El Departament aposta per abaratir la mà d’obra amb la FP

Alumnes en Pràctiques en lloc de persones treballadores?

esquerdafp_19.pdfEn el darrer mes el Departament s’ha tret del barret una nova reforma per la Formació Professional, i com les anteriors mesures, la suposada millora té poc de millora i molt de privatització de la FP.

Educació aprofundeix en la FP Dual sense el consens de la comunitat educativa.

Signa el manifest contra la reforma low-cost de l’FP

Suposadament la reforma pretén posar una mica d’ordre en una formació professional que, estem d’acord, avui en dia pateix un desordre important. La implantació de la FP Dual ja es va fer a correcuita i amb l’esforç dels i les docents ja que vam elaborar el currículum dual per cada centre, sense que en cap moment sortís una programació igual per a tothom que garantís que tots els alumnes que feien FP Dual tinguessin els mateixos coneixements.

En aquest punt allò què ens preguntem és:

 • S’ha realitzat una Auto-Crítica Real del funcionament i resultats de la FP DUAL?
  • S’ha demanat la valoració dels diferents agents que hi han participat? S’han escoltat?
  • L’alumnat que participa a la DUAL adquireix realment tots els Coneixements del Currículum?
  • Les persones tutores d’Empresa estan prou qualificades i tenen prou temps per responsabilitzar-se de la formació d’alumnes?
  • Les tutores de DUAL tenen prou hores per realitzar un seguiment i valoració de l’alumnat al centre de treball?
 • La FP DUAL és realment profitosa i útil per a totes les Famílies Professionals?
 • Per què aquesta nova reforma (imposada i feta a correcuita) afavoreix el currículum de la FP Dual si només un 10% dels alumnes que fan FP escull aquesta modalitat?
 • Per què s’incrementen les hores d’estada a l’empresa en tots els casos, tant en la Dual com en la FCT? S’entén que si la modalitat que té més èxit és aquella que dóna més pes a la formació als centres (pràctiques ordinàries) i menys a les pràctiques a l’empresa (DUAL), és la que s’hauria de mantenir i millorar, i no a l’inrevés.
 • Aquests canvis comporten tornar al model “d’aprenent” d’un ofici??
 • Com afectarà a les plantilles de professorat i especialistes de la FP? És un ERE encobert??
 • I sobretot, a què venen tantes presses per fer aquesta modificació?

Som a finals de curs i, tot i que el Departament d’Educació ja va treure la nota de premsa on indicava que reduiria les hores lectives de tots els cicles formatius i trauria els nous currículums fa més d’un mes, l’únic que ha sortit al DOGC és l’increment d’hores de pràctiques per la FP Dual, de la resta, no se’n sap res. La modificació curricular apuntada en la nota de premsa i de la qual s’està parlant amb els centres implica una reducció de professorat i una reducció d’hores pels mòduls. Tot i la importància d’aquest canvi, a hores d’ara encara no sabem quina programació haurem de seguir el curs vinent, ni de quines hores disposarem per mòduls.
Tot plegat, denota una improvisació i una manca de planificació per garantir que el canvi es faci bé i amb temps, o el que seria pitjor, unes ganes d’afavorir l’empresa proporcionant mà d’obra barata i sense pensar en la formació dels alumnes i les condicions adients per aprendre el seu ofici.

Ja portem uns anys d’implantació de la FP Dual, podem fer una valoració del seu funcionament, i aquesta és clarament no satisfactòria. La implantació de la FP Dual es va vendre com la necessitat de tenir comunicació amb l’empresa per millorar la formació dels alumnes en l’ofici que estaven estudiant. La realitat ha estat ben diferent i ens hem trobat que s’ha introduït en totes les famílies independentment de si és positiu o no per la formació de l’alumnat, o si hi ha empreses disposades a contractar els alumnes en pràctiques. Això ha comportat que ens trobem amb centres que directament ofereixen la dual a empreses que estan oferint un lloc de treball remunerat, centres que han de fer ells directament la formació dual perquè no troben empreses, o alumnes que no reben la formació adient a les empreses on estan fent les pràctiques. Amb aquest panorama, la pregunta és òbvia:

Segur que cal aprofundir en aquest camí sense fer un replantejament real i sense un diàleg obert amb tota la comunitat educativa?

Educació no n’encerta ni una amb la FP.

Ja per acabar, volem posar en context les últimes mesures del departament d’Educació i les seves conseqüències:

 • 2015: Implantació de la FP Dual. La introducció de la FP Dual sense planificar i sense valorar si era possible per cada cas, ha produït una reducció d’hores lectives, i sobretot, una baixada de la qualitat de la preparació de l’alumnat en molts casos.
 • 2016: Resolució ENS/1004/2016 que modifica el sistema de preinscripció als cicles formatius de grau superior afavorint als centres concertats, el resultat d’aquesta modificació ha estat, tal i com dèiem, una baixada del nivell acadèmic dels CFGS, (https://tinyurl.com/y46az7co)
 • 2018: Llei 10/2015 que treu la FP del departament d’educació i regula la formació continuada per què s’imparteixi als centres on ja es fa la formació inicial. El redactat de la llei no garanteix que aquests centres hagin de ser de titularitat pública amb el greu perill de privatització que comporta.
 • 2019: Modificació del currículum de la FP incrementant de forma alarmant les hores d’estada a l’empresa i reduint les hores lectives.

Si fem una foto de les últimes modificacions del govern respecte a la formació professional, trobem un lloc comú a totes:

 • Incrementen les hores d’estada a l’empresa per afavorir la mà d’obra barata.
 • Redueixen les hores lectives i destrueixen llocs de treball del professorat.
 • Disminueix la qualitat de la formació de l’alumnat en l’aprenentatge d’un ofici.

Exigim una modificació de la FP, que vetlli per la seva gratuïtat, qualitat, importància i valor per la societat en comptes de veure-la com un centre productor de mà d’obra barata.