[Eleccions sindicals] Sol·licitud de vot per correu

Normativa eleccions sindicals a la funció pública: art. 19 del RD 1846/1994.
Guia d’eleccions sindicals de CGT per administracions públiques. Pàg 38-40

La sol·licitud de vot per correu es port fer:

 • Mitjançant el portal atri.
  Cal iniciar sessió al portal ATRI i clicar al banner de les Eleccions Sindicals situat a la dreta. A l’aplicatiu web caldrà indicar l’adreça postal on es vol rebre la documentació per votar per correu.
 • Mitjançant l’enviament d’un correu certificat a la Mesa Coordinadora del corresponent Servei Territorial. S’ha de presentar en una oficina de Correus en un sobre obert per tal que sigui segellat pel corresponent funcionari abans de ser certificada. El funcionari de correus ha de comprovar que coincideixen les signatures de l’escrit i la del DNI de l’elector/a en qüestió abans de segellar el document. L’escrit també pot ser presentat per una altra persona degudament autoritzada la qual haurà d’acreditar la seva identitat i la representació que diu ostentar.

La Mesa Coordinadora comprovant la identitat del sol·licitant, que aquest es troba inclòs en el Cens electoral i que la petició reuneix els requisits continguts en l’art. 10.1 del RD 1844/1994, anotarà la petició i li remetrà les paperetes electorals i el sobre en el qual ha d’introduir el vot.

Es pot sol·licitar fins a 5 dies abans, com a màxim, del dia de la votació, i en tot cas a partir de l’endemà a la convocatòria electoral.

Tramitació del vot per correu un cop sol·licitat:

 • La Mesa coordinadora enviarà a cada elector o electora que ho sol·liciti de la forma legal establerta per la Mesa:
  • les paperetes de les candidatures de tots els sindicats que concorren a les eleccions,
  • el sobre en què s’ha d’introduir el vot,
  • un sobre més gran marcat amb el segell distintiu de cada Mesa. En aquest sobre més gran i segellat, l’elector o electora introduirà una fotocòpia del seu DNI i el sobre que conté el vot elegit i l’adreçarà a la Mesa parcial corresponent,
  • Instruccions on es demana utilitzar el sobre remès per a què sigui vàlid així com la informació de la Mesa parcial on ha d’enviar el vot.
 • L’elector, quan hagi rebut la documentació, escollirà una de les paperetes, la introduirà en el sobre, el tancarà i l’introduirà en un altre de més gran juntament amb una fotocòpia del seu DNI i, per correu certificat, el trametrà a la Mesa Parcial on ha d’exercir el seu dret de vot.
 • Els vots per correu que es rebin en la corresponent Mesa seran custodiats pel Secretari/a de la Mesa que els donarà al/la President/a en finalitzar la votació i abans de començar l’escrutini.El/la President/a obrirà el sobre exterior i, amb la fotocòpia del DNI, comprovarà que l’elector està inclòs en el cens i, si fos així i una vegada comprovat que no ha exercit de forma personal el seu dret de vot, introduirà el sobre de votació en la corresponent urna.
 • No es tindrà en compte la correspondència electoral que es rebi amb posterioritat a la finalització de la votació.
 • Si qui ha demanat el vot per correu, l’exerceix personalment ho haurà d’indicar a la Presidència de la Mesa la qual, una vegada exercit el vot de forma personal, li retornarà aquell que s’hagi pogut rebre per correu. Si encara no s’hagués rebut, es cremarà tan bon punt es rebi.