[Concurs de mèrits] He aprovat els oposicions. Ara què?

Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener. La fase d’oposició consta de dues proves eliminatòries. La seva superació permet a l’aspirant passar a la fase de concurs.

Els tribunals han d’exposar les qualificacions de les proves obtingudes pels aspirants en el tauler d’anuncis dels locals on aquestes s’hagin realitzat.

Nombre màxim d’aprovats.

Les comissions de selecció o els tribunals quan actuen com a comissió de selecció no poden declarar que han superat el procediment selectiu un nombre superior d’aspirants al de les places convocades. No obstant això, els aspirants seleccionats pel procediment d’accés a un cos superior que ocupin amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i especialitat a què accedeixen i hagin optat per continuar en aquestes, no consumeixen plaça i, per tant, el nombre de places per aquest procediment s’augmentarà en el mateix nombre que els aspirants amb aquests requisits que superin totes les proves. Qualsevol proposta de selecció que contravingui el que s’ha establert anteriorment serà nul·la de ple dret.

Superació de la fase d’oposició

La qualificació corresponent a la fase d’oposició és la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en les proves d’aquesta fase, sempre que les dues hagin estat superades. Les mitjanes aritmètiques de les qualificacions abans esmentades, atorgades pels membres del tribunal, es calculen amb una aproximació fins a la deumil·lèsima.

La puntuació final de la fase d’oposició és necessàriament entre cinc i deu punts i permet accedir a la fase de concurs.

La fase d’oposició finalitzarà abans del 31 de juliol de 2019, llevat que, per circumstàncies excepcionals, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics autoritzi un altre termini a determinats tribunals.

Fase de concurs de mèrits.

Al·legació de mèrits davant el tribunal.

Els aspirants que una vegada començat el procés selectiu han d’acreditar mèrits, tenen a la seva disposició el full d’autobarem als serveis territorials, al Consorci d’Educació de Barcelona, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona i a la seu central del Departament d’Educació i que també es pot imprimir a través de la pàgina d’Internet: educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents.

Els aspirants que hagin superat la fase d’oposició han d’al·legar en sessió pública, comunicada amb vint-i-quatre hores d’antelació pels tribunals, tots els mèrits que considerin oportuns, d’acord amb el procediment pel qual participen i segons els barems dels annexos 3 i 4 d’aquesta Resolució, i lliurar al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full esmentat. Només es poden puntuar els mèrits que s’al·leguin en la sessió pública convocada pel tribunal, els quals han de ser degudament justificats mitjançant la documentació que es determina en els annexos 3 i 4, i els que constin informats al registre informàtic de personal docent.

L’aspirant pot autoritzar a una persona perquè pugui lliurar en nom seu la documentació justificativa dels seus mèrits.

Pel que fa a l’acreditació de l’experiència docent prèvia (apartats 1.1 i 1.2 de l’annex 3) els tribunals tenen la informació de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, relativa al temps de serveis prestats en centres docents i serveis educatius dependents del Departament d’Educació, una vegada aquests hagin fet pública la puntuació de la prova de la fase d’oposició. Aquesta llista de temps de serveis prestats ha de fer-se pública a la seu dels respectius tribunals on estiguin assignats els aspirants no més tard del dia en que els aspirants al·leguin els seus mèrits.

Qualificació de la fase de concurs.

L’assignació de la puntuació que correspongui als aspirants en aquesta fase la porten a terme els tribunals corresponents.

La qualificació de la fase de concurs s’aplica únicament als aspirants que hagin superat la fase d’oposició.

Valoració definitiva de la fase de concurs.

Després de la publicació de les qualificacions de la fase d’oposició, els tribunals fan públics els resultats de la valoració provisional dels mèrits, per apartats i subapartats, al tauler d’anuncis del local on es realitzi el procediment selectiu, i han d’obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, davant el president del tribunal, o de nova documentació justificativa de mèrits al·legats en la sol·licitud de participació, sempre que aquests hagin estat perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

Un cop fetes les actuacions que siguin pertinents els tribunals estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant una resposta escrita. Posteriorment, una vegada admesa o no la nova documentació justificativa aportada, fan públics els resultats de la valoració definitiva dels mèrits de tots els aspirants que hagin superat la fase d’oposició. Contra aquesta valoració els interessats poden interposar recurs d’alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes.

Recuperació de la documentació presentada per justificar els mèrits.

La recuperació de la documentació presentada pels aspirants s’efectua en el lloc, la data i l’hora que els tribunals fixin, llevat que es produeixi reclamació per part d’algun aspirant que els afecti; en aquest cas, els tribunals han de retenir-la a efectes de comprovació o prova. En cap cas no es retorna el full d’autobarem.

Quan no hi hagi cap reclamació per part de cap aspirant i no s’hagi retirat la documentació en el termini assenyalat pel tribunal, s’entén que els aspirants renuncien a la seva recuperació, tant davant el tribunal com davant altres òrgans de l’Administració educativa. Un cop retirada la documentació, els aspirants no poden efectuar cap reclamació en relació amb aquest aspecte.

Així mateix, en el procediment d’ingrés, tampoc es retorna la programació didàctica d’aquells aspirants que hagin realitzat la primera prova, ja que aquesta està inclosa entre la documentació de la part A de la primera prova.