Concurs de trasllats: tramitació telemàtica

ORDRE EDU/528/2008, de 28 de novembre, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació del personal docent en les convocatòries de concursos de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació i als centres docents públics.

• Les sol•licituds s’han de presentar exclusivament pels mitjans telemàtics del portal a través de la pàgina d’internet del Departament d’Educació http://www.gencat.cat/educacio.

• La Identificació i autenticació del sol•licitant s’efectuarà per mitjà del codi d’usuari i contrasenya que s’estableixin a l’aplicació, que es faran servir a la vegada per a posteriors consultes sobre els resultats.

• A efectes dels terminis de presentació de la sol•licitud, si aquesta es presenta en un dia inhàbil (diumenge o festiu), s’entendrà efectuada el primer dia hàbil següent.

• La persona interessada pot acreditar la presentació de la sol•licitud amb la impressió de la sol•licitud tramitada definitivament, en la qual ha de constar, necessàriament, el número de registre d’entrada assignat des del portal de http://www.gencat.cat.