Decret de traspàs de CFA de presons

ESMENES AL DECRET DE TRASPÀS DELS CFPA DELS CENTRES PENITENCIARIS

Davant del projecte de decret de traspàs de l’educació de les persones adultes al Departament d’Educació presentat als sindicats, hem d’expressar la nostra més gran decepció i, per tant, el nostre rebuig. El Decret hauria de partir de tres principis bàsics que no hi apareixen per enlloc:

1) El reconeixement d’una institució com és el CFPA, del seu equip directiu i dels seus òrgans col•legiats als quals, amb totes les especificitats necessàries, no es pot retallar ni l’autonomia, ni les competències en matèria educativa.

2) El reconeixement que l’Administració penitenciària està obligada a facilitar la tasca educativa i a garantir el dret a l’educació, que només es podrà suspendre en casos excepcionals i degudament justificats.

3) El reconeixement que cal establir els òrgans de coordinació entre els centres penitenciaris i els CFPA, dues institucions que han de conviure.

Per tant en el decret de traspàs s’hi haurien d’introduir alguns canvis fonamentals:

– Suprimir la dependència funcional de la direcció del CP:
Article 3: “Les direccions i el personal docent dels centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris dependran orgànicament i funcional del Departament d’Educació, i funcionalment d’aquest i de la direcció del centre penitenciari”.

– Afegir un article que reculli el traspàs dels òrgans de gestió educativa dels serveis centrals del Departament de Justícia al Departament d’Educació i la seva integració a la Subdirecció General de Formació de Persones Adultes.

– Recollir les modificacions legals necessàries al Reglament Penitenciari per fer possibles els òrgans de coordinació sense subordinació de l’escola i del professorat al centre penitenciari.

A més d’altres esmenes importants com:

– Afegir un article on es reculli l’existència d’un pressupost propi dels CFPA i la responsabilitat econòmica del centre penitenciari pel que fa a les necessitats de material educatiu dels/de les interns/es

– Article 1:
Afegir, al final, el detall de les competències sobre espais corresponents al Departament de Justícia: “…que continuen corresponent al Departament de Justícia: Creació, habilitació i manteniment dels espais i equipaments necessaris per garantir l’oferta educativa en qualitat”

– Article 2:
Suprimir l’expressió “a més”: “… llevat de la composició del Consell del centre en la que hi haurà, a més, una persona representant del Departament de Justícia”.

– Disposició Addicional Primera:
Suprimir el paràgraf: “S’autoritza al Departament d’Educació a adequar el procediment, criteris i barem previstos a la normativa vigent de la convocatòria del concurs de mèrits per seleccionar director/a d’aquests CFPA”

– Disposició Addicional Segona:
Suprimir “el cos de mestres” i substituir el final per l’expressió “propi de l’àmbit penitenciari”: “El personal docent del cos de mestres destinat a llocs de treball en centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris continuaran reben, dins del complement específic, el complement retributiu derivat de les condicions i característiques de la funció docent en l’ propi de l’àmbit penitenciari.”

USTEC•STEs, CCOO, FETE-UGT, ASPEC-SPS, CGT

Assemblea de professorat de CFPA ubicats a centres penitenciaris