Coordinació de la Prevenció de Riscos Laborals. Funcions

El coordinador o la coordinadora de riscos d’un centre educatiu és la persona que realitza les tasques de vigilància i coordinació en matèria de seguretat i riscos laborals al seu centre de treball. Ha de rebre les orientacions del Servei de Prevenció de riscos Laborals dels Serveis Territorials corresponents.

En totes les escoles públiques (amb l’excepció de les escoles de tipologia I i J), en els centres públics d’educació especial, en els instituts, en les escoles oficials d’idiomes, en les escoles d’arts plàstiques i disseny i també en els centres i aules de formació d’adults amb 10 o més docents de plantilla, el director o directora ha de designar una persona per a la coordinació de la prevenció de riscos laborals i comunicar-ne la designació al director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al o a la gerent del Consorci d’Educació.

La designació ha de recaure, sempre que sigui possible, en funcionaris docents en servei actiu i amb destinació al centre, amb formació en la matèria. Si cap d’aquests no hi opta i se’n té constància expressa, es podrà nomenar qualsevol altre docent que imparteixi ensenyaments en el centre durant el curs escolar.

Funcions:

Correspon al coordinador o coordinadora de prevenció de riscos laborals promoure i coordinar les actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre. Les funcions que té són les següents:

 • Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com la promoció i el foment de l’interès i la cooperació dels treballadors en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del servei i de les seccions de prevenció de riscos laborals i les instruccions del director o directora del centre.
 • Col·laborar amb el director o directora del centre en l’elaboració del pla d’emergència, i també en la implantació, la planificació i la realització dels simulacres.
 • Revisar periòdicament la senyalització del centre amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i la funcionalitat.
 • Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació a les persones, els telèfons i l’estructura.
 • Revisar periòdicament els equips contra incendis, com a actuació complementària a les revisions oficials.
 • Promoure i fer el seguiment d’actuacions d’ordre i neteja.
 • Donar suport al director o directora del centre per formalitzar i trametre, als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, el “Full de notificació d’accident, incident laboral o malaltia professional”.
 • Donar suport al director o directora del centre per formalitzar la coordinació de l’activitat empresarial.
 • Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la investigació dels accidents que es produeixin en el centre.
 • Promoure i potenciar la formació els treballadors del centre dins d’aquest àmbit.
 • Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre.
 • Col·laborar amb els professors en les etapes educatives que escaigui, per desenvolupar, dins el currículum de l’alumne, continguts de prevenció de riscos.

Perquè el coordinador o coordinadora de prevenció de riscos laborals adquireixi el coneixement necessari i disposi de les eines per gestionar correctament la prevenció de riscos laborals al centre, el Departament d’Ensenyament posa a disposició d’aquest personal el curs telemàtic “Seguretat i salut laboral: Prevenció de riscos Laborals. Nivell bàsic”, de 30 hores, que ha de fer per poder exercir amb garantia de qualitat les seves funcions.

Els directors dels centres han de possibilitar i donar la màxima prioritat perquè el coordinador o coordinadora designat adquireixi aquesta formació al més aviat possible.

A més, les seccions de prevenció de riscos laborals dels serveis territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona organitzen periòdicament sessions informatives adreçades al coordinador o coordinadora de prevenció de riscos laborals per tractar aspectes rellevants de la gestió de la prevenció de riscos laborals en els centres