Conveni per escoles d’Educació Especial

Àmbit territorial

Catalunya

Àmbit funcional

El present conveni afecta tots els centres privats d’educació especial, i serveis educatius complementaris, en els quals s’imparteixen les següents activitats educatives:

2.1 Serveis d’atenció precoç.

2.2 Educació bàsica obligatòria.

2.3 Les etapes formatives posteriors que determini la legislació vigent, prescindint del tipus o caràcter de l’entitat titular, que atenguin
a persones amb problemes i alteracions de tipus físic, sensorial, psíquic, caractereològic i de personalitat o trastorns de conducta social.
S’entén per derogada l’ordenança per a centres d’assistència i atenció a deficients mentals i disminuïts físics, a la qual estaven vinculats
aquests centres.

Text íntegre del conveni