[Esquerda] Concurs de trasllats 22-23

Com sempre, en conèixer les vacants al final del procés de sol·licitud, el professorat participa “a cegues”. Les vacants es publiquen després de les adjudicacions provisionals. 

Com que només s’ofereixen llocs de treball ordinaris, hi ha una retallada important del total de vacants que haurien de sortir d’una banda, a la vegada que es fa una reserva de llocs de treball específics estructurals per a la configuració d’una part de la plantilla a discreció de les direccions. 

L’aplicació de la LEC permet reservar una part de les vacants perquè les direccions puguin triar professorat segons el “perfil” o determinar llocs de treball singulars, fomentant la privatització i la jerarquització dels centres públics.  

Des de CGT reclamem l’oferta en el concurs de trasllats de totes les vacants de manera transparent i que no s’aprofiti la convocatòria per ocultar més retallades a l’ensenyament públic! 

NOVETAT!

Per als funcionaris de carrera (També per aquells que el curs passat van superar l’any de funcionari en pràctiques i enguany són funcionaris de carrera).

 • Computen per als mèrits l’antiguitat serveis prestats com a funcionari de carrera, FUNCIONARI EN PRÀCTIQUES I INTERINS 
 • Computen per als mèrits els càrrecs directius i altres funcions per a funcionaris de carrera, FUNCIONARI EN PRÀCTIQUES I INTERINS
 • Computen per als mèrits els serveis prestats a Administracions educatives iguals o superiors a funcionaris de carrera, FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES I INTERINS 
 • Computa per a mèrits, ser tutor/a de pràctiques de màster oficial per a funcionaris de carrera, FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES I INTERINS.

ASPECTES GENERALS 

 • S’oferiran vacants de llocs ordinaris (no amb perfil professional) fins al 31 de desembre de 2022 i les vacants resultants de la resolució del mateix concurs.  
 • Tots els mèrits s’han de tenir complets o reconeguts a 7 de novembre de 2022.                          
 • Termini de presentació de sol·licituds: del 17 d’octubre al 7 de novembre de 2022.
 • Llista amb l’adjudicació provisional (cossos d’ensenyaments secundaris i de la inspecció d’Educació): segona quinzena de febrer de 2023 (cos de mestres): primera quinzena de març de 2023 (hi haurà 10 dies hàbils per reclamacions. També per desestimacions si la participació va ser voluntària). 
 • Llista amb l’adjudicació definitiva (cossos d’ensenyament secundaris, de la inspecció d’Educació i cos de mestres): primera quinzena de maig de 2023.
 • La prioritat la dona l’any d’oposició i l’ordre en què apareguin en la Resolució d’aspirants.
 • Professorat amb discapacitat tindrà preferència per escollir vacants dintre del procediment d’ingrés lliure.
 • Al Concurs General de Trasllats no surten ni centres de Persones adultes (CFA/AFA), ni Serveis Educatius (EAPs, CRP, LIC)  ni  l’Institut Artístic Oriol Martorell (Consorci).

SOL·LICITUD

Es considera enviada la sol·licitud quan has clicat el botó “envia”. És bo quedar-se amb una còpia per si s’han de fer reclamacions. També es pot eliminar la sol·licitud, sempre dins del termini de presentació, amb el botó “anul·lar”.

 • Màxim de 300 peticions (centre o municipi)
 • Els llocs de treball itinerants, centres d’educació especial o de complexitat màxima cal sol·licitar-los expressament.
 • Cal sol·licitar els llocs de treball per ordre de preferència, seleccionant el codi de centre o de municipi. No hi ha codis de zones ni comarques.
 • En cas de petició genèrica de municipi, s’adjudicarà el primer centre del municipi amb vacant o resulta en l’ordre que apareix a l’annex 3.

PARTICIPACIÓ

PARTICIPACIÓ OBLIGADA: SI NO FAN SOL·LICITUD, PARTICIPARAN D’OFICI (excepte grup g)

 1. Professorat en pràctiques
 2. Funcionariat de carrera en actiu amb destinació provisional. Funcionariat de carrera fins al 2006 hauran de demanar com a mínim l’especialitat titular (oposició). 2007 i posteriors, només pot obtenir destinació per l’especialitat de l’oposició. 
 3. Funcionariat de carrera reingressades amb destinació provisional.
 4. Funcionariat que ha perdut la destinació definitiva per supressió del lloc de treball.
 5. Funcionariat que finalitza l’ocupació de llocs de treball a l’estranger.
 6. Afectades per compliment de sentència o resolució de recurs administratiu. (El personal funcionari dels col·lectius a, b, c, d, e, que no presenti sol·licitud se li adjudicarà d’ofici.)
 7. Funcionariat en situació administrativa d’excedència forçosa.

PARTICIPACIÓ VOLUNTÀRIA: 

 1. Professorat amb destinació definitiva que a finals del curs 2020-21 hauran estat un any en la darrera destinació definitiva. Dos anys si es concursa a la resta de l’Estat.
 2. Funcionariat de carrera en excedència voluntària per interès particular.
 3. Funcionariat de carrera que es troba en situació de suspensió per sanció disciplinària.

Participants que encara no han obtingut la seva primera destinació definitiva, hauran de demanar centres dependents del Departament d’Educació a Catalunya. 

Participants que ja han obtingut la seva primera destinació definitiva podran combinar peticions de centres i/o municipis de diferents administracions educatives (fora de Catalunya).

FASES DEL CONCURS         

 • La participació és OBLIGATÒRIA en els casos sense plaça definitiva o en pràctiques. 
 • L’ordre en què estan detallades les fases del concurs implica una prelació en l’adjudicació.
 • La participació simultània en les diferents fases és compatible però cal emplenar una única sol·licitud.
 • El fet d’obtenir destinació en una de les fases comporta l’anul·lació de les peticions en les posteriors.

FASE 1

1.1 Fase de dret preferent a centre

Poden participar-hi

 1. Docents afectats per la pèrdua de la destinació definitiva a conseqüència de la supressió dels llocs que ocupaven en els centres
 2. El professorat dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional amb destinació definitiva en el centre, que ha superat el procediment selectiu d’adquisició de noves especialitats i hagi adquirit l’altra nova especialitat.
 3. Fase de dret preferent a municipi o zona

Poden participar-hi:

 1. Docents amb pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball.
 2. Docents que van passar a exercir en un altre lloc a l’administració pública, amb pèrdua de la plaça docent que tenien amb caràcter definitiu, sempre que hagin cessat en aquest altre lloc i hagin mantingut la seva situació de servei actiu en el cos de mestres.
 3. Docents amb destinació en centres públics espanyols a l’estranger que hagin de reincorporar-se a una nova destinació a l’inici del curs 2023-2024 o que, havent-se reincorporat en cursos anteriors, encara no hagin assolit el dret preferent a municipi.
 4. Docents amb dret preferent a municipi o zona en virtut d’execució de sentència o resolució de recurs administratiu.
 5. Docents que, després d’haver estat declarat jubilats per incapacitat permanent, hagin estat posteriorment rehabilitats per al servei actiu i no tinguin destinació definitiva.

Per mantenir aquest dret, s’haurà de participar en totes les convocatòries fins que s’obtingui una nova destinació, independentment que s’hagi aconseguit vacant en la fase de concurs de trasllats.

FASE 2CONCURS DE TRASLLATS

FORÇOSA

PRIMÀRIA:

 1. Mestres en pràctiques
 2. Mestres en situació administrativa de servei actiu sense destinació definitiva i amb destinació provisional.
 3. Mestres que hagin reingressat al servei actiu amb destinació provisional.
 4. Mestres afectats/afectades per supressió del lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu.
 5. Mestres procedents de l’estranger, d’altres llocs de l’Administració, o causes anàlogues que hagin implicat la pèrdua del lloc de treball docent que ocupaven amb caràcter definitiu.
 6. Mestres afectats per compliment de sentència o resolució de recurs.
 7. Mestres en situació administrativa d’excedència forçosa.
 8. Mestres en suspensió de funcions, una vegada complerta la sanció.

SECUNDÀRIA:

 1. Reingrés en el servei actiu amb destinació provisional.
 2. Compliment de sentència o resolució de recurs.
 3. Pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball.
 4. Excedència forçosa.
 5. Suspensió de funcions, una vegada complerta la sanció.
 6. Procedir de llocs de treball docent a l’estranger o d’altres llocs de l’Administració, o per cause anàlogues que han implicat la pèrdua del lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu, i han reingressat en destinació provisional o els correspon fer-ho amb efectes del curs 2023-2024.
 7. Els funcionaris i les funcionàries docents dels cossos a què es refereix aquesta convocatòria en situació administrativa de servei actiu, sense destinació definitiva i amb destinació provisional, inclosos els funcionaris en pràctiques.

VOLUNTÀRIA:

PRIMÀRIA:

 1. Mestres amb destinació definitiva, sigui quina sigui l’Administració de la qual depenguin o per la qual hagin ingressat al cos si a l’acabament del curs 2022-2023 ha transcorregut un any des de la presa de possessió de la darrera destinació definitiva, si sol·licita llocs de l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Si sol·licita llocs d’àmbit de gestió d’altres administracions educatives, el termini de permanència serà de dos anys, establert amb caràcter general a l’article 2.1 del Reial decret 1364/2010 esmentat, sens perjudici del que disposen les bases 10 i 13 d’aquest annex per a mestres que desitgin fer ús del dret preferent a centre o del dret preferent a municipi o zona, a qui no s’exigeix l’esmentat requisit de permanència al centre de destinació definitiva mentre no assoleixin aquell dret.
 2. El personal funcionari que es trobi en qualsevol situació administrativa diferent de la de servei actiu només pot participar en el concurs de trasllats regulat per aquesta Resolució si l’1 de setembre de 2023 compleix el requisit per reingressar al servei actiu.
 3. Mestres en situació d’excedència voluntària per interès particular
 4. El personal funcionari que es trobi en la situació d’excedència voluntària per interès particular sempre que a la finalització del curs escolar en què es realitza la convocatòria hagin transcorregut els dos anys des que van passar a la situació d’excedència voluntària.
 5. Mestres en situació de suspensió sempre que a l’acabament del curs escolar en què es realitza la convocatòria tinguin complerta la sanció disciplinària de suspensió. 

Si no participa en el concurs, serà declarat en situació d’excedència voluntària per interès particular.

SECUNDÀRIA

Qualsevol situació administrativa, sempre que reuneixin els requisits exigits.

Funcionariat d’altres administracions educatives si reuneixen els requisits establerts (si no es té la primera destinació definitiva només poden optar a llocs que depenen de l’Administració educativa mitjançant la qual van accedir o van ingressar als cossos docents, excepte que en la convocatòria en la qual van ser seleccionats no s’establís l’exigència d’aquest requisit per no haver-se produït el traspàs de competències en matèria d’ensenyament no universitari).

PRELACIÓ DE FASE

L’ordre de les fases del concurs és preferent a l’hora d’adjudicar un lloc de treball. Per un mateix lloc de treball d’un determinat col·lectiu, s’adjudicarà abans a qui té dret a la fase b), per davant d’una  altra sol·licitud per la fase c), per exemple

PARTICIPACIÓ SIMULTÀNIA 

La participació simultània en les diferents fases serà compatible. Caldrà emplenar una única sol·licitud. Qui vulgui participar des de fora de Catalunya, haurà d’omplir i presentar el model de la Comunitat Autònoma de la qual depenen, atenent les instruccions de la convocatòria pel que fa a la petició de llocs de treball de Catalunya.

DRET DE CONCURRÈNCIA 

En la fase de concurs de trasllats, quan funcionàries/ris (màxim 4) condicionin la seva participació en el concurs a l’obtenció del mateix destí en un o diversos centres d’una mateixa província.

MESTRES A INSTITUTS 

Podrà concursar pels dos primers cursos de l’ESO qui ja hi tenia plaça definitiva o a qui li van suprimir.

ON EM PODEN DONAR LA PLAÇA?

 • Només als llocs que s’han demanat i s’adjudiquen per ordre.
 • L’adjudicació d’ofici es farà només a participants forçats que no hagin fet la sol·licitud.
 • Les destinacions de la resolució definitiva són irrenunciables. En el cas que no es vulgui ocupar pots demanar una comissió de servei (CS) a les adjudicacions d’estiu. 
 • La plaça és provisional si en el concurs de trasllats NO s’aconsegueix destinació definitiva (NO hi ha ofici). Caldrà  participar obligatòriament en les destinacions provisionals d’estiu.

BAREM DEL CONCURS DE TRASLLATS

image_pdfimage_print