Convocatòria estades de formació de tipus B per al professorat de formació professional

Fins el 2/12. RESOLUCIÓ ENS/2409/2015, de 28 d’octubre, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d’estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2015-2016.

S’ha publicat en el DOGC núm 6988. (02/11/2015) la convocatòria per sol·licitar estades formatives de professorat en empreses o institucions de tipus B.

Aquestes estades s’atorguen per tal de què el professorat pugui dedicar-se a temps complert a la formació dins l’empresa.

Durada:

Dues setmanes consecutives (comencen en dilluns i acaben en divendres. Si en el transcurs de l’estada hi ha dies festius no es poden compensar)

Fins quan es poden fer:

Durant tot el curs 15-16 (fins abans de finalitzar les classes)

Fins quan es poden presentar les sol·licituds:

Fins el dia 2 de desembre.

Qui te preferència per fer-les:

– Primer. El professorat que està impartint formació en alternança, simple i dual. Te preferència per davant de la resta de candidats i modalitats.

– Segon. Les estades en grup disposen d’una reserva del 40% de les places, indistintament si s’han fet o no estades amb anterioritat. Les sol·licituds que no siguin adjudicades per aquest torn participen, a títol individual, amb la resta d’estades (com si estiguessin sol·licitades de forma individual).

Reserves, concursen de forma separada:

– Les estades demanades pel professorat interí, disposen d’una reserva del 20% de les places.

– Un 10% de les places estan reservades per a projectes d’estades relatives a cicles formatius que s’imparteixin per primera vegada o que estigui previst impartir-los per primera vegada en el proper curs.

Cal tenir en compte que:

– Tenen preferència les estades que demanen les persones que no han gaudit mai de cap estada, aquesta preferència no es té en compte en el cas de la modalitat de grup.

On es pot fer l’estada:

En qualsevol empresa o institució.
Les propostes que es fan són només de tipus indicatiu, podeu proposar-ne qualsevol altre.

Es poden fer estades a l’estranger:

Si, sempre que es compleixi el que estableix l’apartat 12 de la convocatòria.

Qui contacta amb l’empresa:

Preferentment, el professorat que realitza la sol·licitud. La Direcció General te a la vostra disposició un ampli llistat d’empreses per poder fer estades, moltes d’elles capdavanteres en el seu sector. Es pot fer el contacte des de la Direcció General o us les podem facilitar perquè hi contacteu directament (aquest opció és la preferent).

De moment no cal que us adreceu a l’empresa fins que no tingueu l’adjudicació de l’estada, ja que si la vostra sol·licitud no és admesa es pot quedar malament amb l’empresa i perdre oportunitats de futur.

Com es demana l’estada:

Cal fer aquestes dues passes

– S’ha d’emplenar un formulari per tal de definir l’estada que es vol fer i remetre’l a l’adreça de correu
fpestades.ensenyament@gencat.cat

b_individual.pdfFeu clic sobre aquest enllaç per obtenir el formulari d’inscripció en la modalitat individual

b_en_grup.pdfFeu clic sobre aquest enllaç per obtenir el formulari en la modalitat de grup (cal haver obtingut prèviament un numero de grup per telèfon o correu electrònic ).

– Us heu d’inscriure com si fos un curs qualsevol a l’activitat formativa 0002060600 (per a inscripcions individuals) o 0002070600 (per a inscripcions de grup). Només us podeu inscriure a una sola de les dues activitats).
Podeu fer servir aquest enllaços:

Estades formatives tipus B, modalitat individual

Estades formatives tipus B, modalitat de grup

Si no disposeu d’empresa, què cal emplenar en el formulari:

Les dades personals, posar la creu en la casella que indica que no es disposa d’empresa i emplenar els apartats que descriuen, de forma genèrica, l’estada (que es vol fer i on es vol fer). Màxim mig full.

Si disposeu d’empresa què cal emplenar en el formulari:

Posar la creu en la casella que ho indica i emplenar la resta del formulari.

Una estada en grup, de quantes persones es composa:

Els grups poden ser d’un mínim de dues persones i un màxim de set persones.

Han de fer-se totes les estades en grup necessàriament a la mateixa empresa i en les mateixes dates:


No és necessari, poden ser empreses diferents. Les dates han de ser necessàriament diferents si es vol encadenar les substitucions amb una mateixa persona substituta.

Cal que la direcció del centre doni la conformitat de la sol·licitud de l’estada

Si, és necessari que la direcció del centre estigui assabentada i doni la seva conformitat.

Si teniu dubtes podeu adreçar-vos al correu fpestades@xtec.cat

Si vols saber més consulta la RESOLUCIÓ ENS/2409/2015