EXERCICI DE LA POTESTAT SANCIONADORA PER LA DIRECCIÓ DELS CENTRES