Em poden obligar a anar de colònies?

L’horari de les activitats programades i que consten a la programació general anual ha de respectar la jornada laboral setmanal de 37 hores i 30 minuts i té la mateixa obligatorietat que l’horari habitual de feina.

La programació de les activitats que s’hagin de fer fora del recinte escolar, o que pel seu caràcter general impliquin l’alteració de l’horari habitual, s’ha d’incloure en la programació general anual del centre o s’ha de preveure amb prou antelació i ser valorada pel consell escolar. En el marc d’aquesta programació, les activitats específiques les ha d’autoritzar el director o directora del centre.

Dintre de l’horari total esmentat, el director o directora ens pot encarregar activitats fora de l’horari personal de compliment al centre. En el cas que se superi el total de la jornada laboral setmanal, l’escreix de dedicació horària s’ha de compensar, a criteri del director o directora del centre, amb hores no lectives d’activitats complementàries al centre, preferentment dins els deu dies lectius següents, en el cas de primària, i “amb hores”, en el cas de secundària.

Acompanyants

No es poden fer sortides ni altres activitats fora del centre amb menys de dos acompanyants, un dels quals ha de ser necessàriament un mestre o mestra o professor o professora, llevat d’aquelles sortides en què la programació general anual determini altres condicions que exigeixin una ràtio superior en el nombre d’acompanyants, valorades les condicions de seguretat i els requeriments de protecció als alumnes.

Quan es desenvolupi una activitat fora del centre, programada per a un col·lectiu d’alumnes, i hi hagi alumnes d’aquest col·lectiu que no hi participin, el centre ha d’organitzar l’atenció educativa d’aquests alumnes, d’acord amb el protocol que determinin les normes d’organització i funcionament per a aquests supòsits.

Per als centres públics, la relació màxima d’alumnes/mestres, professors o acompanyants per a les sortides ha de ser la següent:

  • Segon cicle d’educació infantil: 10/1
  • Primer, segon, tercer i quart d’educació primària: 15/1
  • Cinquè i sisè d’educació primària i ESO: 20/1
  • Ensenyaments postobligatoris: 25/1

En cas que les activitats es prolonguin més d’un dia, les relacions màximes són:

  • Segon cicle d’educació infantil: 8/1
  • Primer, segon, tercer i quart d’educació primària: 12/1
  • Cinquè i sisè d’educació primària: 18/1

Amb caràcter excepcional, el director o directora del centre, escoltat el consell escolar, i amb motivació adequada i valorades les implicacions de seguretat i de protecció al alumnat, podrà, per a una activitat concreta, acordar el canvi d’aquestes relacions màximes. Si no es compleixen aquests requisits, no es pot superar la relació establerta amb caràcter general.

Per a alumnes amb necessitats educatives especials, correspon al centre adaptar les relacions esmentades en el paràgraf anterior a les característiques específiques dels alumnes, de manera que no comportin una càrrega per a les famílies d’aquests alumnes. Les relacions adaptades han de quedar recollides a les normes d’organització i funcionament del centre.

Em poden obligar a anar de colònies?

L’article 135.1 de la LEC diu que “El Govern ha d’establir la jornada horària (…) del personal docent, la distribució ordinària de la dedicació horària setmanal a les activitats escolars del centre i la participació en les activitats extraescolars i complementàries”. Fins avui, el Govern no ha desplegat aquest article de la LEC i, per tant, per ara són vigents encara les condicions laborals regulades abans de la LEC.

Per tant, ens movem dins dels marges de la disponibilitat de les persones (amb les compensacions de temps i els ajuts que escaigui) però no existeix una obligació preceptiva d’assistir a les colònies.

Però segons Documents d’organització i gestió (2016-2017)…

L’horari de les activitats programades i aprovades pel director o directora, a què fa referència el document “Organització del temps escolar”, ha de respectar la jornada laboral setmanal de 37 hores i 30 minuts i té, per als mestres, la mateixa obligatorietat que l’horari habitual de feina. Dintre de l’horari total esmentat, el director o directora pot encarregar a un mestre o mestra activitats fora del seu horari personal de compliment al centre. En el cas que se superi el total de la jornada laboral setmanal, l’escreix de dedicació horària s’ha de compensar, a criteri del director o directora del centre, amb hores no lectives d’activitats complementàries al centre, preferentment dins els 10 dies lectius següents.