Educació de persones adultes, assignatura pendent del Departament d’Educació

escrit_questions_al_departament_mesa_escola_adults_maig_2020_def.pdfLa Mesa d’Educació d’Adults, continuant la línia engegada des de fa molts anys i de forma assembleària de lluita per la millora del sector, ha fet arribar al Departament d’Educació una sèrie de qüestions i un llistat de temes per tal que el Departament els posi a sobre de la taula per tal d’avançar en la millora d’un sector que des de fa temps ha estat oblidat. L’educació al llarg de la vida és una necessitat de la Societat i un Dret que s’ha de garantir.

Per la qual cosa la Mesa d’educació d’adults exigeix al Departament d’Educació la calendarització d’una agenda que estudiï i posi solucions a les necessitats reals del grup, I que garanteixi el Dret a l’educació al llarg de la vida amb una oferta àmplia, que arribi a tothom, per una educació integradora, a l’abast de tothom i dins del sistema públic d’ensenyament. No s’hi valen excuses! L’educació d’adults dels centres públics és el present i el demà del nostre país.

QÜESTIONS PENDENTS

La Mesa d’Educació d’Adults, en representació de l’Assemblea de professorat de Centres de Formació d’Adults volem fer-vos arribar la nostra preocupació per la situació dels centres de formació d’adults tant en els CFA ordinaris com en els CFA ubicats en centres penitenciaris, com bé sap i li van transmetre en la Mesa tècnica que es va realitzar el 26 de febrer passat i ara més després d’aquest estat d’alarma i confinament.

Per la qual cosa us volem plantejar aquestes qüestions.

En relació a l’acabament de curs.

Un cop més les notes que fa públiques el Departament d’Educació ignoren el professorat i l’alumnat dels CFA i ens veiem obligats a preguntar unes coses bàsiques que els altres sectors descobreixen llegint el diari:

● Es preveu obrir algun tipus de servei o atenció presencial en algun CFA abans de l’estiu? Quin?
● S’ha tingut en compte posposar tota la fase de preinscripció i matrícula al mes de setembre?

En relació al proper curs.

En la planificació de la plantilla pel curs vinent considerem per una banda, les necessitats del sistema en general que tant els centres com els sindicats us hem anat fent arribar.

Per altra banda, arran de la situació del covid-19, s’han generat de noves necessitats. Necessitats derivades per les situacions d’espaiament social que requerirà:

● El desdoblament de grups. Especialment tenint en compte que als centres part de l’alumnat formen part del grup de risc per edat, segons dades del vostre propi Departament un 21% el curs 2017-18.
● En aquest sentit destaquem els grups que no poden fer un seguiment de l’aprenentatge virtual (nivells inicials FI, Llengües,…)
● Períodes de formació en alternança de forma presencial i a través via telemàtica que generarà en els centres un treball en doble xarxa per atendre l’alumnat.

Davant aquesta situació i en el punt que ens trobem: Quina és la revisió d’augment de dotació de professorat per fer front a aquesta doble xarxa i a les necessitats que el sector ja ve arrossegant i que amb aquesta situació encara més es veu agreujada?

Ens preocupa també si la resolució d’adjudicacions provisionals d’enguany regularà el procediment per l’adjudicació de destinacions provisionals dels CFA o si es mantindrà la no- regulació de la resolució de l’estiu passat.

En relació a la Mesa Tècnica

En la reunió del passat febrer se’ns va manifestar l’interès de mantenir-la un mes després, però degut a la situació d’alarma ha quedat sense data. Quina previsió teniu de convocar la propera Mesa tècnica. Hi ha la possibilitat que en aquesta hi puguin participar persones en representació de la Mesa d’Adults?

MESA D’EDUCACIÓ D’ADULTS.


Proposta de temes per la Mesa de negociació

(que, abans del confiament, vam acordar us enviaríem)

LListat de temes a negociar sobre l’Educació de Persones Adultes

1- Temes previs i pendents

● Equiparació docents CFA (professors i mestres) a les condicions d’horari i sou dels docents dels instituts.
● Augment de dotació de personal PAS i docent, fins assolir una plantilla suficient a tots els CFA.
● Balanç de la petició de finançament al FSE vinculat als CFA: No augment del PAS, augment de feines burocràtiques professorat, hipoteca de la feina del personal del Departament destinat a l’EPA, cap millora per l’EPA, resultat final de la petició de finançament.
● Calendarització de la negociació de la llista de temes.

2- Proposta de llista de temes a negociar. (Caldrà actualitzar amb nous temes fruit de la pandemia del Covid-19)

1. La plantilla dels CFAs: el professorat i PAS. Restem a l’espera de la proposta del Departament. Com a mínim, ha d’incloure:
● Equiparació docents CFA (professors i mestres) a les condicions d’horari i sou dels docents dels instituts.
● Criteris per la dotació, a tots els CFA, del personal PAS suficient
● Criteris per l’adscripció de mestres als CFA i llocs de treball.
● Plantilla tipus que s’avingui amb les especialitats pròpies dels ensenyaments que s’estan impartint als CFA
● Noves necessitats de plantilla: psicopedagogs, educadors socials, professors d’informàtica, professors de llengües,…

2. Provisió de vacants i substitucions: Concurs de trasllat, concurs de destinacions provisionals, substitucions Restem a l’espera de la proposta del Departament. Com a mínim, ha d’incloure:
● Especificitat EPA, amb criteris objectius i mesurables.
● Manera de proveir les places:
○ Secundària
○ Primària, prèvies/posteriors al decret 2011
○ Centres Penitenciaris.
● Borsa de substituts.
○ Sistema de provisió de les substitucions/interinatges
○ Especificitat EPA, amb criteris objectius i mesurables.

3. Càrrecs de coordinació/direcció: Restem a l’espera de la proposta del Departament. Com a mínim, ha d’incloure:
● Revisió dels criteris utilitzats pel càlcul d’hores dels càrrecs
● Coordinació pedagògica,
● Coordinació de riscos, informàtica i cohesió social a tots els centres

4. Definició ensenyaments i currículum: Restem a l’espera de la proposta del Departament. Com a mínim, ha d’incloure:
● Revisió de l’oferta educativa.
● Tipus d’oferta, format, calendari, horaris,..
● Flexibilitat dels CFA per dissenyar l’oferta
● Calendari de matriculació.
● Nivells de llengües que s’imparteixen
● Duplicitat amb el consorci de normalització lingüística,
● Relació amb EOI, IOC (calendari, GES, PAGS,…).
● Augment d’hores lectives en diversos aprenentatges
● Dotació horària de les específiques d’Accés a la Universitat/GS
● Mòduls opcionals GES
● Mòduls d’acollida
● Proves de nacionalitat
● Prioritats en l’oferta
● Permanència dels alumnes

5. Impuls xarxa pública CFA: Preguntem: Quants i quins CFA públics s’han creat des de l’acord del 2006? Quantes autoritzacions de nous centres privats? Com a mínim, ha d’incloure:
● Mapa de l’educació de persones adultes a Catalunya amb mínims garantits (CFA públic a totes les capitals de comarca, CFA públic a totes les poblacions de més de XXX habitants, …)
● Campanyes de difusió de l’oferta dels CFA en els períodes de preinscripció i matriculació.
● Elaboració de material curricular per part del Departament,
● Gratuïtat del material, (aprofitar la subvenció del FSE)
● Dotació d’aula informàtica a tots els centres
● Impuls de l’aula d’autoaprenentatge/aula de suport
● Calendari per la conversió de les darreres AFA en CFA.
● CFA en diversos locals. Recuperar les AFA amb coordinador/a.