Contractació de personal especialista

El Servei de Personal Docent dels ST identifica la persona que cal contractar, la qual ha de reunir els requisits establerts a l’annex II de l’Ordre EDU/321/2009, de 16 de juny (DOGC núm. 5410, de 30.6.2009), per la qual es crea la borsa de treball de professors especialistes per als ensenyaments de formació professional en instituts d’ensenyaments secundaris dependents del Departament d’Ensenyament i es convoca el procediment per accedir-hi.

Pas a pas per contractar personal especialista

Pas 1

El Servei de Personal Docent dels ST identifica la persona que cal contractar, la qual ha de reunir els requisits establerts a l’annex II de l’Ordre EDU/321/2009, de 16 de juny (DOGC núm. 5410, de 30.6.2009), per la qual es crea la borsa de treball de professors especialistes per als ensenyaments de formació professional en instituts d’ensenyaments secundaris dependents del Departament d’Ensenyament i es convoca el procediment per accedir-hi.

a) Tenir ciutadania espanyola o ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l’Estat espanyol, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sigui quina sigui llur nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels progenitors.

b) Tenir setze anys complerts i no excedir l’edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

c) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al lloc de treball a què s’opta.

d) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.

Els aspirants que participin i s’acullin al que estableix l’apartat a d’aquesta base amb nacionalitat no espanyola han d’acreditar, igualment, que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.

e) Acreditar el coneixement de les llengües catalana i castellana d’acord amb allò que disposa la normativa vigent.

Per ocupar llocs de treball al territori d’Era Val d’Aran cal acreditar el coneixement oral i escrit de l’aranès, d’acord amb la normativa vigent.

f) Haver dut a terme una activitat professional habitual remunerada durant un període mínim de dos anys seguits en els cinc anys immediatament anteriors a la contractació com a professorat especialista que capaciti per impartir els mòduls o crèdits. L’activitat professional pot ser contínua o discontínua i s’acredita amb la documentació corresponent. Per a activitats professionals discontínues que pel seu caràcter no comportin la inclusió en cap règim de la seguretat social, cal aportar còpia de les declaracions d’ingressos efectuades a l’Agència Tributària.

Les persones que hagin treballat com a professors especialistes en centres públics del Departament d’Educació han d’acreditar l’exercici simultani de l’activitat professional i de l’activitat docent durant un mínim de sis mesos, en el període dels dotze darrers mesos, computats de l’1 de juliol al 30 de juny.
Aquests requisits també s’han de complir en el moment de la contractació.

Pas 2

El Servei de Personal Docent dels ST sol·licita a la persona interessada la documentació necessària.

Situació A

Si ha treballat per al Departament en els darrers cinc anys com a especialista, només cal que presenti els apartats d i e de la documentació.

Situació B

Si no ha treballat mai per al Departament, ha de presentar la documentació que estableix l’Ordre EDU/321/2009, de 16 de juny, per la qual es crea la borsa de treball de professors especialistes per als ensenyaments de formació professional en instituts d’ensenyaments secundaris dependents del Departament d’Educació i es convoca el procediment per accedir-hi (DOGC núm. 5410, de 30.6.2009).

a) Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI). Si és nacional d’un estat membre de la Unió Europea, cal presentar dues fotocòpies del document acreditatiu de la nacionalitat o, si de cas en manca, dues fotocòpies del passaport. Sigui com sigui, el document acreditatiu ha de ser vigent.

b) Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al lloc de treball a què s’opta, expedit per qualsevol metge de família dels centres d’atenció primària.

c) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, segons el model que figura com a annex 5. Així mateix, els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen, segons el model que figura com a annex 5.

d) Informe de vida laboral o certificació equivalent de la mutualitat laboral a la qual estiguin afiliats on consti l’empresa, el grup de cotització i el període de contractació o, si de cas, el període de cotització al règim especial de treballadors autònoms.

e) Certificació de l’empresa en la qual consti específicament la durada del contracte, l’activitat desenvolupada i el període de temps en què s’ha desenvolupat l’activitat. En el cas de treballadors autònoms, certificació d’estar inscrits en el cens d’obligats tributaris.

f) Curriculum vitae, acompanyat de tota la documentació justificativa que consideri necessària la persona interessada d’acord amb el model que figura com a annex 4.

g) Document acreditatiu del requisit al·legat per quedar exempt de la prova prèvia de coneixement de la llengua catalana.

h) Declaració de no estar sotmesos a cap incomptabilitat de les recollides en la Llei 21/1987, de 26 de novembre de 1987.

Pas 3

Un cop analitzada la documentació, el Servei de Personal Docent prepara el contracte i el passa al director o directora dels ST perquè el signi.

Pas 4

El Servei de Personal Docent tramet el contracte signat pel director dels ST a la Intervenció perquè el fiscalitzi (vegeu l’apartat Tramitació a la Intervenció).

Si són contractes nous, cal adjuntar com a mínim una còpia del certificat de català, de l’informe de vida laboral i del curriculum vitae.

Pas 5

L’interventor fiscalitza el contracte i el torna als ST.

Pas 6

El Servei de Personal Docent convoca la persona interessada perquè signi el contracte.

Pas 7

El Servei de Personal Docent fa la gravació al GIP.

Pas 8

Es comunica al centre la data d’incorporació del professor especialista.

Els ST tenen delegada aquesta competència per l’article 10.g de la Resolució ENS/1840/2011, de 21 de juliol, de delegació de competències de la persona titular de la Secretaria General del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011).