressió i aconseguir millores. Per això nosaltres vam proposar no signar aquest preacord i començar a treballar per una mobilització que doni suport a les companyes que negocien l’annex i fer pressió per millorar-lo

A continuació facilitem les notes que hem pogut fer respecte el redactat de l’annex. Durant l’assemblea vam esmentar-ne algunes quan ens van deixar parlar. Pensem que les representants sindicals es van posar molt a la defensiva i ho van sentir com un atac. No era aquesta la nostra intenció. A la CGT volem fer pinya i treballar plegades per la millora de les condicions laborals i això és el que vam voler transmetre amb la nostra intervenció. Malauradament no vam poder fer totes les preguntes i puntualitzacions que teníem preparades. Així doncs, les compartim amb tothom en el següent full.

SEGUIM TREBALLANT PER LA UNITAT SINDICAL, LA TRANSPARÈNCIA, LA DEMOCRÀCIA I LA ORGANITZACIÓ DE LES TREBALLADORES I TREBALLADORS PER RECUPERAR ELS NOSTRES DRETS.ANOTACIONS PER PART DE LA CGT

 1. RESPECTE EL CONVENI MARC. → Hi ha millores considerables del conveni marc que pel pacte d’homolagació no tindran aplicació pel personal docent.
 • El personal docent NO percebrà l’increment salarial en forma de complement d’experiència professional cada mes que percebrà la resta de personal municipal, pel pacte d’homologació.
 • El personal docent NO gaudirà de la reducció de la jornada laboral a 35 hores durant 5 mesos.

    2. RESPECTE L’ANNEX DEL CEB
Ambit funcional i personal
NOU: També afecta al personal laboral contractat pel CEB

CLAUSULES PRELIMINARS
1a- Pacte d’homologació. Segueix igual i més
 • Aplicació de la llei 12/2009 del 10 de juliol, LEC, així com els decrets que la desenvolupin → vol dir aplicació DEL decret de plantilles, Que avala els perfils professionals i les entrevistes per ocupar els llocs de treball que pot comportar, per exemple discriminació de gènere. (Al sindicat arriben casos del Departament d’Ensenyament on s’ha discriminat a dones embarassades)
2a: Competència dels òrgans del CEB
 • La resolució dels assumptes en matèria de personal serà de competència dels òrgans del CEB—- això no apareix a l’antic annexe, era diferent? Ens desvincula encara més de l’Ajuntament?
CAPITOL II: CONDICIONS DE DEDICACIÓ
Article 2. Jornada, horaris, calendari
 1. Personal docent homologat—> no especifica hores lectives, es podrien intentar blindar. Els de la Diputació ho van fer i NO els van incrementar l’horari lectiu amb les retallades.
 2. Personal PAS adscrit a centres
 • Especifica que la incorporació al centre de l’1 al 15 pel PAS. → contradicció amb el calendari de matrícula que imposa el Departament.
 • Distribució horària del PAS: període de matriculació i el que digui el departament→ compensació amb 2 dies addicionals d’assumptes propis aprovat per direcció o denegació motivada.–> És suficient??

Article 3 vacances:  
a)Personal docent homologat
 • Dies addicionals de vacances  per anys d’antiguitat, es pot gaudir
 1. Acumulant-los i gaudint-los LA PRIMERA QUINCENA DE JULIOL o b) Gaudir 1 o 2 dies com a màxim durant el curs escolar i la resta inmediatament abans de la finalització de la relació laboral.
S’hauria de pactar poder gaudir-los en períodoes no lectius, però a principis de setembre o a finals de juny, en cap cas la primera quincena de juliol.
Diu que s’estudiarà l’aplicació a docents per valorar altres opcions: ho deixa en l’aire i subjecte a negociació individual.
 • Continua apareixent el controvertit  3.1.2 de l’antic conveni, on diu que EXCEPCIONALMENT , 6 DELS 8 DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ a que fa referència el primer paràgraf de l’article  15.2.m es podran gaudir …amb caràcter recuperable.. De què depèn la excepció??
b) PAS adscrit a centres:
 • els dies addicionals de vacances per anys d’antiguitat es gaudiran PREFERENTMENT amb les vacances d’estiu, en periodes no lectius. → qui decideix la preferència?

Article 4. Permisos i llicències.
 1. Personal docent
Article 15 acord marc excepte:
15.2.m dies per assumptes personals sense justificació, … dies d’assumptes personals per compliment de trienis → es consideren inclosos en el període de tancament dels centres en períodes no lectius. Les bressol, en canvi, sí ho tenen (acaben l’atenció a infants el 15 de juliol)
Puntualitza que podem tenir reducció del 50% per interès particular amb reducció proporcional del sou, cosa que aplaudim, però ja ho teníem.

No es millora res pels majors de 55 o els majors de 60, es podria tenir la possibilitat d’una reducció de jornada amb el 100% de retribucions pels majors de 60 per paliar el greuge comparatiu amb la jubilació als 60 dels docents de la Generalitat

No apareix cap indisposat.Sabem que apareix al conveni marc, però pensem que s’hauria de cioncretar a l’annex per a que no hi hagi dubtes, atès que hi ha centres on les direccions neguen que existeixi. A més el personal de la Generalitat té una bossa de 15 hores abans d’haver d’agafar la baixa, que és el mateix que 2 dies d’indisposat. .

Diu que tenim dret a l’article 31, de conciliació familiar, que és el complement del 6% en la reducció de jornada per cura de menor de 6 a 12 anys. Però no diu res de les 30 hores per afers propis recuperables o fins a 80 per conciliació familia de l’article 13.7.2 del conveni marc, creiem que també s’hauria d’esmentar al nostre annex per evitar ambigüetats.

CAPITOL III CONDICIONS PROFESSIONALS
Article 5 Oferta d’ocupació pública, promoció i selecció
 • Cambia nomenclatura: tècnic auxiliar d’activitats socials=tècnic especialista d’educació especial, tècnic especialista d’educació infantil. La titulació requerida és la mateixa?
 • Propmoció personal docent: Per a possibilitar la promoció professional i la mobilitat del personal docent es proposarà als òrgans que corresponguin de l’Ajuntament de Barcelona la convocatòria, durant la vigència d’aquest acord, de promoció interna horitzontal del personal de les categories de professorat docent del subgrup de titulació A1 a categories de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb els requisits de titulació requerits. Ho celebrem i felicitem haver aconseguit la millora., Però si vols ser docent no serveix gaire i no es podria tornar enrere.

Respecte promoció: si no hi ha accés als cursos de direcció el personal municipal te poques perspectives de promoció.

Article 6 trasllats i mobilitat
Mobilitat voluntària periòdica com a mínim cada 4 anys. No queda clar a quina categoria laboral fa referència. Especifica que per docents es farà concurs de trasllats amb la mateixa periodicitat que a  la Generalitat, que actualment són cada 2 anys, però en l’acord no es blinda i si la Generalitat decideix canviar-ho també ens afectarà a nosaltres.

Article 8 Borses de treball
Es constituirà subcomissió de borses de subalterns que depèn de la comissió tècnica de borses de l’ajuntament  Els informes i decisions seguiran passant per la comissió general de l’Ajuntament? Allà la CGT sí que hi és
-Personal docent homologat. NO POSA RES. NO HI HA NORMATIVA DE BORSES→ INDEFENSIÓ DELS TREBALLADORS

Article 9: Formació
Hauria de dir alguna cosa de l’accés als cursos de direcció

Article 10. Personal subaltern
Defineix les funcions. Pot ser ambigu el terme petit manteniment

Article 11. Pensions
Assignació al pla de pensions: s’hauria de poder cobrar d’una altra manera i no posant diners públics a un fons de pensions privat gestionat pel BBVA

Article 12: Fons de cultura i esports
Què es fa amb els 2500€ l’any?? Es podrien iinvertir en la demanda pels interinso deixar que el col·lectiu decidís com invertir-los.   

Article 17 mitjans materials.
900€ al comité d’empres→ només per laborals? Què es fa amb els diners?

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Parla de la paga extra del 2014, que s’abonarà en forma de bestreta pel personal docent el maig del 2019. → Un altre cop l’embolic de la bestreta per subsanar de mala manera el vergonyós acord dels sindicats de la mesa de funcionaris que fa referència a la devolució de la paga en 4 anys.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA.
Aportació a la comissió de seguiment: quants diners són? Què es fa amb ells?
Per altra banda, hi ha aspectes que afecten directament al funcionament dels centres i a les condicions laborals del personal que no s’han tingut en compte:
 1. Establir mecanismes de control dels equips directius, com per exemple respecte el seu absentisme o autoritarisme. Cal habilitar canals per denunciar aquests fets per part de les treballadores.
 2. Establir mecanismes de transparència en l’elecció dels equips directius, i no supeditar-los al nefast decret de direccions de la LEC
 3. Establir mecanismes de control de transparència en els comptes. Cal que siguin públics i cal que sigui obligatori publicar-los al web del centre.
 4. Establir mecanismes de transparència en quant a la selecció de personal tort respectant la llei del funcionariat: transparència, meritocràcia i publicitat.

Per acabar, volem agrair a les representants sindicals amb presència a la mesa l’esforç fet i celebrem i les felicitem per les millores aconseguides. Som conscients del que costa dur a terme una negociació com aquesta. Tanmateix insistim que creiem que podríem aconseguir-ne més amb la participació i suport de les treballadores i treballadors.

Així doncs, animem a la part social a seguir lluitant per el nostre conveni amb la participació de totes i tots els afectats per aquest.

ORGANITZEM-NOS DES DE BAIX PER GUANYAR!