[Esquerda] Destinacions d’estiu 2019-20

esquerda_adj_estiu19_20.pdfResolució EDU/1259/2019, de 7 de maig, DOGC núm. 7876, de 16.5.2019

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professors d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2019-2020.

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2019 i finalitzaran el 31 d’agost de 2020, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o dels directors dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

Preguntes freqüents

A TENIR EN COMPTE

captura-7.png

Estan obligats a participar:

 • Funcionariat de carrera que no té destinació definitiva ni provisional amb efectes 1-9 2019. Pot ser destinat d’ofici a qualsevol centre de Catalunya (excepte professorat suprimit).
 • Reingressats i propietaris provisionals (PP) . Si aquests col·lectius (excepte acollits a art. 25) no presenten sol·licitud, se’ls assignarà D’OFICI una destinació provisional pel proper curs.
 • Professorat interí amb serveis prestats, que participi a llocs de dedicació completa o a mitja jornada. Poden ser destinats d’ofici.

Pot participar amb caràcter voluntari:

– Professorat amb destinació definitiva que demana comissió de serveis. No hi ha destinació d’ofici.

Quan i com fer la sol·licitud?

 • Personal funcionari de carrera: del 28 de maig al 6 de juny 2019.
 • Personal interí: del 17 al 27 de maig 2019.
 • Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals: del 17 de maig al 6 de juny de 2019. La sol·licitud es realitza presencialment als serveis territorials d’Ensenyament i/o Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Propostes de les direccions dels centres: del 6 al 20 de juny 2019.
 • El professorat que perdi la seva destinació definitiva amb posterioritat al termini de la sol·licitud pot participar a les adjudicacions d’estiu emplenant manualment la sol·licitud i lliurant-la al servei territorial corresponent en un termini de 10 dies des de la comunicació de la seva nova situació administrativa
 • Només es podrà presentar una única sol·licitud a través de la pàgina del Departament d’Ensenyament (la sol·licitud es considerarà presentada després de fer un clic en el botó d’enviar). Es podrà anul·lar i trametre una altra, sempre dins del termini amb el botó “eliminar”.
 • Es poden demanar un màxim de 18 especialitats reconegudes.

Quan sabrem el resultat de l’adjudicació?

 • La resolució provisional es farà pública durant el mes de juliol de 2019. S’obrirà un termini de tres dies per presentar reclamacions.
 • La resolució definitiva es farà pública durant el mes de juliol 2019 (segurament a la 2ª quinzena)
 • Es podrà interposar recurs de reposició en el termini d’un mes.
 • Durada de l’adjudicació (vacant)
 • Les destinacions són irrenunciables. Tenen efecte des de l’1 de setembre 2019 i finalitzen el 31 d’agost de 2020.

Prioritat i fases en l’adjudicació de vacants

a) Procediment previ

Abans de resoldre el procediment general d’adjudicacions d’estiu el Departament assignarà les vacants: EAP, CRP, Cd’A, CREDA, CREDV, LIC, aules hospitalàries i llocs dependents del Departament de Justícia i del Departament de Benestar Social i Família a proposta dels Serveis Territorials, programes de formació i inserció, nous cicles formatius i centres de nova posada en funcionament .

Si aquestes propostes recauen en personal interí aquest haurà d’acreditar un mínim de 12 mesos de serveis a la borsa de treball a data 31 d’agost de 2019.

b) Procediment general en fases i subfases

Fases per a funcionariat de carrera

Fase 1: Propostes de les direccions

Subfase 1.1- Per exercir un càrrec directiu. (Funcionari de carrera, en pràctiques i Interí)
Subfase 1.2- Per ocupar llocs específics amb perfils professionals i en centres de provisió específica: CFPA, centres màxima complexitat i centres d’educació especial.
Subfase 1.3- Llocs de treball específics temporals. Un lloc per docent proposat

Fase 2: Professorat que ha perdut la destinació definitiva

A aquesta fase tindran preferència per continuar com a provisional al centre de destinació del passat curs o ser destinat al centre on va perdre la definitiva. També per a obtenir destinació provisional als centres de la localitat i zona on s’ha perdut la definitiva.

Fase 3: Propostes de continuïtat de la direcció

Funcionaris de carrera i en pràctiques. Per tal de mantenir la mateixa destinació provisional del curs 2018-19. Només per a llocs de treball ordinari. La proposta permet informar fins a un màxim de 3 llocs per docent, de les especialitats reconegudes, en l’ordre que determini la direcció.

Fase 4: Professorat acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (adaptació del lloc de treball) S’ha de presentar sol·licitud davant el Serveis Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.

Fase 5: Elecció i ofici del professorat

1. Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió de lloc.
2. Professorat que ha de tenir destinació provisional en data 1.9.2019 i no participa en la fase 4.
3. Professorat que sol·licita comissió de serveis i no participa en la fase 4.
4. Professorat que ha superat el procediment selectiu de 2018 però té ajornada o no superada la fase de pràctiques.

Fases per al personal interí

Fase 6: Propostes de les direccions de professorat interí.

Quan l’interí/na no hagi estat destinat al centre la direcció podrà realitzar una entrevista, que es realitzaran del 11 al 18 de juny. S’han de tenir 12 mesos de serveis.
Subfase 6.1: Proposta per a proveir llocs específics amb perfil professional i llocs en centres de provisió específica: Es poden proposar fins a 3 llocs de treball per persona. La direcció haurà de fixar l’ordre.
6.1.1 Llocs específics perfil professional. Aules i centres CFPA.
6.1.2 Llocs ordinaris de centres de màxima complexitat i centres d’educació especial.
Subfase 6.2 Propostes per a ocupar llocs específics temporals.

Fase 7: Propostes de continuïtat de la direcció per tal de romandre al mateix centre.

Només llocs Ordinaris. Cal haver treballat al centre el curs 2018-2019 ocupant vacant un mínim de 4 mesos i tenir 12 mesos de serveis a la borsa. Es poden proposar fins a 3 llocs de treball per persona. La direcció haurà de fixar l’ordre.

Fase 8: Destinacions per a personal interí que acrediti la condició legal de discapacitat. Art. 25

Fase 9: Fase d’elecció: Mínim de 30 peticions i fins a un màxim de 60 a dedicació completa.

C) Adjudicacions de vacants a mitja dedicació (se segueix el procediment de fases i subfases de l’apartat b). Només s’adjudiquen llocs ordinaris i específics temporals

* El professorat interí pot optar per fer peticions a dedicació completa, a mitja dedicació o en ambdues modalitats. En aquest cas es prioritzarà la dedicació completa. Haurà de fer mínim de 10 peticions i màxim de 60.

MÉS RETALLADES I MÉS GESTIÓ A L’ESTIL DE LA PRIVADA

Avançant al peu de la lletra el desplegament de la LEC, la política educativa del Departament d’Ensenyament continua apostant per una educació mercantilista de persones i centres, amb una organització cada cop més vertical, imitant el funcionament del centres privats.

El moment de les adjudicacions provisionals és aprofitat per donar preferència a les propostes de direccions en la fase prèvia que cada cop és més àmplia, i on la plantilla a la carta permet una tria de persones que en molts casos restaran a disposició de les direccions i enfrontats amb d’altres companyes interines per la disputa d’una vacant.

«S’obre la veda»

A partir d’aquí: accelerem la consecució del perfil professional, enviem correus als centres per oferir el nostre currículum, fem entrevistes per ser els escollits/des, ……. Una competitivitat que en gran part és conseqüència de la política educativa de misèria i retallades i de la pròpia inestabilitat del professorat interí, que acaba quedant atrapat entre la voluntat de molts equips directius en aquest procés i la perspectiva d’un sistema d’accés on l’experiència docent no es reconeguda com a mèrit prioritari. Ens trobem davant un acomiadament progressiu d’una part del professorat interí i substitut.

Es consolida «l’entrevista» com a filtre previ a la proposta per accedir a llocs de treball de perfil o ordinaris de centres de Màxima Complexitat o d’EE. La direcció fent ús d’un procediment discrecional propi de l’empresa privada, selecciona la «seva» plantilla i condiciona en gran mesura «l’estabilitat provisional» del professorat interí.

A final de curs sempre es poden passar comptes i si no encaixes amb el «perfil» se’t farà una proposta de no continuïtat.

Com el curs passat els i les interines que l’1 de setembre estiguin de baixa o permís no seran donades d’alta laboral fins la data de la seva reincorporació al centre amb els perjudicis a nivell de cotitzacions, antiguitat, triennis, etc, que això suposa. El Departament al·lega que aquesta mesura només afectarà al personal que no hagi tingut un nomenament fins 31 agost 2019 (vacant), ocupi plaça en una província diferent (o passi de Consorci a una altre ST o a l’inrevés) o hagi modificat la seva dedicació (entre sencera i mitja). Es tracta d’una retallada inadmissible en qualsevol cas que ataca injustificadament als i a les treballadores que es troben en una situació més vulnerable i que suposa un altre exemple de discriminació de gènere atès que afectarà especialment a companyes que tinguin el permís de maternitat.

Es important doncs que el col·lectiu interí no perdi la visió de conjunt de la problemàtica i que li recordem al Departament les reivindicacions pendents per a la millora de la qualitat de l’educació pública:

Substitucions des del primer dia i reconversió de les jornades d’un terç en mitges.
Increment de les plantilles i de personal de suport a la docència en paral·lel a la reducció de les ràtios.

Acordar un pla d’estabilitat del professorat interí i substitut fins l’accés a la Funció Pública, que permeti contractacions de mig o un curs sencer, …

Recuperar plans de formació per a tot el professorat ajustades a les necessitats dels centres públics, …

Lluitant podem revertir aquestes mesures i la resta de retallades que encara patim. Però cal l’organització i la participació del màxim de treballadores i treballadors per fer-ho possible.

Informacions, consultes, dubtes
☞ Portal Atri ☞ Sindicat CGT: 93 310 33 62
☞ Gestió de personal Docent dels Serveis Territorials o al Consorci de Barcelona.