Decret del règim lingüístic del sistema educatiu no universitari

DECRET 91/2024, de 14 de maig, del règim lingüístic del sistema educatiu no universitari.

(…)

Disposicions addicionals

Primera

Acreditació dels requisits de competència lingüística en els centres educatius públics

A partir del curs 2025-2026, les persones que concorrin a les convocatòries de concurs de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres educatius dependents del departament competent en matèria educativa i les que participin en el concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent i l’adquisició de noves especialitats, han d’acreditar el nivell C2 de català i el nivell B2 d’una llengua estrangera. A Aran, caldrà acreditar també el nivell equivalent d’aranès a Aran.

Quant al concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent, i si no es disposa del títol acreditatiu exigit, es pot certificar la competència suficient per a la funció docent i continuar el concurs oposició amb una prova específica de català de nivell equivalent d’acord amb els paràmetres del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) i que consta en les bases de la convocatòria del concurs oposició; si bé, en cas de superar-la, no suposa l’obtenció de l’acreditació del nivell C2.(…)

Quarta

Acreditació dels requisits de competència lingüística del coneixement del català i de l’aranès del personal docent de centres educatius d’ensenyament no universitari

A partir del curs 2027-2028, i si així ho determina el departament competent en matèria educativa, el personal docent de centres educatius d’ensenyament no universitari ha d’acreditar el coneixement superior (C2), oral i escrit, de la llengua catalana i de l’aranès, a Aran, en els supòsits relatius als procediments de provisió i promoció que es detallen en l’apartat 1 de l’article 28.