Dies d’absències justificades CEB

DOC PDF DIES D’ABSÈNCIES. DOCENTS

DOC PDF DIES D’ABSÈNCIES. PAS

  • 1 Indisposat per any natural No cal justificar. S’ha d’avisar la direcció de centre el mateix dia.
  • 6 Dies recuperables durant el curs. Es concediran d’acord amb les necessitats de servei
  • 30 hores trimestrals recuperables per a afers propis La utilització d’aquestes hores es farà de comú acord amb el comandament immediat, tenint en compte les necessitats del servei i en fraccions mínimes de 30 minuts diaris i màximes de cinc.
  • Fins a 80 hores trimestrals recuperables, per als pares/mares de menors de 14 anys, per al personal amb fills/es amb discapacitat psíquica, física o sensorial i per a les empleades i empleats amb cònjuge pare o mare amb dependència funcional acreditades documentalment i que igualment requereixi assistència especial.
  • Dies addicionals de vacances per anys treballats. 

Pel nou conveni tenim dret a dies de vacances per antiguitat. Article 14 pàgina 20 del Conveni de l’Ajuntament 2017-20

-Deu anys de servei: 1 dia
-Quinze anys de servei: 2 dies
-Vint anys de servei: 3 dies
-Vint-i-cinc anys de servei: 4 dies

En l’annex del Consorci, concreta com ho poden gaudir els docents homologats, Article 3, pàgina 9 de l’Annex del CEB:
” …es podran gaudir segons les opcions següents:
a) Acumular els dies que corresponguin, per a gaudir-los immediatament abans de la finalització de la relació laboral.
b) Gaudir 1 o 2 dies com a màxim, al llarg del curs escolar, acumulant la resta de dies per a gaudir-los immediatament abans de la baixa definitiva de la vinculació amb el CEB.”

  • Dies per venciment de Triennis. Només Personal d’Administració i Serveis (PAS)

2 dies a partir del 6è trienni, incrementant-se en 1 dia més a partir del 8è trienni. Es podran gaudir durant l’any natural, d’acord amb les necessitats de servei.

  • Dies addicionals assumptes propis. Només Personal d’Administració i Serveis (PAS)

2 dies durant l’any natural.